Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – wrzesień 2021

28.09.2021

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej.

Wyniki przemysłu w listopadzie 2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-VIII 2021 roku.

Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 16,4 % w stosunku do ubiegłego roku.  W samym sierpniu produkcja wzrosła o 13,2% r/r.

Produkcja sprzedana w budownictwie była wyższa o 0,2% niż przed rokiem. W samym sierpniu, produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 10,2%.

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku zatrudnienie było o 0,1% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 340 tys. osób.  Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 0,4% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w okresie I-VIII 2021 wyniosło średnio 2 733 tys. osób).

Zatrudnienie w okresie I-VIII 2021 roku zwiększyło się m.in. w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,6%), informacji i komunikacji (o 4,2%), produkcji mebli (o 4,1%).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano w takich branżach, jak m.in.: produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 13,6%), produkcji odzieży (o 13,4%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 10,1%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-sierpień 2021 roku wyniosło 5 767 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,3%.

Płace w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Największe wzrosty zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,3%), produkcji odzieży (o 13,0%), produkcji mebli (o 11,9%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 11,9%). Najmniej wzrosły płace w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 2,5%) i produkcji napojów (o 2,8%).

W okresie I-VIII 2021 roku na czele tabeli wysokości zarobków znalazły się takie branże jak m.in.: produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (10 442 PLN), informacja i komunikacja (9 993 PLN), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (8 508 PLN).

Najniższe wynagrodzenia w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku oferowane były w takich branżach jak: produkcja odzieży (3 644 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 880 PLN).

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-sierpień 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 16,4% wyższa niż przed rokiem (dane za sam sierpień mówią o wzroście o 13,2% r/r). W tym samym okresie sprzedaż w budownictwie wzrosła o 0,2% r/r.

Największymi wzrostami produkcji mogą pochwalić się producenci: urządzeń elektrycznych (wzrost o 41,8%), komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 38,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 28,0%). Największy spadek dotknął produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,8%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych ośmiu miesiącach roku wzrosła przeciętnie o 15,9%. Największy wzrost wydajności zanotowano przy produkcji urządzeń elektrycznych (o 37,4%), produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 35,6%) oraz produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 27,9%).

Patrząc na wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-sierpień można zaobserwować, że wielu branżach wraz z malejącym efektem bazy wcześniejsza, czasem bardzo wysoka dynamika sprzedaży, ulega stopniowemu spłaszczeniu. Niektóre branże wciąż borykają się ze skutkami kryzysu o czym mogą świadczyć dużo niższe niż przed rokiem poziomy zatrudnienia. Na wyniki w kolejnych miesiącach wciąż wpływ może mieć m.in. rozwój czwartej fali pandemii koronawirusa.

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download monthly review of economic situation in industries

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.