• A A A

Eksport do UK - przydatne informacje MF

09.04.2021

W związku ze zgłaszanymi przez polskich eksporterów problemami z obsługą przez francuskie organy celne operacji wywozowych, Departament Ceł Ministerstwa Finansów przygotował informacje ułatwiające dopełnienie formalności

Eksport do Francji - przydatne informacje MF

Dokument „Envelope”

Na etapie przedstawienia towarów do wyprowadzenia przed francuskim urzędem celnym zalecane jest posługiwanie się dokumentem „Envelope” (do pobrania na granicy). Konieczne jest jego okazanie i zeskanowanie, co zagwarantuje automatyczną obsługę wyprowadzenia towarów, w tym wygenerowanie komunikatu IE518 do urzędu wywozu, na podstawie którego zostanie wysłany komunikat IE599.

Zgodnie z informacją otrzymaną od administracji celnej Francji brak potwierdzeń wyprowadzenia w znacznej części jest konsekwencją niedopełnienia powyższego obowiązku. Należy uczulić przewoźników i przekazać im informację o konieczności okazania i skanowania kodu z dokumentu „Envelope” we francuskim urzędzie granicznym.

Dokument EAD

Niezależnie od powyższego prosimy o wyposażanie przewoźników w wydruk pierwszej strony dokumentu EAD. Jeżeli przewoźnik nie skorzysta z dokumentu „Envelope” lub na wypadek wątpliwości, okazanie francuskiemu organowi celnemu wydruku EAD pozwoli na zidentyfikowanie przesyłki i właściwą obsługę wyprowadzenia.

Kody urzędów

Proszę zwrócić uwagę na właściwe deklarowanie kodów urzędów francuskich wyprowadzenia, tj. w przypadku wywozu do Wielkiej Brytanii należy deklarować FR620001 (Calais tunnel port) lub FR 590002 (Dunkerque ferry Office).

Urzędy FR000740 (Calais Office), FR001260 (Dunkerque port office) oraz FR000170 (Dunkerque ernegie Office) są urzędami wewnętrznymi. Nie są one podłączone do automatycznej obsługi wyprowadzenia. Przedstawienie towarów w tych urzędach skutkuje koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności celnych i wydłuża obsługę celną.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.