Tomoho Umeda: Dziesiątki miliardów odpływają z krajowej gospodarki - na zakup ropy i gazu - wzmacniając budżet i reżim Putina

22.03.2022

Szeroki dostęp do sieci dla OZE i wsparcie dla projektów pozasieciowych (off-grid)

OZE

Niezwłoczne zniesienie wszelkich barier administracyjnych związanych z przyłączeniem odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej oraz możliwość realizacji inwestycji w OZE poza systemem elektroenergetycznym – zapis tej treści zgłosił Komitet Technologii Wodorowych KIG w trakcie konsultacji nowelizacji ustawy o OZE.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.  W odpowiedzi, Komitet Technologii Wodorowych KIG, przekazał uwagę ogólną dotyczącą kierunku tej regulacji zmierzającą do rozwoju nowoczesnej energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii, wodorze i magazynach energii.

– Obywatele, samorządy oraz przedsiębiorstwa doświadczają bezprecedensowego wzrostu cen gazu, paliw i energii. Polska musi, tak szybko jak to tylko możliwe, zmniejszyć uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych. Dostawy te nie są i nie będą już ani bezpieczne, ani tanie. Priorytetem jest rozwój odnawialnych źródeł energii – podkreśla Tomoho Umeda, szef Komitetu Technologii Wodorowych KIG.

Polską racją stanu powinno być bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o własne zasoby. – Ponieważ najtańszym i powszechnie dostępnym źródłem energii jest energia słoneczna i wiatrowa, koniecznym jest umożliwienie dostępu do sieci jak najszerszej grupie projektów OZE, przy jednoczesnym wprowadzeniu systemów wsparcia dla projektów pozasieciowych (off-grid), które też mają duży potencjał dekarbonizacyjny. Dostęp do sieci elektroenergetycznej nie powinien być warunkiem uczestniczenia w systemie pomocy publicznej, wspierającej rozwój nowych projektów OZE – podkreśla Tomoho Umeda.

Sektor prywatny już dziś ma możliwości realizacji projektów w energetyce słonecznej i wiatrowej o mocy przekraczającej 5 GW rocznie (z roczną produkcją energii około 10 TWh). Jednak ograniczenia administracyjne blokują inwestorom i odbiorcom wykorzystanie tego typu lokalnych zasobów energii. Przyczyną jest niewydolny system realizacji nowych przyłączeń oraz przepisy, które blokują inwestycje w odnawialne źródła energii nawet w sytuacji, gdy wytwórca lub odbiorca energii z OZE zamierza korzystać z niej wyspowo lub za pomocą linii bezpośredniej, a więc poza siecią elektroenergetyczną lub w sposób nieobciążający jej funkcjonowania.

Masowe odmowy przyłączenia do sieci dystrybucyjnych, połączone z brakiem zgody organów na realizację inwestycji poza siecią, blokują wykorzystanie potencjału lokalnej produkcji i odbioru energii przez sektor transportowy, ciepłowniczy i przemysł oparty na magazynowaniu energii oraz technologiach wodorowych. Zniesienie powyższych barier pozwoliłoby podwoić nowe inwestycje w tym sektorze do poziomu około 20 TWh/rok.

Polska gospodarka zużywa nieco ponad 200 TWh energii z gazu i ponad 300 TWh energii z ropy. Co roku Polska przeznacza na to około 50 mld zł. Dziesiątki miliardów odpływają z krajowej gospodarki wzmacniając budżet i reżim Putina. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, środki te powinny zostać przekierowane na rozwój krajowej gospodarki, infrastrukturę umożliwiającą odbiór i przesył energii z odnawialnych źródeł, technologie wodorowe oraz magazyny energii.

Czytaj także: Zielona Energia – Energią Wolności – 10 działań na już

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.