• A A A

Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Norwegia, Bośnia i Hercegowina

20.04.2020

Światowa Organizacja Ceł (WCO) we współpracy z Międzynarodową Izbą Handlową (ICC) podjęła kroki celem wypracowania jednolitych procedur ułatwiających wykorzystania karnetu ATA w sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i wynikających z tego powodu opóźnień w powrotnym wywozie towarów.

Należy zwrócić uwagę, że – chociaż WCO wydało ogólne zalecenia zachęcające krajowe administracje celne do zapewnienia ułatwień dla bezcłowego powrotnego wywozu towarów – ostateczne decyzje odnośnie rozwiązań w tym zakresie będą podejmowane na poziomie krajowych administracji celnych.

Uwaga: Jeżeli posiadacze karnetów ATA nie dokonali terminowego powrotnego wywozu towarów z powodu pandemii COVID-19, wówczas przypadki te będą analizowane indywidualnie. Ostateczna decyzja o bezcłowym uregulowaniu karnetu ATA może zostać podjęta jedynie przez organy celne kraju czasowego przywozu. W celu uniknięcia potencjalnych roszczeń należy zgromadzić jak najwięcej dokumentów (np. karnet zastępczy, alternatywne dowody powrotnego wywozu, rządowe powiadomienie o zamknięciu granic, anulowanie/zmianę rezerwacji biletów lotniczych, przedłużenie rezerwacji hotelu itp.).

Poniżej zamieszczamy zalecenia dotyczące postępowania w zaistniałej sytuacji, które do tej pory otrzymaliśmy z poszczególnych krajów. Informacje te będą na bieżąco aktualizowane.

BOŚNIA I HERCEGOWINA

Jeżeli towary czasowo wprowadzone do Bośni i Hercegowiny na podstawie karnetu ATA nie mogą zostać ponownie wywiezione w ramach jego ważności, bośniackie władze celne będą akceptować karnety zastępcze. Zastępczy karnet ATA należy przedłożyć w urzędzie celnym, poprzez który towar został wwieziony na obszar Bośni i Hercegowiny.

Jeśli karnet jest nadal ważny, ale nie jest możliwy powrotny wywóz towarów w terminie wyznaczonym przez urzędy celne Bośni i Hercegowiny (a termin ten wkrótce wygasa), posiadacz karnetu powinien skontaktować się z właściwym urzędem celnym (urzędem celnym wprowadzenia), celem złożenia wniosku o przedłużenie ostatecznej daty powrotnego wywozu. We wniosku posiadacz karnetu musi wyjaśnić przyczyny, dla których towary nie mogą zostać powrotnie wywiezione w wyznaczonym terminie, oraz przedstawić odpowiednie dowody, jeżeli takie istnieją. Wniosek należy złożyć przed upływem terminu wyznaczonego na powrotny wywóz.

Tylko w wyjątkowych przypadkach, jeżeli posiadacz nie może stawić się w urzędzie celnym z powodu COVID-19, wniosek o przedłużenie terminu powrotnego wywozu (poprzez użycie zastępczego karnetu ATA lub w przypadku, gdy data upływu ważności karnetu ATA przekracza datę ustaloną dla powrotnego wywozu towarów) można przesłać pocztą elektroniczną wraz z dokumentami potwierdzającymi objęcie posiadacza karnetu izolacją lub kwarantanną. Podczas powrotnego wywozu towarów złożony uprzednio wniosek oraz karnet ATA (oryginały) należy przedłożyć we właściwym urzędzie celnym.

Ewentualne roszczenia dotyczące karnetów ATA będą rozpatrywane indywidualnie. Posiadacze karnetów ATA powinni przechowywać wszystkie dokumenty, które mogą uzasadniać przekroczenie terminu wyznaczonego na wywóz (stosowny dokument rządowy nakazujący kwarantannę, izolację itp.).

NORWEGIA

Norweska Administracja Celna podjęła następującą decyzję dotyczącą postępowania z karnetami ATA, których termin ważności wkrótce wygasa, a z powodu środków nadzwyczajnych podjętych przez rząd norweski od 12 marca 2020 r. nie jest możliwy terminowy powrotny wywóz towarów nimi objętych:

  • przed upływem ważności karnetu ATA jego posiadacz może wystąpić do swojego zrzeszenia wydającego (w Polsce: do Krajowej Izby Gospodarczej) z wnioskiem o wydanie karnetu zastępczego, którego termin ważności nie przekroczy jednego roku od daty wydania. Aby karnet zastępczy był ważny, należy go przedłożyć wraz z oryginalnym karnetem ATA organom celnym kraju czasowego wywozu oraz urzędowi celnemu, w którym został przedstawiony do odprawy czasowej lub do urzędu celnego w mieście/regionie, w którym znajdują się towary, (tzn. po uzyskaniu karnetu zastępczego w Krajowej Izbie Gospodarczej należy zgłosić się z karnetem, którego termin ważności upływa i z karnetem zastępczym najpierw do polskiego urzędu celnego, a następnie po uzyskaniu stosownych adnotacji celnych w obu karnetach należy je przedłożyć w norweskim urzędzie celnym, na granicy lub w miejscu użytkowania towaru)
  • w przypadku, kiedy nie jest możliwe wystawienie karnetu zastępczego w wyznaczonym terminie w oparciu o standardowe procedury, możliwe będzie zwrócenie się do norweskich urzędów celnych o przedłużenie terminu powrotnego wywozu, nawet po upływie ważności karnetu. Termin ten może zostać przedłużony jednorazowo o miesiąc – wyłącznie w celu zrealizowania powrotnego wywozu.

W sytuacji wygaśnięcia terminu ważności karnetu ATA jego posiadacz może zwrócić się do Izby Handlowej w Oslo z wnioskiem o zezwolenie na poterminowy powrotny wywóz, wyjaśniając, że opóźnienie jest spowodowane obecną sytuacją epidemiczną.

We wniosku należy podać następujące dane:

  • numer karnetu ATA
  • nazwa posiadacza
  • data ważności
  • nazwa urzędu celnego, w którym należy dopełnić formalności.

Wniosek należy przesłać na następujący adres: exportdocuments@chamber.no

Zobacz również: Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Chiny, Szwajcaria, Izrael, Serbia