Bezrobocie rejestrowane w grudniu 2019 r.

27.01.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 866,4 tys. osób i była o 16,8 tys. osób wyższa niż w końcu listopada oraz o 102,5 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,2% okazała się wyższa niż w listopadzie o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego utrzymało się.

Grudniowe wyniki są z reguły wciąż pod mocnym wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Gaśnie bowiem wtedy zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. W tym roku w grudniu nastąpił jedynie niewielki wzrost bezrobocia. Styczeń i luty przyniosą typowe dla tego okresu kolejne już poważniejsze wzrosty bezrobocia. Pierwszej poprawy wypatrywać możemy w marcu.

W końcu 2020 roku stopa bezrobocia wyniesie 5,0% przy liczbie bezrobotnych wynoszącej około 840 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 795 tys. osób była w grudniu wyższa niż przed rokiem o 59 tys. tj. 0,4%. Aktywnych zawodowo było 16 661 tys. osób – około 44 tys. i jednocześnie 0,3% mniej niż przed rokiem.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.