KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

14.11.2022

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Wzrost PKB w ujęciu realnym wyniósł 5,5% r/r po wzroście 8,5% r/r w pierwszym kwartale 2022 roku
 • W trzecim kwartale roku 2022 wzrost realny PKB prognozowany jest na 2,8% r/r, a w kwartałach czwartym 2022 i pierwszym 2023 na 1,6% r/r i 0,1% r/r
 • Obniżenie dynamiki wzrostu będzie pochodną inflacji zmniejszającej konsumpcję oraz mniejszego popytu na dobra potrzebne do wytwarzania towarów
 • W całym roku 2021 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 6,8%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 2 624 mld PLN (575 mld EUR)
 • Dla roku 2022 dynamika PKB prognozowana jest na 4,7%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 049 mld PLN (651 mld EUR)


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

 • We wrześniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 5,2 tys do 801,7 tys. osób.
 • Stopa bezrobocia wyniosła 5,1 proc. Obniżyła się o 0,1 pkt proc. w stosunku do sierpnia. Przed rokiem we wrześniu stopa bezrobocia wynosiła 6,1 %.
 • Liczba pracujących we wrześniu wyniosła około 14 918 tys. osób i była o 530 tys. tj. 3,7% wyższa niż przed rokiem.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w sierpniu 2022 było ujemne i wyniosło -3 967 mln EUR
 • W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -1 887 mln EUR
 • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości 1 844 mln EUR
 • Po sierpniu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło -23 985 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -3,83%
 • W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 299 mld EUR, a eksport usług 79 mld EUR

 

Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – w linkach – poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.