Eksport i import w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku

16.08.2021

Eksport ogółem w okresie I – VI 2021 wyniósł 136,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 22,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – czerwiec 2021 roku.

Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, wiosna przyniosła odrobienie większości z tych zaległości. Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Dla statystyk porównujących wyniki bieżące z tymi sprzed roku istotne było wejście w echo skrajnie falującej bazy sprzed roku (na kwiecień 2020 przypadł szczyt załamania aktywności gospodarczej związany z pandemią, na maj pierwsze odreagowanie wcześniejszych spadków, w czerwcu zaś obserwowano już dodatnią roczną dynamikę eksportu).

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – VI 2021 wyniósł 136,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 22,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – maj 2021 były również o 22,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – VI 2021 nasz eksport sięgnął tu 39,2 mld EUR i jednocześnie okazał się o 24,1% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – maj 2021 notowany był wzrost o 25,3%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 41,7 mld EUR i okazał się o 29,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – maj 2021 notowany był wzrost sięgający 29,3%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na szybko rosnące wyniki sprzedaży do Włoch (6,6 mld EUR, wzrost o 44,8%, po wzroście w okresie styczeń – maj o 46,8%), Francji (8,2 mld EUR, wzrost o 31,3%, po wzroście w okresie styczeń – maj  na poziomie 30,5%), Hiszpanii (3,5 mld EUR wzrost o 29,1%, w okresie styczeń – maj obserwowany był tu wzrost o  29,6%). Wciąż pozytywnie prezentują się wyniki sprzedaży do Holandii (5,7 mld EUR, wzrost o 17,8% wobec wzrostu w okresie styczeń – maj o 17,6%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 21,6 mld EUR i okazał się o 19,0% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – maj 2021 notowany był tu wzrost sięgający 18,3%). Poprawia się słaba dotąd sprzedaż do Czech (8,0 mld EUR wzrost o 21,3%). Cieszy też wzrost sprzedaży do Szwecji (3,8 mld EUR wzrost o 17,9%).

Stopniowo normalizują się  kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (15,6 mld EUR poziom wyższy niż przed rokiem o 9,5%) np. do Wielkiej Brytanii (6,8 mld EUR wzrost o 6,9%) i do USA (3,6 mld EUR wzrost o 3,5%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych sześciu miesiącach roku 2021 towary na kwotę 7,6 mld EUR (wzrost o 16,5%), głównie do Rosji (3,7 mld EUR wzrost o 13,6%). Do krajów rozwijających się również odnotowano doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 11,1 mld EUR – wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 29,6%).

 

Eksport I – VI 2021 Import I – VI 2021
 w mld EUR dynamika w mld EUR dynamika
Ogółem 136,8 22,9% 133,0 23,6%
Niemcy 39,2 24,1% 28,7 23,9%
Reszta strefy euro 41,7 29,2% 32,6 23,7%
Kraje UE spoza Euro 21,6 19,0% 12,6 22,1%
Pozostałe kraje rozwinięte 15,6 9,5% 11,4 4,7%
Kraje Europy – Środkowo Wschodniej 7,6 16,5% 9,4 33,4%
Kraje rozwijające się 11,1 29,6% 38,3 28,4%

 

W okresie I – VI 2021 import ogółem wyniósł 133,0 mld EUR, co stanowiło wartość o 23,6% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – maj 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 21,7%).

W pierwszych sześciu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 28,7 mld EUR i jednocześnie okazał się o 23,9% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – maj 2021 notowano wzrost o 23,6%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 32,6 mld EUR i okazał się o 23,7% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – maj 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 22,5%). Zwraca uwagę wzrost słabego do niedawna importu z Francji (o 23,7% do 4,7 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 31,3% do kwoty 6,9 mld EUR), Holandii (o 23,5% do 5,4 mld EUR) i Belgii (o 28,0% do 3,3 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 12,6 mld EUR (wzrost o 22,1%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (11,4 mld EUR wzrost o 4,7%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (3,8 mld EUR spadek o 0,3%), ale i z Koreą Południową (3,2 mld EUR wzrost o 17,5%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 9,4 mld EUR (wzrost o 33,4%), głównie z Rosji (6,7 mld EUR wzrost o 27,6%), zaś z krajów rozwijających się – 38,3 mld EUR (wzrost o 28,4%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (18,7 mld EUR wzrost o 28,6%).

 

Struktura obrotów według towarów Eksport I – VI 2021 Import I – VI 2021
w mld EUR udział w % w mld EUR udział w %
Ogółem 136,8 100,0 133,0 100,0
Żywność i zwierzęta żywe 14,1 10,3 9,2 6,9
Napoje i tytoń 2,6 1,9 1,1 0,8
Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw 3,1 2,3 3,9 2,9
Paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne 2,3 1,7 7,2 5,4
Oleje, tłuszcze, woski, zwierzęce i roślinne 0,3 0,2 0,5 0,4
Chemikalia i produkty pochodne 13,0 9,5 20,1 15,1
Towary przem. sklasyfikowane głównie z uwagi na surowiec 25,0 18,3 23,4 17,6
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy 52,5 38,4 47,5 35,7
Różne wyroby przemysłowe 23,5 17,2 18,2 13,7
Towary i transakcje niesklasyfikowane 0,3 0,2 2,0 1,5

 

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.