Eksperci Banku Światowego o produktywności polskich firm

12.05.2022

Polska gospodarka w ostatnich 30 latach była jedną z najbardziej dynamicznie rozwiązujących się na świecie. Pomimo tego, że nasze PKB w ostatnich trzech dekadach wzrosło trzykrotnie, wciąż nie nadrobiliśmy dystansu, jaki dzieli nas od państw zachodniej Europy – wynika z raportu Banku Światowego „Ścieżki wzrostu produktywności w Polsce: perspektywa firm” przygotowanego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym

Jedną z największych barier rozwojowych jest stosunkowo niska – w porównaniu z wysoko rozwiniętymi gospodarkami – produktywność.
Dotyczy to w szczególności niektórych branż przemysłowych, gdzie notuje się znacznie niższy niż np. w usługach czy budownictwie wzrost produktywności (autorzy zastrzegają jednak, że przyczyny tego stanu mogą być rozmaite – i mogą być związane np. ze złą polityką regulacyjną).

Dla przykładu, przeciętna polska firma przemysłowa potrzebuje trzy razy więcej pracowników, aby osiągnąć tą samą sprzedaż jak firma w Niemczech. Raport wskazuje też, że łączna produktywność czynników produkcji (TFP) sektora wytwórczego nie rośnie dynamicznie, a rozwój tego sektora napędzany jest głównie inwestycjami kapitałowymi. Autorzy raportu wskazują, że jednym ze sposobów na podtrzymanie tempa rozwoju polskiej gospodarki są inwestycje w poprawę produktywności firm i prezentują szereg rekomendacji. Wśród nich znalazło się m.in. wdrożenie programów na rzecz poprawy kompetencji menedżerskich oraz umiejętności pracowników, doradztwo biznesowe czy wspieranie budowy klastrów przedsiębiorczości. Te działania mogłoby poprawić niskie wyniki, jakie Polska osiąga w rankingach innowacyjności i cyfryzacji.

Jak wskazuje Bank Światowy, połowa polskich firm nie korzysta z podstawowych narzędzi poprawiających zarządzanie. Kolejną rekomendacją jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm, które zdaniem Banku Światowego są motorem wzrostu produktywności. Wsparcie to mogłoby się obywać m.in. poprzez eliminowanie barier, w tym finansowych i regulacyjnych, utrudniających wejście na rynek i konkurencję. Ważne – zdaniem autorów – są również działania na rzecz popularyzowania technologii cyfrowych wśród tych przedsiębiorców. Z badań Banku Światowego wynika bowiem, że ponad połowa polskich firm uważa, że nie potrzebuje inwestycji w cyfryzację.

Eksperci Banku Światowego zalecają również większe skoncentrowanie polityki gospodarczej państwa na wspieraniu eksportu i przyłączaniu polskich firm do globalnych łańcuchów dostaw. Wśród tych działań wymienia się m.in. działania promujące wymianę handlową z zagranicą, inwestycje zmniejszające koszty eksportu, jak też poprawę polityki certyfikacji.


Pełny raport (w języku angielskim) dostępny jest na stronie Banku Światowego >>> Paths of Productivity Growth in Poland : A Firm Level Perspective

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.