Bezrobocie rejestrowane w październiku 2019 r.

27.11.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 840,5 tys. osób i była o 10,7 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 96,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,0% okazała się niższa niż w we wrześniu o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,7 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tempo spadku stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego nieco wzrosło (we wrześniu wynosiło 0,6 pkt proc.).

Październikowe wyniki są z reguły już pod wpływem sezonowego wzrostu bezrobocia jakie jest zazwyczaj obserwowane w miesiącach jesiennych i zimowych. Nie ma bowiem wtedy zapotrzebowania na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i szeroko rozumianych usługach turystycznych. W tym roku w październiku nastąpił lekki spadek bezrobocia. Od listopada możemy spodziewać się już stopniowego wzrostu.

W ostatnich miesiącach roku bezrobocie rośnie. W grudniu stopa bezrobocia wyniesie 5,3%, a liczba bezrobotnych zwiększy się do poziomu 900 tys. osób. W końcu 2020 roku stopa bezrobocia wyniesie zaś 5,0% przy liczbie bezrobotnych wynoszącej około 850 tys. osób.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje poziomy liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 970 tys. osób była w październiku wyższa niż przed rokiem o 463 tys. tj. 3,0%. Aktywnych zawodowo było 16 810 tys. osób – około 366 tys. i jednocześnie 2,2% więcej niż przed rokiem.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.