Gospodarka wodna w Polsce: wyzwania i propozycje zmian – spotkanie Komitetu Gospodarki Wodnej KIG z wiceministrem infrastruktury

07.06.2024

Za nami ważne spotkanie Komitetu Gospodarki Wodnej Krajowej Izby Gospodarczej z wiceministrem infrastruktury Panem Przemysławem Koperskim poświęcone omówieniu „Wyzwań dla gospodarki wodnej”

Spotkanie, które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i stanowiło przestrzeń do wymiany opinii eksperckich, przedstawienia koncepcji zmian w projektach legislacyjnych i dyskusji nad kluczowymi dla nas zagadnieniami związanymi z gospodarką wodną w Polsce.

Przewodniczący Komitetu – Zbigniew Gieleciak wskazał na fakt, że aktualnie niezbędne staje się wypracowanie: „Modelu rozwoju gospodarki wodnej” jako zbioru wiedzy o najważniejszych praktykach sprawdzonych i wdrożonych w innych miastach, krajach i regionach oraz katalogu diagnoz, wzorców, metod, narzędzi i systemów zbudowanych w konsensusie z Interesariuszami gospodarki wodnej. Działania powinny wpisywać się w politykę rozwojową UE w tym politykę Niebieskiego ładu i uwzględniać nowe dokumenty prawne takie jak Ramową Dyrektywę Wodną i Dyrektywę Ściekową. Podstawą do budowania Modelu powinien być katalog zagadnień priorytetowych opracowany przez Ekspertów z branży, uwzględniający interesy zarówno zarządzających systemami zaopatrzenia w wodę jak i konsumentów.

Komitet wyraża nadzieję, że spotkanie jest początkiem owocnej współpracy, która doprowadzi do realnych przemian w gospodarce wodnej w Polsce i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Komitet Gospodarki Wodnej zadeklarował  pełną gotowość do dalszej współpracy i wsparcia w podejmowanych przez Ministerstwo działaniach.

W ramach nawiązanej współpracy planowane są kolejne spotkania z Ekspertami Komitetu Gospodarki Wodnej, które będą skupiały się na tematach, wypracowanych jako wnioski z odbytego spotkania dotyczących:

  • Transpozycji unijnych projektów legislacyjnych do prawa polskiego, w tym Dyrektywy Ściekowej,
  • Opracowania modelu/strategii gospodarki wodnej z udziałem m.in. ekspertów, praktyków oraz osób odpowiedzialnych za legislację, co umożliwiłoby dogłębne omówienie kluczowych zagadnień i wypracowanie najlepszych rozwiązań.

 


 

Merytoryczna działalność Krajowej Izby Gospodarczej koncentruje się w 24 komitetach. Przewodniczącymi i członkami komitetów są praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw.

Prace Komitetów koordynuje Pani Agnieszka Buze – Zastępczyni Dyrektora Biura Polityki Gospodarczej.

Kontakt

Agnieszka Buze
tel. + 48 22 630 9620
e-mail: abuze@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.