Depozyty i kredyty w końcu lutego 2024

22.03.2024

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu lutego 2024. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki w obiegu. Wyniki lutego powinny być traktowane jako ważne, widać w nich bowiem rozwinięcie reakcji na zmiany w otoczeniu gospodarki w tym zmiany stóp procentowych, reakcję na agresję Rosji na Ukrainę, wejście w okres zmiany koniunktury

depozyty i kredyty

Depozyty i kredyty w końcu lutego: Polacy oszczędzają. Na rachunkach bankowych wzrost o 10,9% w skali roku

W końcu lutego gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 1 223,46 mld PLN. Były one o 15,20 mld i 1,26% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 120,54 mld PLN tj. 10,9% większe niż przed rokiem (w styczniu roczna dynamika tych depozytów wynosiła 11,3%). W ostatnich latach luty częściej przynosił – sięgające około 10 – 15 miliardów złotych – wzrosty depozytów ludności. To czas nieco wyższych niż w styczniu pensji (o ich ruchome składniki), a równocześnie to czas mniejszych wydatków. Tegoroczny wzrost poziomu środków okazał się więc zbliżony do oczekiwanego.

Przedsiębiorstwa niefinansowe dysponowały w końcu lutego środkami w wysokości 484,41 mld PLN. Były one o 0,36 mld PLN i 0,07% niższe niż miesiąc wcześniej i o 11,11 mld PLN tj. 2,3% większe niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika tych depozytów wynosiła 5,1%

Luty zazwyczaj przynosi stabilizację lub jedynie nieznaczny wzrost, poziomu depozytów w tej grupie klientów banków. Jest to okres zmniejszonych utargów. Tegoroczny spadek depozytów z lutego może być uznany za zbliżony do typowego, choć stanowi sporą różnicę w stosunku do ubiegłorocznego wzrostu. Niepokoić zaczyna dalszy spadek rocznej dynamiki depozytów przedsiębiorstw niefinansowych. Zaczyna być on ledwie wystarczający do utrzymania stosowanego poziomu płynności. Być może część środków firmy wykorzystały do prowadzenia procesów inwestycyjnych.

W końcu lutego na rachunkach samorządów figurowała kwota 77,69 mld PLN. Była ona o 12,09 mld PLN i 18,42% wyższa niż miesiąc wcześniej i równocześnie o 3,67 mld i 5,0% wyższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika depozytów była ujemna i wynosiła -7,6%.

Wzrost tych depozytów w lutym powinien być traktowany jako sezonowy (choć faktycznie w ostatnich latach nie były one bardzo duże). Wraz ze styczniem powinien być on okresem zasilania rachunków samorządów kwotami z budżetu centralnego – na wykonywanie zadań zleconych. Wzrost tegoroczny był na tyle duży i odmienny od ubiegłorocznego, że udało się przełamać negatywną tendencję w dynamice rocznej – przeszła ona z ujemnej w dodatnią.

W końcu lutego zadłużenie gospodarstw domowych w bankach wynosiło 781,26 mld PLN. Było ono o 1,30 mld i 0,2% wyższe niż miesiąc wcześniej, lecz o 4,97 mld PLN tj. 0,6% niższe niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika kredytów była również ujemna i również wynosiła -1,1%

Zazwyczaj przyjmuje się, że kredyty w tej grupie klientów w lutym niewiele zmieniają się. To efekt utrzymywania się zmniejszonego poziomu wydatków po okresie okołoświątecznym. Obserwowany tym razem wzrost może oznaczać stopniowy powrót do korzystania przez klientów z kredytów po dłuższym okresie ich redukcji (w otoczeniu wysokich stóp i przy słabej koniunkturze). Wypada jednak pamiętać, że mimo tego wzrostu kolejny miesiąc z rzędu utrzymuje się ujemna roczna dynamika kredytów.

Przedsiębiorstwa niefinansowe w końcu lutego zasilane były kredytami na poziomie 388,35 mld PLN. Było to o 1,00 mld i 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 19,25 mld PLN tj. 4,7% mniej niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika kredytów również była ujemna i wyniosła -4,1%.

Wzrost kredytowania w tej grupie klientów w lutym jest typowy, choć raczej oczekiwać należałoby tu większego wzrostu.

Jednocześnie firmy dysponowały kwotą 13,34 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,28 mld PLN tj. 2,0% niższa niż przed miesiącem oraz o 3,09 mld PLN tj. o 18,8% niższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji była ujemna i wynosiła -18,5%. Firmy są wciąż w fazie silnego ograniczania finansowania z zewnątrz. Widać ograniczenie popytu na środki obrotowe, ale również inwestycyjne.

Zgodnie z danymi na koniec lutego banki zasilały samorządy kredytami na kwotę 36,36 mld PLN. Były one o 0,59 mld i 1,6% niższe niż miesiąc wcześniej i o 5,16 mld PLN tj. 16,5% wyższe niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika kredytów wynosiła 17,3%.

Jednocześnie samorządy dysponowały kwotą 35,86 mld pozyskaną w postaci obligacji. Była ona o 0,09 mld PLN tj. 0,3% wyższa niż przed miesiącem oraz o 7,48 mld PLN tj. o 26,3% wyższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika środków pozyskanych w postaci obligacji wynosiła 26,7%.

W lutym zwiększył się poziom gotówki w obiegu – o 1,65 mld PLN tj. 0,46% do kwoty 360,99 mld PLN. Jednocześnie okazał się on o 12,75 mld PLN i 3,7% wyższy niż przed rokiem (w styczniu był wyższy niż przed rokiem o 3,1%). Po lutym zazwyczaj oczekuje się stabilizacji lub niewielkiego wzrostu poziomu gotówki w obiegu. W ostatnich miesiącach wyraźnie spada udział gotówki w podaży pieniądza. Jest to oczekiwane. W okresie wysokich stóp procentowych – naturalne preferowanie płynności – staje się zbyt kosztowne.


Pobierz raport >>> depozyty i kredyty w końcu lutego 2024

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJKontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.