Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

04.05.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – III 2023 roku

przegląd w branżach


Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • W analizowanym okresie produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 0,6% r/r.
  • W budownictwie produkcja była wyższa o 3,5% niż przed rokiem.

Zatrudnienie i płace

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,9% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 6 523 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło o 0,4% (do poziomu 2 752 tys. osób).

W okresie styczeń-marzec 2023 roku najwyższy wzrost zatrudnienia zanotowano w takich branżach jak: informacja i komunikacja (o 8,7%); zakwaterowanie i gastronomia (o 7,1%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 6,3%). Z kolei najwyższe spadki zatrudnienia dotknęły takie branże jak m.in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (o 12,2%); produkcja wyrobów tekstylnych (o 7,4%); produkcja mebli (o 6,1%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III 2023 roku wyniosło 7 178 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,3%. W stosunku do ubiegłego roku przeciętne płace wzrosły w niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach – wyjątkiem jest budowa budynków, gdzie płace spadły o 1,5%. Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku transportu rurowego i rurociągowego (o 26,5%).

Najwyższe wynagrodzenia w pierwszych trzech miesiącach br. otrzymywali pracownicy zatrudnieni w informacji i komunikacji (średnio 12 636 PLN) oraz przy wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (11 840 PLN).

Najniższy poziom płac występował w produkcji odzieży (średnio 4 525 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-marzec br. obniżyła się r/r o 0,6%, a produkcja budowlana wzrosła o 3,5% r/r.

Największe wzrosty produkcji w analizowanym okresie widoczne były w przypadku produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 25,1%). Z kolei największe spadki zanotowano w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 20,3%) oraz metali (o 18,9%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku obniżyła się przeciętnie o 0,2%. Największy wzrost zanotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 20,6%). Największe spadki wydajności dotknęły produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 20,7%).

Należy wspomnieć, że dane o zatrudnieniu, płacach oraz dynamice produkcji i wydajności nie wyszczególniają takich branż jak produkcja skór i wyrobów skórzanych oraz produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał publikacji danych z tych branż).

Dane o sytuacji w branżach w okresie I-III 2023 roku pokazują wyraźne osłabienie dynamiki produkcji w stosunku do wyników osiąganych w tym samym okresie ubiegłego roku. Warto dodać, że po słabych danych o produkcji przemysłowej czy handlu hurtowym w styczniu i lutym, wyniki marca wypadły również poniżej oczekiwań. Pozytywnym sygnałem mogą być natomiast dane GUS z badania koniunktury – pokazują one nieco lepsze nastroje przedsiębiorców niż w poprzednich miesiącach (choć wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości branż pozostaje ujemny).Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.