Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

28.03.2023

GUS zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I – II 2023 roku

o sytuacji gospodarczej

Przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  • Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim – 3,2%.
  • Najwyższy poziom płac w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (średnio 7 662 PLN).
  • Województwo mazowieckie jest regionem o najwyższych płacach w budownictwie (średnio 7 631 PLN).
  • Produkcja przemysłowa w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku rosła najszybciej w województwie dolnośląskim (wzrost o 19,9%).
  • Lubuskie jest regionem o najwyższej dynamice wzrostu produkcji budowlanej (wzrost o 65,1%).

Bezrobocie

W końcu lutego br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 864,8 tys. osób i była o 7,2 tys. osób wyższa niż w końcu stycznia oraz o 57,0 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lutego 5,5% była taka sama jak w styczniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,4 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w styczniu.

Luty to zazwyczaj kontynuacja okresu sezonowego pogorszenia się statystyk bezrobocia.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,4%) a najniższą w województwie wielkopolskim (3,2%).


Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W okresie I-II 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 6 864 PLN w przemyśle i 6 426 PLN w budownictwie.

Płace w przemyśle wzrosły r/r w o 12,7%, a w budownictwie o 8,1%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle – średnio 7 662 PLN – zanotowano w województwie dolnośląskim. Najmniej płacono w warmińsko-mazurskim – średnio 5 918 PLN.

W budownictwie najwyższy poziom płac zaobserwowany jest w województwie mazowieckim (średnio 7 631 PLN), a najniższy w regionie podkarpackim – 5 123 PLN. Warto wspomnieć, że województwo mazowieckie jest jedynym regionem, w którym poziom płac w budownictwie okresie I-II 2023 roku zanotował spadek (o 1,8%) w porównaniu z ubiegłym rokiem.


Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym w skali całego kraju o 0,3%. Wzrosty zanotowano w 11 województwach – największe w dolnośląskim (o 19,9%) i łódzkim (o 15,1%). Produkcja spadła w 5 województwach, najmocniej w pomorskim (o 16,8%).

Wydajność w przemyśle  wzrosła w omawianym okresie przeciętnie o 0,7%. Największy wzrost wydajności zanotowano w dolnośląskim – o 19,5%, a największy spadek w regionie pomorskim – o 17,0%.


Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja budowlana w okresie I-II 2023 roku wzrosła w skali całego kraju o 20,8%. W  niemal wszystkich województwach zanotowano wzrost, na czele z lubuskim (wzrost o 65,1%). Gorsze wyniki niż przed rokiem uzyskano jedynie w województwie zachodniopomorskim  (spadek o 24,7%).

Wydajność w budownictwie wzrosła w okresie styczeń-luty br. we wszystkich – poza zachodniopomorskim – województwach. Największy wzrost wydajności w budownictwie zanotowano województwie lubuskim – o 69,9%.


Rynek mieszkaniowy

W pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku oddano do użytku 34 082 mieszkania – o 2,9% mniej więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwyższy wzrost w liczbie oddawanych do użytku mieszkań odnotowano w województwie podlaskim (o 52,8%), a największy spadek w województwie warmińsko-mazurskim – o 33,4%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.