Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

28.10.2020

W końcu września liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1023,7 tys. osób i była o 4,3 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 172,5 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1% okazała się taka sama, jak w trzech poprzednich miesiącach i jednocześnie o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Z zestawienia danych GUS wynika, że we wrześniu najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (9,9%), podkarpackim (8,9%) i kujawsko-pomorskim (8,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,8%) i mazowieckim (5,1%).

Mimo obserwowanych w ostatnich miesiącach, typowych dla okresu wiosny i lata wzrostów popytu na pracowników sezonowych, w tym roku z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe.

Przeciętne uposażenie w pierwszych trzech kwartałach roku wyniosło dla całego kraju 5330 PLN w przemyśle i 5333 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-VIII płace w przemyśle okazały się o ok. 2 PLN wyższe, w budownictwie zaś o 12 PLN. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (6052 PLN), dolnośląskim (5923 PLN) i śląskim (5688 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4480 PLN), podkarpackim (4574 PLN) i podlaskim (4667 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6753 PLN), dolnośląskim (5762 PLN) i podlaskim (5407 PLN); najniższe zaś w podkarpackim (4178 PLN), lubelskim (4205 PLN) i lubuskim (4290 PLN).

Przeciętnie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,2% niższa niż przed rokiem. Mimo dużego spadku produkcji ogółem, w sześciu województwach zanotowano wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego, odpowiednio w województwach  podlaskim (o 5,3%), mazowieckim (o 5,1%), kujawsko-pomorskim (o 1,3%), łódzkim (o 1,0%), pomorskim (o 0,8%), zachodniopomorskim (o 0,6%). Wyjątkowo trudna sytuacja wciąż panuje w województwach warmińsko-mazurskim (spadek o 17,5%), śląskim (spadek o 12,0%) i podkarpackim (spadek o 9,3%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-IX 2020 spadła przeciętnie o 1,4%. Mimo to w części regionów zanotowano wzrosty wydajności względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższe w województwach: podlaskim (o 4,6%), łódzkim (4,4%) oraz kujawsko-pomorskim (3,9%). Najniższe wyniki zanotowano w śląskim (spadek o 8,3%) i warmińsko-mazurskim (spadek o 8,0%) oraz podkarpackim (spadek o 6,3%).

Przeciętnie w okresie I-IX 2020 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 1,6% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach warmińsko-mazurskim, łódzkim i małopolskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 31,6%, 18,9% i 16,6%. Skalę wzrostu spłycały spadki w województwach: świętokrzyskim (o 8,1%), zachodniopomorskim (o 5,6%) i opolskim (o 4,4%). Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach o najwyższym wzroście sprzedaży: warmińsko-mazurskim 32,5%, łódzkim 17,7% i małopolskim 16,4%; najniższy zaś wynik w województwach: świętokrzyskim (spadek o 6,9%) i lubuskim (spadek o 6,0%), wielkopolskim (spadek o 5,8%).

 

Poznaj aktualny stan i bieżące zmiany gospodarki w poszczególnych regionach kraju: Pobierz [RAPORT]

 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.