• A A A

Badanie: Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca

28.04.2021

Badanie Stowarzyszenia Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud, które jest elementem projektu „Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca”. Partnerem badania jest KIG

Badanie: Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca

Celem jest zbadanie, na ile przedsiębiorcy pokrzywdzeni w wyniku popełnienia przestępstwa mogą liczyć na pomoc organów ścigania.

Zgromadzone dane pozwolą na przygotowanie rekomendacji dla organów publicznych, a w dalszej kolejności szkoleń, które podniosą jakość współpracy przedsiębiorców i organów przy ściganiu sprawców przestępstw, gdzie pokrzywdzonym jest przedsiębiorca.

Wypełnij ankietę

Liczby są bezlitosne

Spółki zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, tracą w skali kraju – wedle różnych źródeł – kilkadziesiąt miliardów złotych w wyniku nadużyć gospodarczych i oszustw. Do grupy najczęstszych przestępstw zaliczane są: wyłudzenia, działania nieuczciwej konkurencji, kradzieże majątku, korupcja, podrabianie produktów, działalność nielojalnych pracowników, nadużycia podatkowe, zmowy przetargowe, cyberprzestępczość czy szpiegostwo gospodarcze.

Brakuje kompleksowych rozwiązań

W ostatnim czasie, docierają do nas niepokojące sygnały dotyczące coraz powszechniejszego braku zrozumienia pokrzywdzonych przedsiębiorców przez przedstawicieli organów ścigania. Mamy wrażenie, że dotknięta nadużyciem firma – ofiara przestępstwa gospodarczego, jest niesłusznie „odsyłana” na drogę roszczeń cywilnych, w sytuacji, gdy sprawcami są zawodowi oszuści trudniący się stale tego typu procederami.

Taki model postępowania następuje często po pobieżnej weryfikacji zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, bez podejmowania jakichkolwiek czynności procesowych. W efekcie, znaczna część tego rodzaju kroków prawnych okazuje się nieskuteczna. Przestępcy czują się bezkarni a przedsiębiorcy będący ofiarami i pokrzywdzonymi, mają poczucie braku wsparcia ze strony państwa. Jednym z naszych celów, jest współpraca partnerska z administracją publiczną przy inicjatywach legislacyjnych oraz w codziennej działalności.

Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu społecznego pn. „Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca”. Debata publiczna dotycząca zwiększenia skuteczności działań organów ścigania w walce o uczciwy biznes.

Chcemy rzetelnie zbadać ten problem, opracować rekomendację i przekazać je do administracji publicznej.

Założenia projektu

1. Przeprowadzimy badanie ankietowe wśród przedsiębiorców;
2. Opracujemy raport podsumowujący badania – dotyczący problematyki przestępstw gospodarczych, których ofiarami są przedsiębiorcy;
3. Zorganizujemy i przeprowadzimy debatę w przedmiotowym zakresie;
4. Przedstawimy wnioski i rekomendacje organom administracji publicznej.

Chcemy, aby wymiernym efektem powyższych działań było zwiększenie zainteresowania organów ścigania przestępstwami w których pokrzywdzony jest przedsiębiorca.

Serdecznie zapraszamy do wzięcie udziału w badaniu. Anonimowa ankieta dostępna jest do 10 maja 2021 roku.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.