Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

05.06.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – IV 2023 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu spadła w okresie I – IV br. (w ujęciu rocznym) o 1,9%. W budownictwie produkcja była wyższa o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.


Zatrudnienie i płace

W pierwszych czterech miesiącach zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,8% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 6 529 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,5% (do 2 753 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie I-IV zanotowano w takich branżach jak: informacja i komunikacja (o 8,7%); zakwaterowanie i gastronomia (o 7,0%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 6,0%). Najmocniejsze spadki zatrudnienia widoczne były w przedsiębiorstwach zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody (o 12,2%)

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IV 2023 roku wyniosło 7 243 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,8%. Wszystkie analizowane przez GUS branże (poza budową budynków) zanotowały wzrosty płac. Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego było branżą o najwyższym wzroście płac w analizowanym okresie (wzrost o 24,6%).

Najwyższe wynagrodzenia okresie styczeń-kwiecień 2023 roku otrzymywali pracownicy zatrudnieni w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (12 800 PLN) oraz informacji i komunikacji (12 618 PLN). Najniższy poziom średnich wynagrodzeń zanotowano w przypadku produkcji odzieży (4 532 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku spadła o 1,9% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła z kolei o 3,9% r/r.

Wśród branż o największych spadkach r/r  znalazły się m.in.: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 19,0%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 16,9%); produkcja metali (o 16,5%).

Wśród branż notujących wzrosty produkcji na czele znalazły się m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 21,4%); produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 18,5%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-IV 2023 roku spadła przeciętnie o 1,4% r/r a największy jej spadek zanotowała produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 19,4%)

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Analizując dane o sytuacji w branżach w pierwszych czterech miesiącach 2023 roku warto m.in wspomnieć że ostatnie miesiące przynoszą rozczarowujące – gorsze od oczekiwań rynkowych – wyniki sprzedaży w przemyśle. Trudna sytuacja występuję m.in. w branży chemicznej, w której sytuacja rynkowa (zawirowania na rynku gazu, regulacje UE) spowodowały znaczny spadek aktywności. W kolejnych miesiącach możemy mieć jednak do czynienia ze stopniowym wzrostem sprzedaży w branżach przemysłowych.


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.