Forum Turcja – Polska online. Relacja

18.09.2020

16 września 2020 r. odbyło się polsko-tureckie E-Forum, wirtualne spotkanie biznesowe, zorganizowane wspólnie przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG) oraz Stowarzyszenie Tureckich Izb Przemysłowo-Handlowych i Giełd (TOBB), przy wsparciu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej oraz Polsko-Tureckiej Rady Biznesu.

E-Forum zostało podzielone na dwie części: inauguracyjną (oficjalną) oraz roboczą, podczas której firmy polskie i tureckie zrealizowały online rozmowy bilateralne. Część oficjalną otworzył Prezes KIG, Pan Andrzej Arendarski, zwięzłym omówieniem polsko-tureckich wydarzeń gospodarczych, w których KIG czynnie uczestniczyła w ciągu ostatnich kilku lat. Prezes Arendarski podkreślił wagę wspólnych projektów międzynarodowych realizowanych przez KIG i TOBB pod egidą Eurochambers oraz tureckich organizacji finansowych; są to projekty takie jak Turkey – EU Chambers Forum II oraz Turkey – EU Business Dialogue. Ponadto, Turcja jako jeden z rynków priorytetowych dla polskiej gospodarki, była obecna także w dwóch programach promocji branżowej, realizowanych przez KIG dla Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji ds. Inwestycji i Handlu. W ramach tych programów zrealizowano wizyty studyjne oraz zorganizowano branżowe stoiska informacyjne, a także indywidualne stoiska przedsiębiorców podczas międzynarodowych targów i wystaw.

Kolejny prelegent sesji wystąpień oficjalnych, Pan Tamer Kiran, Wiceprezes Stowarzyszenia Tureckich Izb Przemysłowo-Handlowych i Giełd (TOBB), wyraził przekonanie o istnieniu ogromnych możliwości rozwoju biznesu w obydwu krajach i zadeklarował wolę strony tureckiej dalszej owocnej współpracy skierowanej na promocję przedsiębiorczości i budowania ścisłych powiązań gospodarczych pomiędzy obydwu krajami.

Pan Radomir Kumoch, Ambasador RP w Ankarze zaznaczył, że w polsko-tureckich relacjach dwustronnych ważny jest nie tylko stan aktualny, lecz także ich wpływ na kreowanie przyszłości, w szerszym aspekcie geograficznym. Turcja jest rynkiem bardzo ważnym dla polskich kół biznesu i chociaż obecnie obserwuje się pewną stagnację, to rokowania na przyszłość są tu bardziej optymistyczne niż w przypadku innych kierunków. Obecny zastój wynikający z aktualnej sytuacji epidemiologicznej możemy twórczo przekształcić w rozwój nowych możliwości korzystnych w przyszłości dla obydwu krajów.

Trudności aktualnej sytuacji podkreślił również Pan Tunc Ugdul, Ambasador Turcji w Warszawie, zwracając jednocześnie uwagę na możliwości oferowane przez współczesną sieć komunikacyjną, ułatwiające kontakty biznesowe online i utrzymujące je w stanie pozwalającym na dalszy rozwój. Obydwa kraje są gospodarczo od siebie nawzajem zależne i jest sprawą niezbędną, aby drogi transportu towarowego oraz bezpośredniej komunikacji pozostały otwarte i dostępne. Pan Ambasador zauważył, że nawet w czasie niedawnego lockdownu firmy polskie i tureckie realizowały wymianę handlową, szczególnie w zakresie produktów sektora rolno-spożywczego oraz środków medycznych.

Ambasador Turcji zwrócił także uwagę, że poza swobodnym przepływem towarów konieczne jest także zapewnienie swobody ruchu przedsiębiorcom obydwu krajów.

W drugiej sesji części oficjalnej Pan Aleksander Siemaszko, Wicedyrektor Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju wygłosił wystąpienie nt. klimatu inwestycyjnego i biznesowych możliwość w Polsce.

Podkreślił ważne atuty naszego kraju: centralną lokalizację Polski w Europie, młodą i dobrze wykwalifikowaną siłę roboczą, międzynarodowe standardy w zakresie prawodawstwa i biznesu, duży rynek wewnętrzny.

W polskiej gospodarce odnotowuje się zrównoważony wskaźnik PKB (0,4 w roku 2019); polska gospodarka okazała się jedną z najmniej dotkniętych w Unii w wyniku epidemii koronawirusa, a według prognoz ekspertów oczekiwany spadek PKB może wynieść 2,4 % w stosunku do poprzednio przewidywanego 3,5%.

Pan Dyrektor Siemaszko omówił strategie podjęte przez Rząd Polski wobec pandemicznej sytuacji, tarcze antykryzysowe których wartość ogółem wynosi 212 mld zl, w podziale na filary związane z ochroną miejsc pracy i bezpieczeństwem zatrudnienia, dofinansowaniem przedsiębiorców, ochroną zdrowia, wzmocnieniem systemu finansowego oraz państwowymi inwestycjami.

Podkreślił także wagę Turcji jako naszego głównego partnera na Bliskim Wschodzie, zaznaczając, iż o ile polsko-tureckie więzi gospodarcze rozwijają się pomyślnie, to w dalszym ciągu wykorzystanie potencjału w obrocie towarowym pozostaje poniżej ich faktycznych możliwości. Świadczy o tym wartość obrotu towarowego pomiędzy Polską i Turcją, który w roku ubiegłym wyniósł 5,9 mld euro, odnotowując spadek o 8% w stosunku do roku poprzedniego.

Branże perspektywiczne dla dalszego rozwoju współpracy to: energetyka, farmaceutyczno-kosmetyczny, produkty rolno-spożywcze.

Kolejnym prelegentem był P. Can Gurlek, Ekspert w Ministerstwie Przemysłu i Technologii Turcji, który omówił system inwestycji międzynarodowych oraz jego reformę w Turcji.

W celu usprawnienia systemu inwestycyjnego powołana została Rada Koordynacyjna Ulepszenia Środowiska Inwestycyjnego (Coordination Council for the Improvement of the Invetment Environment), której celem jest zapewnienie zachęt inwestorom, niezależnie od tego, czy są to inwestorzy krajowi czy zagraniczni. Rada pracuje także nad dopasowaniem aktualnych regulacji prawnych Turcji z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Rada Doradców Inwestycyjnych (Investment Advisory Council) to platforma składająca się z szefów czołowych koncernów o kapitale międzynarodowym, szefów instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy lub Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz szefów zrzeszeń tureckiego prywatnego sektora, takich jak:  TOBB (Stowarzyszenie Tureckich Izb Przemysłowo-Handlowych − nasz Partner przy realizacji E-Forum), TUSIAD (Turkish Industry and Business Association), YASED (International Investors Association of Turkey), TIM (Turkish Exporters Assembly), MUSIAD (Independent Industrialists and Businessmen’s Association), DEiK (Foreign Economic Relations Board of Turkey).

Nadrzędnym celem platformy jest usuwanie barier administracyjnych utrudniających inwestycje, poprawa wizerunku Turcji jako atrakcyjnej destynacji inwestycyjnej i zapewnienie międzynarodowej perspektywy dla agendy bieżąco realizowanych reform inwestycyjnych.

Kolejne wystąpienie ze strony tureckiej wygłosiła P. Lale Eray, Kierownik Departamentu w Ministerstwie Przemysłu i Technologii, prezentując obszerne omówienie zachęt inwestycyjnych wprowadzanych w Turcji, w podziale na cztery podstawowe schematy inwestycyjne:  Regionalne, Priorytetowe, Strategiczne oraz Ogólne.

Poranny panel oficjalny zakończyła sesja pytań i odpowiedzi uczestników spotkania. Ze strony tureckiej panel inauguracyjny moderował Pan Mustafa Bayburtlu, Dyrektor ds. Stosunków Zagranicznych TOBB; obecna była współorganizatorka E-Forum Pani Seda Gedik z Departamentu Stosunków Gospodarczych z Zagranicą TOBB.
Panel inauguracyjny ze strony polskiej moderował Pan Dariusz Oleszczuk, Prezes Polsko-Tureckiej Rady Biznesu; w spotkaniu uczestniczył także Pan Marek Nowakowski, Prezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej.

Zebranych przywitał krótko Amb. Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej. Ze strony Placówki Turcji w Warszawie w spotkaniu uczestniczył także Radca Handlowy Pan Attila Kizilarslan, aktywnie współpracujący w zakresie promocji kontaktów gospodarczych między Polską a Turcją.

Z Ministerstwa Przedsiębiorczości na spotkaniu była obecna Pani Anna Pochwała z Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Ponadto w E-Forum udział wzięła Pani Sabina Klimek, Wicekonsul ds. ekonomicznych w konsulacie Generalnym RP w Stambule.

Ogółem w części oficjalnej ze strony polskiej i tureckiej uczestniczyło blisko 100 przedstawicieli biznesu, organizacji okołobiznesowych oraz instytucji rządowych i opiniotwórczych.

Po dwugodzinnej przerwie rozpoczęła się sesja rozmów bilateralnych, realizowanych także online; firmy uczestniczące w tej części spotkania odbyły się ogólne i dwustronne rozmowy bilateralne w następujących sektorach branżowych:

  • Sprzęt medyczny
  • Kosmetyki
  • Artykuły chemiczne gospodarstwa domowego
  • Produkty tekstylne
  • Produkty rolno-spożywcze
  • Przemysł samochodowy
  • Sprzęt gospodarstwa domowego (AGD)

Podczas przygotowań do sesji bilateralnej organizatorzy spotkania ze strony polskiej i tureckiej wymienili nawzajem listy zarejestrowanych przedsiębiorców, z informacją nt. business profile, oferty handlowej, zapotrzebowania importowego oraz innych potrzebnych danych. Na podstawie tych formularzy, zostali dopasowani rozmówcy z obydwu krajów.

Udział w E-Forum zadeklarowały 64 przedsiębiorstwa ze strony polskiej oraz 88 ze strony tureckiej.

Spotkania bilateralne odbywały się w formule umożliwiającej prezentację firm uczestniczących, a następnie zadawanie pytań potencjalnym partnerom, wymianie danych do dalszych kontaktów.

Sesje bilateralne odbywały się jednocześnie we wszystkich siedmiu branżach reprezentowanych przez uczestników E-Forum.

Pierwotnie zakładano także rozmowy bilateralne w ramach branży: bio farmaceutycznej, jednakże wskutek braku zainteresowania tym sektorem ze strony tureckiej, zrezygnowano z osobnego pokoju rozmów, dołączając firmy polskie (4 przedsiębiorstwa) do spotkania ogólnego a następnie do branży Sprzęt medyczny.

Polsko-Tureckie E-Forum jest pierwszym z cyklu wydarzeń biznesowych polsko-tureckich, realizowanych w formie online; o kolejnych spotkaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wszystkich uczestnikom ze strony polskiej i tureckiej serdecznie dziękujemy za udział.

Pytania w sprawie E-Forum oraz ew. kolejnych spotkań z cyklu polsko-tureckiego proszę kierować do:
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
e-mail: mnowakowska@kig.pl
tel.: 22 630 97 83, 506 118 375.

Materiały do pobrania

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.