Bilans płatniczy w lutym 2021

13.04.2021

Bilans obrotów bieżących z nadwyżką na poziomie 1 619 mln EUR

Bilans płatniczy w lutym 2021

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lutym.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmuje bilans obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 619 mln EUR wobec nadwyżki ze stycznia sięgającej 3 341 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 1 736 mln EUR.

Nadwyżka lutowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (2 490 mln EUR wobec 2 318 mln EUR w styczniu) oraz w wymianie towarowej (883 mln EUR wobec 979 mln EUR w styczniu). Jej skala redukowana była przez deficyt w dochodach pierwotnych (-1 213 mln EUR wobec nadwyżki ze stycznia na poziomie 569 mln EUR) oraz deficyt w dochodach wtórnych (-541 mln EUR, wobec poprzednich -525 mln EUR).

Lepiej niż w poprzednich miesiącach prezentowały się obroty w handlu towarami. Luty często przynosi wzrost aktywności w wymianie międzynarodowej (zwłaszcza po słabszym styczniu). Jednak skala poprawy w wynikach tegorocznych pozytywnie zaskoczyła. Zapewne widać w niej tak odrabianie opóźnień po wyjątkowo trudnym pogodowo styczniu, jak również stopniowe uruchamianie operacji na granicy UE – UK.

Eksport towarów wynosząc w lutym 21 322 mln EUR był wyższy od styczniowego, o 9,1% w dodatku okazał się o 6,2% wyższy niż przed rokiem (w styczniu roczna dynamika eksportu była ujemna na poziomie -0,9%). Poziom eksportu w lutym okazał się być wyższy od prognozowanego. Import towarów w lutym w kwocie 20 439 mln EUR był o 10,1% wyższy od notowanego w styczniu i równocześnie o 6,0% wyższy niż przed rokiem (w styczniu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -4,0%).

Eksport usług wyniósł 5 147 mln EUR wobec 4 880 mln EUR w styczniu. Były to wyniki lepsze od oczekiwanych. Import usług wyniósł w lutym 2 657 mln EUR wobec 2 562 mln EUR w styczniu. Niestety obroty realizowane w usługach wciąż pozostają wyraźnie słabsze niż przed rokiem (eksport o 7,7%, import o 10,5%)

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po lutym okazało się dodatnie i  wyniosło 19 295 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +3,67% PKB Polski. Po styczniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 19 414 mln EUR, tj. 3,71% PKB Polski.

Luty przyniósł duży sezonowy napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 459 mln EUR (wobec napływu ze stycznia na poziomie 1 194 mln EUR i wobec napływu z lutego 2020 roku w kwocie 2 278 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający 769 mln EUR (wobec ich marginalnego napływu w styczniu na poziomie 2 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 2 165 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 9,75 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 12,28 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 2,54 mld EUR. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako nienajlepszy, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (19,30 mld EUR).

Lutowe wyniki okazały się bardzo dobre. Silna nadwyżka w bilansie obrotów bieżących oparta na dużych nadwyżkach w wymianie usług i towarów. Mocny napływ kapitału bezpośredniego, umiarkowany odpływ kapitału portfelowego.

Zobacz bilans płatniczy w styczniu

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.