Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

28.09.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w analizowanym okresie (w ujęciu rocznym) o 12,9%.
  • W samym sierpniu produkcja wzrosła o 10,9% r/r.
  • Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-VIII była wyższa o 10,1% niż przed rokiem.
  • W sierpniu produkcja budowlana wzrosła r/r o 6,1%.


Zatrudnienie i płace

W analizowanym okresie zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 2,5% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 497 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 1,4% (przeciętne zatrudnienie wyniosło tutaj średnio 2 771 tys. osób).

Zatrudnienie w okresie styczeń-sierpień zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku w takich branżach jak m.in.: magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (o 17,8%), informacja i komunikacja (o 11,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,1%). Największe spadki zatrudnienia zanotowały takie branże jak np.: produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 10,4%), wydobywanie węgla brunatnego i kamiennego (o 5,2%) czy produkcja odzieży (o 5,2%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VIII 2022 roku wyniosło 6 523 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,1%.

Przeciętne płace wzrosły we wszystkich analizowanych branżach. Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku wydobywania węgla (o 30,7%) oraz transporcie lądowym i rurociągowym (o 27,2%). Najsłabiej płace rosły w firmach produkujących wyroby farmaceutyczne (o 6,3%).

Branże najhojniej wynagradzające swoich pracowników w okresie I-VIII 2022 r. to m.in.: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (11 666 PLN), informacja i komunikacja (11 198 PLN), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (10 936 PLN). Produkcja odzieży i produkcja wyrobów skórzanych znalazły się na końcu zestawienia – odpowiednio 4 048 PLN i 4 393 PLN.


Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-sierpień 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,9% (dane za sierpień pokazują wzrost o 10,9% r/r). Sprzedaż w budownictwie wzrosła o 10,1% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowało wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 44,7%). Spadek produkcji wystąpił w jednej branży: produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 4,1%).
Wydajność w okresie I-VIII 2022 roku wzrosła w niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach – przeciętnie o 11,3%.

Najwyższy wzrost zanotowano w branży związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego (o 52,6%). Wydajność spadła w produkcji urządzeń elektrycznych – o 1,7%.


Analizując dane dotyczące działalności branż w okresie styczeń-sierpień warto zwrócić uwagę m.in. na wyniki przemysłu – w sierpniu sprzedaż była wyższa od oczekiwań rynku. Optymistyczne były również sierpniowe dane o handlu hurtowym i nowych zamówieniach w przemyśle – krajowych i eksportowych. Daje to nadzieję, że najbliższe miesiące nie okażą się – jak przewidywały niektóre z prognoz – okresem zmniejszania aktywności przemysłu.

 


Pobierz! Comiesięcznyczny przegląd sytuacji gospdarczej w branżach 28.09.2022

Download! Monthly review of economic situation in industries 28.09.2022


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.