• A A A

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023 już za nami! 

10.02.2023

„Ku lepszej przyszłości”

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

9 lutego br w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się już ósma edycja „Dyplomatycznego Otwarcie Roku” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Podczas wydarzenia czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy, eksperci oraz dyplomaci i ambasadorzy z całego świata dyskutowali o perspektywach i możliwościach gospodarczych dla Polski, Europy i świata w nadchodzącym roku. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 500 gości, w tym ponad 100 dyplomatów – ambasadorów i radców handlowych z 82 krajów.

To coroczne wydarzenie, będące  inicjatywą Krajowej Izby Gospodarczej, jest platformą do prezentacji planów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zaangażowania poszczególnych jednostek administracji centralnej i samorządowej lokalnego oraz gospodarczego. Poza podsumowaniem minionego roku, przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty i samorządy.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku stanowi również okazję do zaprezentowania walorów turystycznych, kulturowych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego polskich regionów.  Szczególnie cenna jest w tym zakresie ścisła współpraca z Urzędami Marszałkowskimi, która ma na celu rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do prowadzeniem biznesu na rynkach zagranicznych.

Mnogość rozmaitych negatywnych wydarzeń na świecie w ostatnim czasie skłoniła nas do tego, aby za hasło tegorocznego DOR-u obrać „Ku lepszej przyszłości”/„Towards a brighter future”, które stanowić ma zachętę do optymistycznego patrzenia w przyszłość, ale także do zastanowienia się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować

Partnerem Strategicznym DOR 2023 został Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

www.podkarpackie.eu

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym z przedstawicielami województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorcami oraz reprezentantami samorządu gospodarczego i organizacji otoczenia biznesu. Taki dobór gości DOR wśród, których promujemy polska gospodarkę już od lat, gwarantuje stworzenie wyjątkowej przestrzeni do zawierania wzajemnych relacji i toczenia interesujących debat.

Cześć oficjalną DOR otworzyli wspólnie: Prezydent KIG Andrzej Arendarski oraz Prezes KIG Marek Kłoczko. Prezydent KIG zaznaczył w swoim wystąpieniu wyjątkowość DORu jako wydarzenia skupiającego tak wiele różnych środowisk. Zdaniem Marka Kłoczko, Prezesa KIG:

„Nie bez powodu hasłem tegorocznego Dyplomatycznego Otwarcia Roku jest „Ku lepszej przyszłości”. Po dwóch ciężkich latach dla polskiej gospodarki, chcemy wyjść do biznesu i dyplomatów z pozytywnym przekazem i skupić się nie tyle, na reagowaniu na bieżące problemy, ale zastanowić się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować. Polski przedsiębiorca wielokrotnie już dał się poznać jako ten, który wyprzedza światowe trendy i łatwo się do nich adaptuje. Nasze firmy nie tylko są w awangardzie rozwoju, ale zasługują na to, żeby ich głos był słyszalny na innych kontynentach”.

Tegoroczne Dyplomatyczne Otwarcie Roku zostało objęte Honorowym Patronatem
Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Do uczestników spotkania swoje listy zaadresowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Premier Mateusz Morawiecki. Pan Prezydent pogratulował uczestnikom spotkania sukcesów i determinacji w rozwijaniu współpracy gospodarczej z zagranicznymi partnerami, która służy rozwojowi Polski.

„Zapewniam, że i ja jestem gotowy jeszcze mocniej wspierać rozwój współpracy gospodarczej Polski z jej partnerami, w tym pozaeuropejskimi. Służyć temu będą komponenty gospodarcze moich wizyt zagranicznych, do współpracy i udziału w których serdecznie Państwa zapraszam i zachęcam. Realizacja promowanych przeze mnie w ramach Inicjatywy Trójmorza i wśród jej partnerów połączeń infrastrukturalnych – od transportowych, przez energetyczne po teleinformatyczne. A także zachęty, by wypracować porozumienia międzynarodowe, które sprzyjać będą rozwijaniu kooperacji ekonomicznej z Polską. Liczę, że ta aktywność pozwoli pełniej wykorzystać jej potencjał i stworzy nowe szanse dla biznesu. Mam nadzieję, że pomoże też pobudzić wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dobrobytu Polaków” – napisał w liście Pan Prezydent

List Pana Premiera zawierał podziękowania za dotychczasową, aktywną działalność KIG we wspieraniu polskich przedsiębiorców w kraju i za granicą. Pan Premier podsumował też bieżącą sytuację polityczno-ekonomiczną, nakreślił szanse i zagrożenia stojące przed polską gospodarką oraz wyraził nadzieję na wspólne działanie w celu wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm.

„Dotychczas udało nam się uniknąć spadku eksportu, który radzi sobie dobrze. Pandemiczny rok 2020 zamknęliśmy ze wzrostem eksportu na poziomie 0,7%, do prawie 240 mld euro. Był to jeden z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej. Polska była jedynym dużym państwem członkowskim UE, które odnotowało w tamtym roku wzrost eksportu”.

Minister Rozwoju i Technologii – Waldemar Buda, w swoim wystąpieniu, podkreślił rolę Krajowej Izby Gospodarczej w promocji polskiej gospodarki i wsparciu eksportu. Skupił się na wyzwaniach stojących przed polskim handlem w świecie postcovidowym oraz na tym, jaki wpływ wywiera na niego wojna w Ukrainie. Podkreślił wagę i skalę pomocy udzielanej przez Polskę swojemu sąsiadowi, walczącemu z rosyjska agresją. Uznał za niezwykle istotne, aby w czerwcu br. kraj ten uzyskał status kandydata do członkostwa w UE. W kontekście internacjonalizacji polskich firm, wskazał, że coraz ważniejszym elementem ich ekspansji zagranicznej są inwestycje zagraniczne, które usiłuje wspierać.

Wojciech Gerwel, Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, Narodów Zjednoczonych oraz polityki azjatyckiej i amerykańskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, podkreslił że spotkania takie jak DOR są bardzo potrzebne. Skuteczna promocja polskich interesów gospodarczych za granicą wymaga stałego dialogu, w którym uczestniczą administracja publiczna, samorząd gospodarczy oraz polscy przedsiębiorcy. Powinien on przekładać się na wymianę doświadczeń, pomysłów i zrozumienie wzajemnych oczekiwań i potrzeb.

„Kluczowym zadaniem Ministra Spraw Zagranicznych jest ochrona polskich interesów zagranicą, w tym polskich interesów gospodarczych. W tym celu realizujemy, ale też staramy się ciągle udoskonalać dyplomację ekonomiczną, która uczestniczy w działaniach na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa gospodarczego Polski oraz promocji interesów polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, w tym tych pozaeuropejskich, które często wymagają większej determinacji ze strony polskich firm.” – dodał Minister Wojciech Gerwel.

Część oficjalną wydarzenia zwieńczyły wystąpienia partnerów DOR prezentujących potencjał ekonomiczny i turystyczny swoich regionów i instytucji. W imieniu Banku  Pekao SA – partnera tegorocznego DOR, Jerzy Kwieciński  – Wiceprezes Zarządu, poinformował o podpisanym w ostatnich dniach porozumieniu z Krajową Izba Gospodarczą:

„To dla nas możliwość współpracy z większą liczbą firm, które planują zagraniczną ekspansję i jeszcze lepsze wpisanie się w ich potrzeby, przy wykorzystaniu naszych unikalnych kompetencji i bogatego doświadczenia w obszarze finansowania handlu. To umowa, którą można krótko opisać jako win-win-win dla przedsiębiorców, KIG i Pekao” – podkreślił Prezes Jerzy Kwieciński.

W imieniu partnera strategicznego, potencjał województwa podkarpackiego zaprezentował Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.
W imieniu partnerów głównych plus, wystąpili:

  • Anna Jedynak – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
  • Mariusz Dąbrowski – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
  • Mariusz Rukat – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych

Dzięki zaprezentowaniu poszczególnych sektorów gospodarki oraz potencjału polskich regionów, zagraniczni dyplomaci mieli okazję zapoznać się z możliwościami współpracy oferowanymi przez partnerów naszego wydarzenia. DOR to nie tylko spotkanie o charakterze dyplomatycznym, ale przede wszystkim doskonała okazja do promowania potencjału Polski na arenie międzynarodowej.

Podczas części networkingowej, urozmaiconej prezentacjami polskich regionów, uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2023 mieli okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych. Na indywidualnych stoiskach promocyjnych zaprezentowały się m.in. UM Woj. Podkarpackiego, UM Woj. Podlaskiego, UM Woj. Mazowieckiego, UM Woj. Śląskiego oraz firmy sektora kosmicznego.

 

Partnerzy Główni Plus: Urzędy Marszałkowskie Województw Mazowieckiego, Podlaskiego i Śląskiego

Partnerzy Główni: Grupa Polski Holding Hotelowy oraz  Grupa Boryszew

Partnerzy medialni
Rzeczpospolita, Polskie Radio dla Zagranicy, TVP 3 Warszawa, TVP Polonia, Ambasador,
Forum Polskiej Gospodarki, Przedsiebiorcy.eu, Klub Integracji Europejskiej, Strefa Biznesu, Super Biznes

Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2023 i zapraszamy do współpracy w kolejnej edycji Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2024

 

 


Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023 w mediach


Relacja online

Fotorelacja


 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Agnieszka Salamończyk, Zastępca Dyrektora
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Monika Sasiak, Zastępca Dyrektora
tel: 22 6309723.
e-mail: msasiak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.