Inflacja w maju 2021

15.06.2021

Inflacja w maju niższa od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku

Inflacja w maju 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r.

Ceny przeciętnie okazały się o 0,3% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,7% (w kwietniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 4,3%).

Dane te są nieznacznie niższe od konsensusu rynkowego oraz niższe od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku (wzrost szacowany na 4,8%).

Na poziom inflacji ogółem w ujęciu miesięcznym wpływ miały wyższe ceny w kategoriach: restauracje i hotele (wzrost o 0,9%), zdrowie (wzrost o 0,6%), żywność i napoje bezalkoholowe (0,6%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 0,5%). W stosunku do kwietnia zdrożały również: inne towary i usługi (o 0,4%), rekreacja i kultura (o 0,4%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,3%), odzież i obuwie (o 0,2%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,2%). Na poziomie z kwietnia utrzymały się ceny w kategorii edukacja. Spadek cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w przypadku transportu (o 0,4%) oraz łączności (o 0,9%).

W ujęciu rocznym na czele listy największych wzrostów pozostają ceny w transporcie i łączności, które w maju były odpowiednio o 19,5% oraz 6,6% wyższe niż przed rokiem. Wzrosty cen zanotowano również w pozostałych kategoriach analizowanych przez GUS, takich jak: użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 6,0%), edukacja (o 5,8%), rekreacja i kultura (o 5,7%), restauracje i hotele (o 5,0%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 3,0%), zdrowie (o 2,6%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 1,8%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 1,7%), inne towary i usługi (o 1,6%) oraz odzież i obuwie (o 0,8%)

Spośród towarów i usług które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego roku wypada wymienić m.in.: paliwa do prywatnych środków transportu (wzrost o 33.0%), wywóz śmieci (wzrost o 26,9%), usługi związane z rekreacją i kulturą (wzrost o 11,0%) czy energia elektryczna (o 9,5%). Warto też zauważyć duży wzrost cen mięsa drobiowego (o 18,5% r/r), który jest prawdopodobnie efektem działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognisk ptasiej grypy.

Poziom inflacji w maju kolejny miesiąc z rzędu wydaje się być w znacznej mierze efektem kształtowania się cen paliw a także cen energii elektrycznej oraz niektórych usług (np. wywóz śmieci czy niektóre usługi zdrowotne). Ale widać też coraz mocniejszy udział wzrostu cen towarów – związany z istotnym wzrostem kosztów wytwarzania.

Czynnikiem ryzyka pozostaje kurs walutowy (w sytuacji utrzymania się w dłuższym czasie słabej wyceny  złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację).

Zobacz: Inflacja w kwietniu 2021

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.