Badania

 • Optymistycznym planom polskich firm na 2014 rok towarzyszy poprawa w ocenie przyszłorocznych warunków dla biznesu, chociaż optymizm w nastrojach jest bardzo nikły.

  W badaniu przeprowadzonym przez Krajową Izbę Gospodarczą wśród polskich firm wypowiedziało się 1433 przedsiębiorców (właściciele lub członkowie zarządów firm) na temat wyników za mijający rok oraz perspektyw na rok 2014. Ocenili również bieżące jak i spodziewane w roku przyszłym warunki dla działalności gospodarczej.

  W tegorocznej 21. edycji badania Eurochambres Economic Survey*, które przeprowadzone zostało w okresie wrzesień-październik 2013 roku, udział wzięło 59 000 przedsiębiorców z 23 krajów UE i 2 krajów kandydujących.

  Na poziomie Europy widać, że firmy liczą na wzrost sprzedaży w 2014 roku, chociaż nie planują zatrudniać i inwestować na większą skalę. Widoczny optymizm zdaje się potwierdzać najnowsze prognozy ekonomiczne Komisji Europejskiej na 2014 rok. Wyniki tego badania w poszczególnych krajach pokazują również, że reformy przeprowadzane w odpowiedzi na kryzys finansowy i zadłużenia zaczynają przynosić efekty w takich krajach jak Portugalia, Włochy czy Hiszpania, podczas gdy wiele pozostaje do zrobienia w Grecji czy na Cyprze.

  Wyniki polskich firm w 2013 roku:

  W mijającym roku 2013 przewaga firm odnotowujących poprawę nad odnotowującymi pogorszenie była w obrotach i sprzedaży krajowej mniejsza niż przed rokiem, natomiast w eksporcie, zatrudnieniu i inwestycjach – nieco większa.
  Ocena przedsiębiorców mijającego roku pod kątem warunków prowadzenia działalności gospodarczej pozostała znacząco negatywna, chociaż przewaga niezadowolonych nad stwierdzającymi poprawę jest nieco mniejsza niż w ubiegłorocznym badaniu.

  Oczekiwania polskich przedsiębiorców na 2014 rok

  Oczekiwania co do wyników firm w roku 2014 rok są bardziej optymistyczne w stosunku do oczekiwań, jakie mieli przedsiębiorcy rok temu na rok 2013 i dotyczy to wszystkich badanych obszarów aktywności.
  Zaufanie biznesowe na kolejny rok uległo zdecydowanej poprawie a jego wskaźnik zmienił kierunek z głęboko ujemnego na lekko dodatni i jest na poziomie najwyższym od 3 lat.

  Polska na tle innych krajów w UE

  W 2014 roku polskie przedsiębiorstwa spodziewają się osiągać wyniki, które plasują Polskę na 5., 4. i 7. miejscu odpowiednio w obrotach, sprzedaży krajowej i eksporcie wśród 23 krajów z UE biorących udział w badaniu. W planach zatrudniania nowych pracowników i podejmowania inwestycji w 2014 roku Polska zajmuje odpowiednio 6. i 4. miejsce wśród badanych krajów z UE.

  W ocenie przyszłorocznego klimatu dla biznesu, w porównaniu z innymi krajami, pozycja Polski jest dużo dalsza niż jej pozycja w pozostałych obszarach tego badania. Polska jest w gronie krajów o bardzo niskim poziomie optymizmu i których wskaźnik klimatu biznesowego na 2014 rok wypadł poniżej średniej.

  Rezultaty badania : Pobierz PDF

 • Złe nastroje polskich przedsiębiorców nie znajdują potwierdzenia w wynikach ekonomicznych firm, które prezentują się nieźle na tle tych uzyskanych w innych krajach UE.

  Jak wynika z europejskiego badania koordynowanego przez Eurochambres*, w którym dla Krajowej Izby Gospodarczej wypowiedziało się 1380 polskich firm, mimo niezłych rezultatów osiągniętych w mijającym roku w takich obszarach aktywności jak: obroty, sprzedaż krajowa, eksport, zatrudnienie i inwestycje, polscy przedsiębiorcy pesymistycznie postrzegają warunki, w jakich przyjdzie im działać w 2013 roku.

  Polska osiągnęła w 2012 roku wskaźniki rezultatów znacząco wyższe od średnich dla wszystkich badanych krajów i jedynie w eksporcie średni wskaźnik UE był nieco wyższy. Również oczekiwania polskich przedsiębiorców co do wyników firm w 2013 roku są zdecydowanie bardziej optymistyczne od średniej UE a jedynie wskaźnik dotyczący eksportu jest na poziomie średniej z badania.

  Niestety, zaufanie biznesowe polskich przedsiębiorców na kolejny rok uległo gwałtownemu załamaniu w stosunku do poziomu odnotowywanego w poprzednich latach. Polska znalazła się wśród piątki krajów o najgłębszym poziomie pesymizmu co do perspektyw dla prowadzenia biznesu w 2013 roku.

  Biorąc pod uwagę wszystkich 53 000 respondentów tego badania z 26 krajów, aż w dwóch na trzy krajach firmy spodziewają się, że rok 2013 będzie dla nich gorszy. Większość firm planuje utrzymać zatrudnienie, inwestycje i sprzedaż krajową na poziomie z 2012 roku i liczą jedynie na wzrost eksportu. Na poziomie poszczególnych krajów wyniki są ogromnie zróżnicowane. Także porównanie krajów strefy euro z tymi spoza strefy wypada znacznie korzystniej dla tych ostatnich.

  Prezes KIG Andrzej Arendarski tak komentuje wyniki badania: „Tak duży rozdźwięk pomiędzy dobrymi wynikami ekonomicznymi firm a ogólnym niezadowoleniem z warunków prowadzenia biznesu jest w Polsce ewenementem na skalę europejską”. Przyczynę tego Prezes widzi w postępującym pogorszeniu wyników firm w stosunku do poprzedniego roku, jak i znacznym spowolnieniu u głównych partnerów handlowych. Jak twierdzi: „W innych krajach, odznaczających się dużym pesymizmem w oczekiwaniach na przyszły rok, te złe nastroje są konsekwencją uzyskania dużo gorszych wyników ekonomicznych w roku bieżącym lub też silnego uzależnienia od problemów z deficytem budżetowym w niektórych krajach eurostrefy”.

  Odnosząc się do europejskich wyników badania Prezes stwierdził, że widać wyraźnie, iż biznes nie spodziewa się raczej rychłego uzdrowienia kryzysowej sytuacji i ogólne odczucia przedsiębiorców świadczą, że rok 2013 będzie kolejnym z rzędu trudnym okresem. Dlatego dodał „Na poziomie UE jak i każdego kraju osiągalne są doraźne rozwiązania dla wyeliminowania barier, z jakimi boryka się na codzień biznes i powinno się zrobić wszystko, aby je uruchomić i przez to wzmocnić konkurencyjność krajowych towarów i usług na rynkach wewnątrz jak i poza UE.”

  Opracowanie badania dla Polski dostępne tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.