• A A A

Działalność ekspercka

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 20 Komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są wybitni praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Biuro Polityki Gospodarczej. Informacje dot. działalności poszczególnych Komitetów można uzyskać pod numerem telefonu 22 630 96 20.

 • Przewodniczący: Stefan Bekir Assanowicz

  Zakres działań:

  1. opiniowanie projektów regulacji prawnych związanych z branżą budowlaną,
  2. ocena realizacji i nowelizacji ustaw związanych z budownictwem,
  3. ocena programów administracji państwa i samorządów regionalnych związanych z budownictwem i jego rozwojem,
  4. podejmowanie wszelkich zagadnień związanych z jakością produkcji budowlano-montażowej, wyrobów, maszyn i sprzętu, inicjatyw projakościowych typu ISO, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i jakości oraz zagadnienia normalizacyjne,
  5. wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z energooszczędnością budowli, wyrobów, maszyn i sprzętu budowlanego,
  6. wspieranie firm prowadzących usługi budowlano-montażowe w krajach UE i na pozostałych rynkach,
  7. inicjowanie kontaktów z organizacjami międzynarodowymi, inwestorami zagranicznymi i handlowcami,
  8. udzielanie pomocy w ochronie polskiego rynku usług, wyrobów i maszyn budowlanych,
   ułatwianie dostępu do informacji o środkach pomocowych, liniach kredytowych, sprawach podatkowych, celnych itp.,
  9. problematyka budownictwa drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  10. wspieranie małych i średnich firm w zakresie rozwoju i podejmowania produkcji lokalnej,
  11. wspieranie wszelkich form szkolnictwa zawodowego (ponadgimnazjalnego i wyższego) w zakresie budownictwa.

  Sekretarz: Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Maciej Witucki

  Zakres działań:

  Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej jest centrum myśli, które ma na celu poprawę jakości życia w Polsce, a w szczególności poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Inspirują nas zasady dobra wspólnego i pomocniczości. Wierzymy, że najlepszą odpowiedzią na problemy społeczno-ekonomiczne Polski jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Dialog oznacza dla nas poszanowanie różnych punktów widzenia, poglądów i ról społecznych.

  Informacje o składzie Komitetu i jego działalności: http://dialogkig.pl/

  Kontakt: dialogkig@kig.pl

  Kontakt w KIG: Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Leopold Herbert Gabryś

  Zakres działania:

  1. przygotowywanie opinii i wspieranie prac Prezydium KIG w obszarze związanym z Pakietem Klimatyczno – Energetycznym UE w tym pakietu „Mapy drogowej 2050”;
  2. podejmowanie współpracy z ekspertami i organizacjami istotnymi dla realizacji strategii Komitetu
   przygotowanie założeń z formułą Międzynarodowej Konferencji pod roboczym tytułem „Pakiet Klimatyczno – Energetyczny UE – mity i koszty”;
  3. prezentacja poglądów KIG w sprawach polityki klimatycznej UE w środowiskach politycznych z akcentowaniem ich kosztów i skutków społeczno – gospodarczych;
  4. promocja działalności KIG poprzez prezentowanie stanowisk szczególnie w obszarze kosztów i skutków społeczno – gospodarczych wynikających z polityki klimatyczno energetycznej UE

  Sekretarz: Agnieszka Buze
  tel.+ 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Waldemar Nowakowski

  Zakres działań:

  1. polityka i problemy handlu i dystrybucji,
  2. współudział w tworzeniu i realizacji przez państwo polityki handlowej,
  3. wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i kształtowanie równowagi rynkowej,
  4. problematyka wielkopowierzchniowych sieci handlowych.

  Sekretarz: Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Marta Górska

  Zakres działań:

  1. dążenie do racjonalizowania gospodarki nieruchomościami, w szczególności poprzez identyfikację wadliwych rozwiązań prawnych i formułowanie propozycji ich zmiany. Celem jest poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zarówno tych dla których nieruchomości stanowią element majątku trwałego, jak i tych, które zajmują się obsługą nieruchomości.
  2. udział w społecznym konsultowaniu projektów aktów prawnych.

  Czytaj więcej: www.knkig.pl

  Sekretarz: Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Zygmunt Grajkowski

  Zakres działań:

  1. Aktywne uczestnictwo w procesie budowy w Polsce klimatu i kultury sprzyjającej rozwojowi i wdrożeniom nowych technologii oraz wspierającej ją przyjaznej infrastruktury prawno – podatkowej tworzącej spójny i kompletny ekosystem dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
  2. Inicjowanie i wsparcie dla działań, które usprawniają procesy i likwidują bariery wdrożeń wypracowywanych w jednostkach naukowo-badawczych innowacji w Polskich nowych ( start up-s) oraz istniejących przedsiębiorstwach poprzez modyfikację istniejących oraz tworzenie nowych rozwiązań legislacyjnych.
  3. Inicjowanie i wsparcie dla działań, których celem jest zintensyfikowanie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi skutkujące wzrostem wdrożeń w przemyśle nowych wypracowanych przez Polskich wynalazców nowych technologii i innowacji.
  4. Wsparcie dla inicjatyw, których celem jest zwiększenie konkurencyjności Polski w globalnej wojnie o talenty a w szczególności działań ukierunkowanych na wstrzymaniu emigracji talentów z Polski, programy o misji reemigracji utalentowanych wynalazców i przedsiębiorców zwłaszcza z obszarów nowych technologii do Polski oraz uczynienie Polski jako atrakcyjnego i przyjaznego kraju dla imigracji ( w tym polonijnej ale nie tylko) talentów zwłaszcza z terenów Partnerstwa Wschodniego.

  Sekretarz: Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: Jacek Tomczak

  Podstawowe zadania Komitetu ds. Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego:

  1. analiza stanu edukacji zawodowej;
  2. propozycja zmian w procesie edukacji zawodowej;
  3. przeniesienie do Polski najlepszych europejskich rozwiązań w zakresie edukacji zawodowej;
  4. pełnienie roli stałego partnera Parlamentu i Rządu w ciągłym doskonaleniu edukacji zawodowej i dostosowywaniu jej do zmieniającej się gospodarki.

  Sekretarz: Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Zenon Kiczka

  Zmiany w Polityce Spójności UE w latach 2014 – 2020 będą miały ogromne znaczenie dla gospodarczego rozwoju Polski. Z jednej strony polityka wzmacniania najsilniejszych ośrodków miejskich (obszary wielkomiejskie) może doprowadzić do głębszego zróżnicowania w polskiej przestrzeni, ale także może wzmocnić polską gospodarkę jako całość i umieścić ją trwale w europejskiej sieci. Wyzwaniem będzie natomiast nadanie odpowiedniego impetu gospodarczym procesom rozwojowym w pozostałych miastach, wykorzystanie ich potencjałów endogenicznych, często nieodkrytych i niezdefiniowanych. Komitet będzie wspierał tak zdefiniowaną ścieżkę rozwoju.

  Komitet dostrzega potrzebę budowania środowiska innowacyjnego w regionach i miastach, przerwania wieloletniego impasu w ciągle deklarowanym wzroście innowacyjności polskiej gospodarki, wzmacniania inteligentnych specjalizacji lub ich kreowanie od nowa, znajdowania recept na gospodarczą zapaść obszarów strategicznej interwencji i przede wszystkim zerwania ze starym paradygmatem gospodarczego rozwoju miast i regionów. Komitet uznaje, że w realizacji tych wyzwań powinien zostać wykorzystany potencjał samorządu gospodarczego.

  Komitet Gospodarki Miejskiej inicjuje oraz wspiera wiedzą, doświadczeniem i praktyką procesy zmian w gospodarce miejskiej i regionalnej dla podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dla efektywniejszej współpracy samorządów, nauki i gospodarki. Komitet wypełnia przestrzeń pomiędzy przedsiębiorcą a samorządem oraz rynkiem a terytorium.

  Jednym z celów strategicznych Komitetu Gospodarki Miejskiej jest efektywne uczestnictwo w procesach kształtowania miejskiego i regionalnego środowiska innowacyjnego, które wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.

  Komitet Gospodarki Miejskiej jest aktywnie obecny jako partner, kreator i doradca w procesach rozwojowych miast i regionów przez:

  1. uczestnictwo w kształtowanie i realizacji Krajowej Polityki Miejskiej oraz strategii rozwoju gospodarek polskich miast i regionów także przez modelowanie i wspieranie struktur gospodarczych wzmacniających gospodarki miejskie w konkurencyjnym przepływie ludzi, towarów i usług,
  2. inicjowanie, podejmowanie współpracy, budowanie sieci powiązań umożliwiających przepływ wiedzy, doświadczeń i innowacji pomiędzy samorządami zaangażowanymi w rozwój miast i regionów, nauką, samorządem gospodarczym oraz podmiotami gospodarczymi,
  3. współpracę i aktywną obecność w otoczeniu międzynarodowym, w instytucjach tworzących prawo europejskie mające wpływ na polską gospodarkę miejską, w europejskich oraz krajowych organizacjach i sieciach zrzeszających przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,
  4. opracowywanie i wdrażanie modeli oraz systemów podnoszących kompetencje i kwalifikacje menedżerów gospodarki miejskiej, a szczególnie w sektorze usług użyteczności publicznej, dla wzmocnienia kapitału ludzkiego realizującego ambitne cele w profesjonalnym działaniu,
  5. budowanie i wspieranie rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu jako formy aktywności gospodarczej ukierunkowanej na poprawę jakości i poziom życia społeczności lokalnych,
   wspieranie wiedzą i doświadczeniem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w procesach podejmowania decyzji oraz wydawaniu opinii współkształtujących polską gospodarkę.

  Doceniając znaczenie transformacji polityki regionalnej i miejskiej w UE, Komitet Gospodarki Miejskiej uruchomił własny portal internetowy pod adresem www.kgm.kig.pl. Na portalu zamieszczane będą nie tylko informacje o działalności Komitetu, ale także utworzono specjalne bloki tematyczne dotyczące miast i regionów, partnerstwa Publiczno – prywatnego, kompetencji menedżera XXI w. w obszarze gospodarki miejskiej i gospodarki komunalnej, inteligentnych specjalizacji i biegunów wzrostu czyli zagadnienia mające bezpośredni wpływ na gospodarczy rozwój miast.

  Sekretarz: Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

  I Międzynarodowe Forum Gospodarki Komunalnej – dowiedz się więcej >>>

  Realizowane projekty:

  Model walidacji kompetencji dla pracowników MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego

  Partnerstwo i strategia dla zmian gospodarczych wielkopolskiego sektora komunalneg

 • Przewodniczący: Jerzy Lewandowski

  Zakres działań:

  1. współudział w tworzeniu polityki morskiej państwa,
  2. współudział w opracowywaniu aktów prawnych dotyczących gospodarki morskiej oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki morskiej,
  3. formułowanie stanowiska, analiz, ocen i informacji dotyczących istotnych problemów gospodarki morskiej i przedstawianie ich za pośrednictwem KIG organom administracji państwowej,
  4. promowanie gospodarki morskiej m. in. poprzez udział w organizacji kongresów i konferencji dotyczących gospodarki morskiej,
  5. integrowanie działalności związków pracodawców i samorządów gospodarczych funkcjonujących w gospodarce morskiej.

  Sekretarz: Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: Jan Korsak

  Zakres działań:

  1. działania na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój gospodarki turystycznej służącej przedsiębiorcom w zaspokojeniu popytu turystycznego;
  2. Tworzenia platform partnerstwa w organizowaniu wydarzeń promocyjnych.

  Sekretarz: Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

 • Przewodniczący: Jerzy Swatoń

  Zakres działań:

  1. Przypominanie wszystkim że nasz kraj nie jest zasobny w naturalne dobro jakim jest woda w związku z tym musimy szczególną uwagę poświęcić jej walorom,
  2. Zwracanie uwagi poprzez opracowania i ekspertyzy na niewłaściwe wykorzystywanie lub zaniechania w kraju walorów wody: poprzez energetykę odnawialną, transport, ekologię, sport, rybołówstwo, rolnictwo, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, susze i wiele innych elementów ekologicznych i społecznych,
  3. Opiniowanie cyklu budów inwestycji hydrotechnicznych aby wydłużający się cykl budowy nie podwyższał kosztów tych inwestycji,
  4. Zabieganie aby inwestycje hydrotechniczne były realizowane w ramach spójnej polityki wodnej i miały wielofunkcyjne znaczenie zarówno gospodarcze jak i środowiskowe w tym przeciwpowodziowe,
  5. Monitorowanie instytucji decydujących, podporządkowania się słusznym zaleceniom Unii Europejskiej aby drogi wodne Polski były odpowiednio przygotowane do właściwych klas dróg wodnych, przystosowanych do warunków europejskich,
  6. Wypracowywanie opinii potwierdzonej ekspertyzami o konieczności przyjęcia przez rząd Rzeczpospolitej Polski europejskiego porozumienia w sprawie wielkich dróg żeglugowych o międzynarodowym znaczeniu (AGN) opracowanej w ramach ONZ,
  7. Wsparcie władz samorządowych i społeczności lokalnych w działaniach w stosunku do władz ustawodawczych i wykonawczych w zakresie zrównoważonego intermodalnego transportu towarów,
  8. Przedłożenie siłom politycznym zrębów ustawy o gospodarczym wykorzystaniu dorzeczy i terenów przywodnych, w trosce o rozwój infrastruktury, podmiotów gospodarczych, hydroenergetyki, rolnictwa rybołówstwa, turystyki, transportu wodnego,
  9. Monitorowanie odpowiedzialnych instytucji aby modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej znalazła się jak najszybciej w systemie sieci TEN –T,
  10. Zwrócenie uwagi odpowiednim instytucjom , że dostosowanie naszego kraju do zaleceń Unii Europejskiej stwarza możliwość pozyskania znacznych środków unijnych na dofinansowanie inwestycji wodnych dróg transportowych,
  11. Dbanie o rozwój szkolnictwa zawodowego i wyższego przygotowującego absolwentów do zadań wynikających z potrzeb gospodarki wodnej w tym żeglugi śródlądowej.

  Sekretarz: Tadeusz Zuber
  tel. + 48 694 459 480
  e-mail: t.zuber@o2.pl

 • Przewodniczący: Józef Marek Kowalczyk

  Zakres działań:

  1. problematyka transportu i spedycji,
  2. problematyka budowy autostrad,
  3. łączność i telekomunikacja,
  4. nowoczesne sposoby komunikacji komputerowej (Internet itp.).

  Sekretarz: Piotr Banasiak
  tel. + 48 22 630 96 46
  e-mail: pbanasiak@kig.pl

 • Przewodniczący: prof. Stanisław Tkaczyk

  Zakres działań:

  1. problematyka jakości w gospodarce (TQM, inicjatywy projakościowe, standardy ISO),
  2. problematyka normalizacji.

  Sekretarz: Mirosław Recha
  tel. + 48 22 630 97 02
  e-mail: mrecha@kig.pl

 • Przewodnicząca: Bożena Lublińska – Kasparzak

  Zakres działań:

  1. tworzenie przyjaznego klimatu dla funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw z sektora MŚP.
   edukacja przedsiębiorców w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności bieżące informowanie ich o wynikach najnowszych badań i analiz dotyczących sektora MŚP przygotowywanych przez administrację rządową.
  2. stworzenie reprezentatywnego ciała do prowadzenia dialogu z instytucjami administracji publicznej.
   wypracowanie opinii reprezentatywnych dla całego sektora MŚP.
  3. promowaniu polskiego biznesu w Unii Europejskiej i na dalszych rynkach np. poprzez Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas tego kilkudniowego wydarzenia przedsiębiorcy mogą zarówno poszerzyć swoją wiedzę na temat rynków europejskich, wziąć aktywny udział w dyskusjach merytorycznych jak i nawiązać kontakty handlowe z przedsiębiorcami z innych krajów.

  Sekretarz: Przemysław Ruchlicki
  tel. 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Przewodniczący: Krzysztof Kawczyński

  Zakres działań:

  1. kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i przedsiębiorców,
  2. systemy zarządzania środowiskowego wg standardów międzynarodowych,
  3. rozwiązania energooszczędne oraz minimalizacja zanieczyszczeń w energetyce, energetyka alternatywna (ze źródeł odnawialnych),
  4. opiniowanie projektów przepisów środowiskowych,
  5. monitoring prawa pod kątem wpływu na środowisko i działalność gospodarczą,
  6. prezentacja najlepszych technologii przyjaznych środowisku, gospodarka wodna, gospodarka odpadami.

  Sekretarz: Agnieszka Buze
  tel. + 48 22 630 96 20
  e-mail: abuze@kig.pl

   

 • Przewodniczący: Krzysztof Safin

  Zadaniem Komitetu jest pełnienie roli promotora i animatora działań na rzecz wzmacniania roli przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Ambicją Komitetu jest jednoczenie wysiłków różnych gremiów działających na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, wykorzystywanie i wzmacnianie potencjału różnych jednostek, grup, organizacji i aktywności ich członków zwłaszcza tych o charakterze regionalnym na rzecz rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych. Grupa inicjatorów powołania takiej struktury w KIG, to głównie młodzi przedsiębiorcy, sukcesorzy firm rodzinnych z różnych regionów Polski, ludzie znający ich problemy od środka, lecz rozumiejący dobrze specyfikę współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, oczekiwań rozwojowych biznesów i gospodarki. Dążeniem Komitetu jest, aby większość działań realizować poprzez członków i instytucje/organizacje współpracujące, które już działają na rynku i mają osiągnięcia w informowaniu promowaniu, szkoleniu i doradzaniu przedsiębiorstw rodzinnym.

  Sekretarz: Katarzyna Dwórznik
  tel. + 48 22 630 96 25
  e-mail: kdworznik@kig.pl

 • Przewodniczący: Adam Tański

  Zakres działania:

  1. problematyka produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego i obrotu produktami rolnymi
  2. problematyka eksportu i importu produktów rolno-spożywczych
  3. zaopatrzenie rolnictwa
  4. infrastruktura rolna,
  5. problemy socjalne wsi,
  6. kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych.

  Sekretarz: Piotr Banasiak
  tel.+ 48 22 630 96 46
  e-mail: pbanasiak@kig.pl

 • Przewodniczący: Waldemar Skawiński

  Zakres działań:

  1. ochrona zdrowia (regulacje prawne, organizacja, finanse),
  2. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń w ochronie zdrowia,
  3. organizacja platformy wymiany informacji i konsultacji przedstawicieli Sejmu, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia z organizacjami przedsiębiorców i usługodawców w ochronie zdrowia oraz organizacji zawodowych i związkowych,
  4. prowadzenie akcji informacyjnej nt. projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
   promowanie działań w zakresie rozwoju i wdrożenia informatyki do zarządzania ochroną zdrowia,
   działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu informacyjnemu poprzez promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie telemedycyny,
  5. inspirowanie i organizacja współpracy międzynarodowej w zakresie produkcji i dystrybucji sprzętu i aparatury medycznej,
  6. działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
   współdziałanie w zakresie naprawy finansów Państwa poprzez obniżanie kosztów pracy i racjonalizację systemu ubezpieczeń społecznych.
  7. współpraca międzynarodowa i współdziałanie w programach europejskich.

  Sekretarz: Przemysław Ruchlicki
  tel.+ 48 22 630 97 60
  e-mail: pruchlicki@kig.pl

 • Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało (6.09.2012r.) Pana mecenasa Tomasza Dąbrowskiego – Partner Zarządzający Kancelarii Salans, na funkcję Przewodniczącego Rady oraz Marka Nowakowskiego, Prezesa Zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej na funkcję Sekretarza Rady. Siedzibą Rady jest gmach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, (Trębacka 4).

  Polsko-Turecka Rada Biznesu współpracuje z Portalem Gospodarczym Polska Turcja www.polandturkey.com. Portal ułatwia współpracę polskich i tureckich firm z sektora MSP, pełni funkcję informacyjną o możliwościach biznesowych na obydwu rynkach oraz tworzy mechanizm ułatwiający nawiązywanie kontaktów przez przedsiębiorców.

  Sekretariat Rady: Joanna Skubich
  Tel. 22 630 96 03
  e-mail: Joanna.skubich@ptcoc.eu