GUS opublikował dane o działalności badawczej i rozwojowej w Polsce w 2020 r.

08.11.2021

W 2020 roku spadła dynamika nakładów na B+R

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o działalności badawczej i rozwojowej w Polsce w 2020 r. Wynika z nich, że krajowe nakłady na B+R (łącznie m.in. sektora rządowego, prywatnego oraz szkolnictwa wyższego) wyniosły w ubiegłym roku 32,4 mld zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 7,0%. Warto przypomnieć, że dane w 2019 r w obszarze rocznej dynamiki nakładów wyniosły 18,1% a rok wcześniej 24,6%.

Udział nakładów na działalność B+R w PKB wyniósł 1,39% (w 2019 r. – 1,32%).
Wartość nakładów krajowych brutto na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 845 zł i była o 7,1% większa niż przed rokiem.
GUS podał również dane na temat liczby podmiotów w działalności B+R. Nastąpił wzrost o 8,8% w stosunku do ubiegłego roku i osiągnęła poziom 6 381.

Wśród sektorów wykonawczych najwyższymi nakładami wewnętrznymi na działalność badawczą i rozwojową charakteryzował się sektor przedsiębiorstw. Podmioty z tego sektora przeznaczyły na realizację badań naukowych i prac rozwojowych 20,4 mld zł (o 7,0% więcej niż w 2019 r.).

Jak informuje GUS, w 2020 r. wśród sektorów finansujących działalność badawczą i rozwojową, podobnie jak w latach ubiegłych, dominowały sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy, których środki stanowiły odpowiednio 50,6% oraz 39,0% wszystkich nakładów wewnętrznych na działalność B+R (wobec 50,7% oraz 38,8% w 2019 r.).

Największy udział w wewnętrznych wydatkach na B+R stanowią wydatki bieżące (w tym m.in. koszty osobowe). W ubiegłym roku na wydatki bieżące przeznaczono 27,3 mld zł a nakłady inwestycyjne pochłonęły 5,1 mld zł (5,3 mld zł w 2019 r.).

Przypomnijmy, że zgodnie ze strategią UE „Europa 2020” celem dla Polski było osiągnięcie poziomu nakładów na działalność B+R równego 1,7% PKB.

Zobacz inne analizy makro


Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.