• A A A

Działalność ekspercka

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 14 Komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są wybitni praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Biuro Polityki Gospodarczej. Informacje dot. działalności poszczególnych Komitetów można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 97 33.

 • Przewodniczący: Jerzy Lewandowski

  Zakres działań:

  • Współudział w tworzeniu polityki morskiej państwa,
  • Współudział w opracowywaniu aktów prawnych dotyczących gospodarki morskiej oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki morskiej,
  • Formułowanie stanowiska, analiz, ocen i informacji dotyczących istotnych problemów gospodarki morskiej i przedstawianie ich za pośrednictwem KIG organom administracji państwowej,
  • Promowanie gospodarki morskiej m. in. poprzez udział w organizacji kongresów i konferencji dotyczących gospodarki morskiej,
  • Integrowanie działalności związków pracodawców i samorządów gospodarczych funkcjonujących w gospodarce morskiej.

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący:Adam Tański

  Zakres działań:

  • Problematyka produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego i obrotu produktami rolnymi.
  • Problematyka eksportu i importu produktów rolno-spożywczych.
  • Zaopatrzenie rolnictwa.
  • Infrastruktura rolna.
  • Problemy socjalne wsi.
  • Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych.

  Sekretarz:
  Piotr Banasiak
  tel. + 48 22 630 96 46
  e-mail: pbanasiak@kig.pl

 • Przewodniczący: Józef Marek Kowalczyk

  Zakres działań:

  • Problematyka transportu i spedycji.
  • Problematyka budowy autostrad.
  • Łączność i telekomunikacja.
  • Nowoczesne sposoby komunikacji komputerowej /Internet/ itp./.

  Sekretarz:
  Piotr Banasiak
  tel. + 48 22 630 96 46
  e-mail: pbanasiak@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Krzysztof Kawczyński

  • Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa  i przedsiębiorców.
  • Systemy zarządzania środowiskowego wg standardów międzynarodowych.
  • Rozwiązania energooszczędne oraz minimalizacja zanieczyszczeń w energetyce.
  • Energetyka alternatywna (ze źródeł odnawialnych).
  • Opiniowanie projektów przepisów środowiskowych.
  • Monitoring prawa pod kątem wpływu na środowisko i działalność gospodarczą.
  • Prezentacja najlepszych technologii przyjaznych środowisku.
  • Gospodarka odpadami.

  Sekretarz:
  Agnieszka Buze
  tel. +48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Leopold Herbert Gabryś

  Zakres działań:

  • Przygotowywanie opinii i wspieranie prac Prezydium KIG w obszarze związanym z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym UE w tym pakietu „Mapy drogowej 2050”.
  • Podejmowanie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu.
  • Prezentacja poglądów KIG w sprawach polityki klimatycznej UE w środowiskach politycznych z akcentowaniem ich kosztów i skutków społeczno – gospodarczych.
  • Promocja działalności KIG poprzez prezentowanie stanowisk szczególnie w obszarze kosztów i skutków społeczno – gospodarczych wynikających z polityki klimatyczno- energetycznej UE.

  Sekretarz:

  Danuta Wasyluk
  tel. +48 22 630 97 33
  e-mail: dwasyluk@kig.pl

 • Przewodniczący: Zenon Kiczka

  Zakres działań:

  • Wspieranie przedsiębiorstw działających w polskim sektorze komunalnym oraz budowanie platformy współpracy, wymiany wiedzy i praktyk przyczyniających się do wzmocnienia jego konkurencyjności.
  • Podejmowanie, inicjowanie i udział w pracach z zakresu budowania wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora komunalnego.
  • Promocja polskiego sektora komunalnego w kraju i poza jego granicami, a także w organizacjach ponadnarodowych, w tym reprezentujących europejski sektor komunalny w krajach, strukturach i instytucjach UE.
  • Wspieranie procesów innowacyjnych i transfer innowacji do polskiego sektora komunalnego oraz promowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania technik internetowych i teleinformatycznych w systemy zarządcze i działalność przedsiębiorstw sektora komunalnego w Polsce.
  • Wspieranie Krajowej Izby Gospodarczej w opiniowaniu ustaw i innych dokumentów oraz opracowań strategicznych dotyczących polskiego sektora komunalnego.
  • Wpisywanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz norm etycznych w działalność przedsiębiorstw wypełniających polski sektor komunalny.

  Czytaj więcej: www.knkig.pl

  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk

  Zakres działań:

  • Wspieranie przedsiębiorstw działających w polskim sektorze komunalnym oraz budowanie platformy współpracy, wymiany wiedzy i praktyk przyczyniających się do wzmocnienia jego konkurencyjności.
  • Podejmowanie, inicjowanie i udział w pracach z zakresu budowania wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora komunalnego.
  • Promocja polskiego sektora komunalnego w kraju i poza jego granicami, a także w organizacjach ponadnarodowych, w tym reprezentujących europejski sektor komunalny w krajach, strukturach i instytucjach UE.
  • Wspieranie procesów innowacyjnych i transfer innowacji do polskiego sektora komunalnego oraz promowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania technik internetowych i teleinformatycznych w systemy zarządcze i działalność przedsiębiorstw sektora komunalnego w Polsce.
  • Wspieranie Krajowej Izby Gospodarczej w opiniowaniu ustaw i innych dokumentów oraz opracowań strategicznych dotyczących polskiego sektora komunalnego.
  • Wpisywanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz norm etycznych w działalność przedsiębiorstw wypełniających polski sektor komunalny.

  Sekretarz:
  Mirosław Recha
  tel. +48 22 630 97 02
  e-mail: mrecha@kig.pl

 • Przewodniczący: Jerzy Swatoń

  zakres działań:

  • Przypominanie wszystkim, że nasz kraj nie jest zasobny w naturalne dobro,  jakim jest woda,  w związku z tym musimy szczególną uwagę poświęcić jej walorom.
  • Zwracanie uwagi poprzez opracowania i ekspertyzy na niewłaściwe wykorzystywanie lub zaniechania w kraju walorów wody: poprzez energetykę odnawialną, transport, ekologię, sport, rybołówstwo, rolnictwo, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, susze i wiele innych elementów ekologicznych i społecznych.
  • Opiniowanie cyklu budów inwestycji hydrotechnicznych,  aby wydłużający się cykl budowy nie podwyższał kosztów tych inwestycji.
  • Zabieganie, aby inwestycje hydrotechniczne były realizowane w ramach spójnej polityki wodnej i miały wielofunkcyjne znaczenie zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe w tym przeciwpowodziowe.
  • Monitorowanie instytucji decydujących, podporządkowania się słusznym zaleceniom Unii Europejskiej, aby drogi wodne Polski były odpowiednio przygotowane do właściwych klas dróg wodnych, przystosowanych do warunków europejskich.
  • Wypracowywanie opinii potwierdzonej ekspertyzami o konieczności przyjęcia przez rząd Rzeczpospolitej Polski europejskiego porozumienia w sprawie wielkich dróg żeglugowych o międzynarodowym znaczeniu (AGN) opracowanej w ramach
  • Wsparcie władz samorządowych i społeczności lokalnych w działaniach w stosunku do władz ustawodawczych i wykonawczych w zakresie zrównoważonego intermodalnego transportu towarów.
  • Przedłożenie siłom politycznym zrębów ustawy o gospodarczym wykorzystaniu dorzeczy i terenów przywodnych, w trosce o rozwój infrastruktury, podmiotów gospodarczych, hydroenergetyki, rolnictwa rybołówstwa, turystyki, transportu wodnego.
  • Monitorowanie odpowiedzialnych instytucji aby modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej znalazła się jak najszybciej w systemie sieci TEN –T.
  • Zwrócenie uwagi odpowiednim instytucjom , że dostosowanie naszego kraju do zaleceń Unii Europejskiej stwarza możliwość pozyskania znacznych środków unijnych na dofinansowanie inwestycji wodnych dróg transportowych.
  • Dbanie o rozwój szkolnictwa zawodowego i wyższego przygotowującego absolwentów do zadań wynikających z potrzeb gospodarki wodnej, w tym żeglugi śródlądowej.

  Sekretarz:
  Tadeusz Zuber
  tel. 694 459 480
  e-mail: t.zuber@o2.pl

   

  Kontakt w KIG:
  Agnieszka Buze
  tel. +48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: Krzysztof Safin

  Zadaniem Komitetu jest pełnienie roli promotora i animatora działań na rzecz wzmacniania roli przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Celem Komitetu jest jednoczenie wysiłków różnych gremiów działających na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wykorzystywanie i wzmacnianie potencjału różnych jednostek, grup, organizacji i aktywności ich członków zwłaszcza tych o charakterze regionalnym na rzecz rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Grupa inicjatorów powołania takiej struktury w KIG, to głównie młodzi przedsiębiorcy, sukcesorzy firm rodzinnych z różnych regionów Polski, ludzie znający ich problemy od środka, lecz rozumiejący dobrze specyfikę współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, oczekiwań rozwojowych biznesów i gospodarki. Dążeniem Komitetu jest, aby większość działań realizować poprzez członków i instytucje/organizacje współpracujące, które już działają na rynku i mają osiągnięcia w informowaniu, promowaniu, szkoleniu i doradzaniu przedsiębiorstwom  rodzinnym.

  Sekretarz:
  Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Maciej Witucki

  Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej jest centrum myśli, które ma na celu poprawę jakości życia w Polsce, a w szczególności poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Inspirują nas zasady dobra wspólnego i pomocniczości. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na problemy społeczno-ekonomiczne Polski jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dialog oznacza dla nas poszanowanie różnych punktów widzenia, poglądów i ról społecznych.

  Sekretarz:
  Konrad Ciesiołkiewicz
  e-mail: dialogkig@kig.pl 

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący:Andrzej Lewiński

  Zakres działań:

  • Upowszechnianie i wdrażanie w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu danych oraz przepisów wykonawczych i delegowanych uchwalanych przez inne uprawnione instytucje UE.
  • Wdrożenie w życie przepisów i zasad interpretacyjnych ustawy (nowa ustawa w trakcie prac legislacyjnych) o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych.
  • Udział w rządowych i parlamentarnych pracach legislacyjnych dotyczących nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustaw zwykłych w zakresie uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych.
  • Udzielanie pomocy w realizacji przepisów ochrony danych osobowych przez podmioty zrzeszone w Krajowej Izbie Gospodarczej i Izbach zrzeszonych w KIG;
  • Edukacja i szkolenie zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej podmiotów i ich pracowników.
  • Udzielania wsparcia i pomocy podmiotom w rozwiązywaniu zagadnień dot. współdziałania i współpracy z krajowym organem nadzoru ( dzisiejszy GIODO) Europejską Radą Ochrony Danych Osobowych , organami sądowymi i administracyjnymi, Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach dot. wykonywania przepisów ochrony danych osobowych.
  • Przygotowanie, w szczególności, uregulowań prawnych dot. makro i mini przedsiębiorstw, wynikających z przepisów Rozporządzenia PE i R.

  Sekretarz:
  Dorota Konopko
  tel. +48 22 630 9771
  e-mail: dkonopko@kig.pl

 • Przewodniczący:Mieczysław Koczkowski

  Zakres działań:

  • Wspieranie i pomoc przedsiębiorcom krajowym w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.
  • Podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz planowanych decyzji rządowych dotyczących ważnych spraw dla gospodarki i biznesu z zakresu bezpieczeństwa biznesu.
  • Podejmowanie problematyki bezpieczeństwa biznesu i jego znaczenia w rozwoju gospodarczym kraju, szczególnie w obszarach: tajemnica przedsiębiorstwa, poufność informacji, problem nieuczciwej konkurencji, ochrona danych osobowych, ochrona własności intelektualnej, certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji.


  + 48
   32/ 206 46 00/01
  509 442 602
  e-mail: biuro@ksoin.pl

   

  Kontakt w KIG:
  Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Teresa Dryl-Rydzyńska

  Zakres działań:

  • Profilaktyka zdrowotna, bhp.
  • Służba zdrowia (regulacje prawne, organizacja, finanse).
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  • Koszty pracy i ubezpieczenia społeczne.

  Sekretarz:
  Przemysław Ruchlicki
  tel. +48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Józef Bereżewski

  Zakres działań:

  • Integracja przedsiębiorców.
  • Budowa patriotyzmu ekonomiczno – gospodarczego. Bezpośrednia współpraca z Parlamentarnym Zespołem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Komisją Gospodarki oraz Fundacją Pomyśl o Przyszłości.
  • Promocja ustanowionego przez Sejm RP Dnia Przedsiębiorcy  przypadającego na dzień 21 czerwca.
  • Działania utrwalające normy etyczne przedsiębiorców (współpraca z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” realizującą program „Przedsiębiorstwo Fair Play”).
  • Działania społeczne i charytatywne – promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w otoczeniu społecznym.
  • Działania edukacyjne (wprowadzenie programu do szkół podstawowych pn. „Mały Dzień Przedsiębiorcy”).
  • Współpraca z Samorządem Terytorialnym i innymi organizacjami gospodarczymi

  Sekretarz:
  Danuta Wasyluk
  tel. +48 22 63 09 733
  e-mail: dwasyluk@kig.pl