Ekspert KIG Piotr Soroczyński członkiem Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP

02.03.2023

Prezydent RP Andrzej Duda powołał wczoraj nowych członków Rady Dialogu Społecznego


Nominację otrzymał również Piotr Soroczyński, który będzie zasiadał w Radzie jako przedstawiciel Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jest to efekt podpisanego w lutym porozumienia między KIG a FPP, który wzmacnia obydwie organizacje poprzez synergię działań.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Rada Dialogu Społecznego stanowi nowe otwarcie w relacjach rząd-pracodawcy-pracownicy. Ma inne uprawnienia niż Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych i cele do osiągnięcia.

Cele Rady Dialogu Społecznego

  • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
  • realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
  • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
  • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy  w szczególności:

  • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk,
  • opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych,
  • opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków,
  • inicjowanie na zasadach określonych Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego procesu legislacyjnego.

Więcej na temat współpracy KIG i FPP >>> Krajowa Izba Gospodarcza i Federacja Przedsiębiorców Polskich postanowiły zacieśnić dotychczasowe relacje w celu wzmocnienia działań i zwiększenia widoczności polskiego biznesu w życiu publicznym i politycznym

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.