• A A A

Przetargi i konkursy

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego (wielobranżowego) oraz pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa  budynku Krajowej Izby Gospodarczej polegająca na budowie wielofunkcyjnej sali audytoryjnej oraz części biurowej, zlokalizowanej w obrębie środkowego patio na poziomach „-1”, „0” oraz „+1” w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń i przestrzeni, w tym ich rozbudowa i przebudowa, na potrzeby funkcjonowania CPPK – front office i back office – KIG” w projekcie „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na usługę polegającą na wsparciu i asyście technicznej w pracach utrzymaniowych oraz rozwojowych Systemu Elektronicznego Punktu Kontaktowego biznes.gov.pl, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 2 Formularz cenowy – pobierz xlsx

 • Podstawowe obowiązki:

  – współpraca z osobami zaangażowanymi w proces rekrutacji uczestniczek projektu

  – weryfikacja predyspozycji uczestniczek projektu do pracy w zawodzie Specjalista ds. SOCIAL MEDIA

  – diagnoza pozytywnej motywacji, samodzielności, nastawienia  kandydatek do udziału w projekcie z wykorzystaniem kwestionariuszy i ankiet samooceny

  – stworzenie raportu dotyczącego nastawienia uczestniczek projektu, który będzie wykorzystywany przez doradców zawodowych

  Wymagania dotyczące kandydata:

  – wykształcenie wyższe w zakresie psychologii

  – min. 2 letnie doświadczenie w zawodzie

  – komunikatywność, umiejętność współdziałania w zespole (współpraca z doradcami zawodowymi)

  – systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków

  Warunki pracy

  1. Rodzaj umowy – umowa zlecenie
  2. Miejsce pracy – województwo mazowiecki

  Wymagane dokumenty:

  1. a) życiorys (CV) opatrzony klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
  2. b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

  Termin i sposób składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia 15 maja 2017 r. drogą mailową na adres: kpawlinska@kig.pl lub drogą pocztową na adres: Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Finansów i Projektów, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa”

  W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 20 kwietnia 2017 r

na zorganizowanie warsztatów informacyjnych w sieci partnerskiej – KIG (Zadanie 4 pozycja 4.8 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) – organizacja spotkania z przedsiębiorcami w ramach cyklu warsztatów w celu przedstawienia narzędzi biznes.gov.pl.

Zapytanie ofertowe – pobierz doc
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Wyniki konkursu: pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 15 marca 2017 r

na zorganizowanie warsztatów informacyjnych w sieci partnerskiej – KIG (Zadanie 4 pozycja 4.8 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) – organizacja spotkania z przedsiębiorcami w ramach cyklu warsztatów w celu przedstawienia narzędzi biznes.gov.pl.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Odpowiedź na pytania wykonawców – pobierz pdf

Wyniki konkursu: pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 13 września 2016 r

na usługę polegającą na wsparciu w działaniach promocyjnych prowadzonych na profilu biznes.gov.pl na portalu Facebook oraz za pomocą narzędzi Google, w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz doc
Załącznik nr 3 Wykaz usług – pobierz doc
Załącznik nr 4 Wykaz osób – pobierz doc

ZAPYTANIE O USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

data publikacji: 18 sierpnia 2016 r.

na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie na potrzeby pilotażowej placówki Pojedynczego Punktu Kontaktowego i aulę konferencyjno – iwentową w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie o wartość szacunkową – pobierz doc
Decyzja o warunkach zabudowy – pobierz pdf
Załącznik nr 1 – mapa do decyzji o warunkach zbudowy – pobierz pdf
Załącznik nr 2 – wyniki analizy zagospodarowania obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.1 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.2 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.3 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Załącznik nr 3.4 – część graficzna analizy obszaru – pobierz pdf
Modelowa koncepcja – OPIS – pobierz pdf
Modelowa koncepcja – RYSUNKI – pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

data publikacji: 14 czerwca 2016 r.

na przygotowanie założeń do strategii komunikacji punktu kontaktowego dla przedsiębiorców dostępnego pod adresem: biznes.gov.pl

w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz pdf
Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przyznawania punktów w ramach przyjętych kryteriów – pobierz pdf
Załącznik nr 4 Projekt umowy – pobierz pdf
Załącznik nr 5 Wykaz osób – pobierz doc

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA pobierz pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

UWAGA zmiana terminu składania ofert przesunięty na dzień 30 czerwca br. godz. 12:00.

na wykonanie projektu usunięcia kolizji stacji transformatorowej nr 6179 oraz sieci SN i nN, kolidującej z planowaną inwestycją przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie zgodnie z Technicznymi Warunkami Usunięcia Kolizji ND\KK\06340\2016/kolizja wydanymi przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o.,

w ramach realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego Trzeciej Generacji” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Informacja o zmianie terminu składania ofert – pobierz pdf
Zapytanie ofertowe – pobierz pdf
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – pobierz doc
Załącznik nr 2 Techniczne warunki usuniecia kolizji – pobierz pdf
Załącznik nr 3 Projekt umowy – pobierz pdf
Załącznik nr 4 Wykaz usług – pobierz doc
Załącznik nr 5 Wykaz osób – pobierz doc