Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

05.06.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku

o sytuacji gospodarczej

Przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  • Najniższa stopa bezrobocia w końcu kwietnia br. występowało w województwie wielkopolskim – 3,0%.
  • Najwyższy poziom płac w przemyśle zanotowano w województwie śląskim (średnio 7 915 PLN).
  • Najwyższe płace w budownictwie otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim  (średnio 8 301 PLN).
  • W okresie I-IV 2023 roku produkcja przemysłowa rosła najszybciej w województwie dolnośląskim (o 13,9%).
  • Najbardziej dynamicznym wzrostem w pierwszych czterech miesiącach br. może pochwalić się województwo lubuskie (wzrost o 54,2%).

Bezrobocie

W końcu kwietnia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 821,9 tys. osób i była o 25 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 56,1 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc w końcu kwietnia 5,2% była o 0,2 pkt proc. niższa niż marcu i  jednocześnie o 0,4 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Kwiecień zazwyczaj przynosi wyraźną poprawę w statystykach bezrobocia.

  • Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,9%) oraz podkarpackim (8,8%).
  • Najniższe bezrobocie występowało w kwietniu w województwie wielkopolskim (3,0%).


Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W pierwszych czterech miesiącach 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 7 121 PLN w przemyśle i 6 677 PLN w budownictwie. W ujęciu rocznym płace wzrosły w przemyśle o 12,3%, a w budownictwie o 7,3%.

  • Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle – średnio 7 915 PLN – zanotowano w analizowanym okresie w województwie śląskim.
  • Najniższe płace zanotowano w przemyśle w warmińsko-mazurskim (średnio 6 138 PLN).

W budownictwie najwyższe wynagrodzenia płacono w województwie mazowieckim (średnio 8 301 PLN), a najniższe w podkarpackim – 5 155 PLN.


Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-kwiecień 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu spadła w ujęciu rocznym w skali całego kraju o 1,9%. Produkcja obniżyła się łącznie w 12 województwach – najmocniej w pomorskim (o 15,4%). W 4 województwach zanotowano wzrosty produkcji – największy w regionie dolnośląskim (o 13,9%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-IV 2023 roku spadła przeciętnie o 1,2%. Wśród 11 województw notujących spadki wydajności w przemyśle, pomorskie okazało się regionem z najgorszym wynikiem (spadek o 15,6%). Wydajność wzrosła w 5 województwach a najwyższy wzrost zaobserwowano w regionie dolnośląskim – o 13,7%.


Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja w budownictwie w okresie I-IV br. roku wzrosła w skali całego kraju o 10,2%. W  większości (13) województw produkcja budowlano-montażowa była większa niż przed rokiem – największy wzrost odnotowano w województwie lubuskim (wzrost o 54,2%). Z kolei największy spadek wśród 3 województw, notujących gorsze niż przed rokiem wyniki, wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (o 15,1%).

Wydajność w budownictwie wzrosła w 13 województwach, a w pozostałych 3 spadła. Największy wzrost wydajności w budownictwie zanotowano w województwie lubuskim – o 59,1%.


Rynek mieszkaniowy

W pierwszych czterech miesiącach br. oddano do użytku 75 563 mieszkania – o 3,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie podlaskim (o 41,8%) a największy spadek w województwie łódzkim – o 22,9%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.