Inflacja w 2025 w granicach między 3,0% a 5,4%. Znamy wyniki ankiety makroekonomicznej NBP

28.03.2024

Inflacja, PKB, stopa bezrobocia. Eksperci prognozują

inflacja

Inflacja w 2025 roku w granicach między 3,0% a 5,4%

Opublikowane zostały najnowsze wyniki badania Ankiety Makroekonomicznej NBP, dostarczające prognoz kluczowych wskaźników gospodarczych. Eksperci przedstawili prognozy inflacji, PKB, bezrobocia oraz innych istotnych danych ekonomicznych. Badanie to, skierowane do różnych grup profesjonalnych prognostów, koncentruje się na przewidywaniach dotyczących podstawowych zmiennych makroekonomicznych na różne horyzonty czasowe. Cyklicznie przeprowadzane ankietowe badania obejmują rundy wiosenną, letnią, jesienną i zimową, rozpoczynając się kolejno w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Aktualne badanie, trwające od 7 do 21 marca 2024 roku, zaangażowało 23 ekspertów reprezentujących różne sektory, w tym instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników, wśród których niezmiennie od lat znajdują się eksperci Krajowej Izby Gospodarczej. Dzięki temu pozyskaliśmy nowe, wartościowe dane służące do analizy i prognozowania sytuacji gospodarczej.

 

Inflacja

Przedstawione typowe scenariusze inflacyjne obejmują szeroki zakres wartości, co sugeruje pewne niepewności i zmienność w przewidywaniach ekonomicznych.

  • Według prognoz ekspertów Ankiety Makroekonomicznej na rok 2024, przewiduje się, że typowe scenariusze średniorocznej inflacji CPI mieszczą się między 3,5% a 5,6%, przy prognozie centralnej wynoszącej 4,3%.
  • W 2025 roku, eksperci szacują, że średnioroczna inflacja CPI będzie się mieścić między 3,0% a 5,4%, z prognozą centralną wynoszącą 4,1%.
  • Natomiast dla 2026 roku typowe scenariusze średniorocznej inflacji CPI obejmują wartości z przedziału 2,1% – 4,7%, przy prognozie centralnej wynoszącej 3,4%.
  • Istnieje także wysokie prawdopodobieństwo przekroczenia górnej granicy odchylenia od celu inflacyjnego NBP (3,5%), wynoszące odpowiednio 76% dla 2024 roku, 67% dla 2025 roku oraz 49% dla 2026 roku.

PKB

Eksperci spodziewają się, że tempo wzrostu PKB w 2024 będzie oscylować między 2,3% a 3,9%, przy prognozie centralnej wynoszącej 3,1%.

  • Prognozy na 2025 rok wskazują na podobne zróżnicowanie, gdzie oczekiwany wzrost PKB mieści się w przedziale 2,5%-4,5%, przy prognozie centralnej wynoszącej 3,6%.
  • Natomiast w 2026 roku typowe scenariusze tempa wzrostu PKB obejmują wartości między 2,3% a 4,5%, przy prognozie centralnej wynoszącej 3,4%.

Stopa referencyjna NBP

Z analizy danych dotyczących prognoz stopy referencyjnej NBP na kolejne lata wynika, że istnieje zróżnicowanie w typowych scenariuszach stopy referencyjnej.

  • W 2024 roku przedział typowych scenariuszy mieści się między 5,53% a 5,89%, z prognozą centralną wynoszącą 5,71%.
  • Na rok 2025 przewidywania oscylują między 4,38% a 5,68%, z prognozą centralną na poziomie 5,07%.
  • Natomiast dla 2026 roku przedział typowych scenariuszy wynosi między 3,26% a 5,10%, z prognozą centralną wynoszącą 4,28%.

Stopa bezrobocia

Zgodnie z najnowszymi prognozami Ankiety Makroekonomicznej eksperci przewidują stabilność stopy bezrobocia rejestrowanego w najbliższych latach na poziomie około 5%. Jednocześnie prognozują spadek rocznego tempa wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto, który zmniejszy się z 11,5% w 2024 roku do 7,0% w 2025 roku, a następnie do 6,2% w 2026 roku.

 

Aktualny raport dostępny jest na stronie NBP >>> eksperckie prognozy TUTAJ

 


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG

Handel hurtowy w lutym 2024 i nowe zamówienia w przemyśle

Depozyty i kredyty w końcu lutego 2024

Koniunktura gospodarcza w marcu 2024


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.