GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

24.09.2021

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii –  unikatowy program Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w promocji polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą.

KIG realizatorem projektu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” w latach 2019 – 2021

Krajowa Izba Gospodarcza jest realizatorem programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” w latach 2019 – 2021 w zakresie organizacji misji gospodarczych i innych działań promujących laureatów GreenEvo na rynkach zagranicznych.

Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i stanowi flagowy przykład współpracy administracji z biznesem stymulujący międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierający zagraniczną aktywność polskich firm. Podstawą funkcjonowania Programu jest realizacja zadania Ministra Klimatu i Środowiska, które ma na celu wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą, stanowiące element polityki ochrony środowiska. Program GreenEvo finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest wsparcie międzynarodowego transferu polskich technologii środowiskowych poprzez umożliwienie laureatom projektu GreenEvo udziału w misjach gospodarczych na wybranych rynkach zagranicznych, a także promowanie najlepszych polskich zielonych technologii za granicą i w kraju, zwiększenie efektywności międzynarodowego transferu innowacyjnych technologii środowiskowych oraz stworzenie warunków do stymulacji zrównoważonego rozwoju.

Do grona laureatów trafiają sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

Obszary działania programu to:

  • gospodarka wodno-ściekowa
  • gospodarka odpadami
  • odnawialne źródła energii
  • oszczędność energii
  • ochrona powietrza
  • budownictwo pasywne
  • niskoemisyjny transport
  • ochrona klimatu, w tych technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych

W ramach programu Biuro Współpracy z Zagranicą KIG wspiera Ministerstwo Klimatu i Środowiska w organizacji działań promocyjnych, w tym misji gospodarczych, których beneficjentami są firmy – laureaci projektu GreenEvo.

KIG organizuje również wirtualne bilateralne fora biznesowe z udziałem zagranicznych instytucji wspierających i wdrażających rozwiązania w zakresie zielonych technologii, przedsiębiorców oraz ekspertów, rozmowy B2B oraz spotkania networkingowe z partnerami z całego świata.

Harmonogram działań promocyjnych w ramach projektu GreenEvo

Prezentacja nt. Projektu GreenEvo

Relacje z wydarzeń:

Więcej informacji

Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranica KIG
Agnieszka Salamończyk
Z-ca Dyrektora BWZZ
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Project Manager
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.