Inflacja w marcu 2020 r.

15.04.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w marcu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w lutym i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,6% (w lutym wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 4,7%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 3,8% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w marcu wzrosły o 0,3%, w skali roku zaś wzrosły o 6,5%.

Zmiana cen w marcu tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazała się minimalnie niższa od prognozowanej (zwłaszcza w kontekście obaw o oceny w sytuacji dość panicznego wykupywania części artykułów spożywczych, kosmetycznych czy medykamentów).

Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni 2019 roku zwiększała się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu do aż 3,4% zamykających rok. Otwarcie roku 2020, zgodnie z oczekiwaniami, przyniosło dalszy wzrost inflacji do 4,7% w lutym. Dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji mimo korekty w marcu pozostaje wyraźnie powyżej dopuszczalnego pasma wahań wyznaczonego przez władze monetarne.

W ujęciu miesięcznym najbardziej dyskutowane i odczuwalne były pokaźne wzrosty cen w grupach: odzież i obuwie (2,5%), żywność i napoje bezalkoholowe (0,8%), zdrowie (0,6%). Jak na pojedynczy miesiąc spore były też wzrosty cen w grupach: użytkowanie mieszkania (0,4%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,4%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (0,4%), restauracje i hotele (0,4%), łączność (0,4%). Mniejsze podwyżki miały miejsce w  przypadku towarów i usług z grup: inne towary i usługi (0,2%), edukacja (0,1%). Spadek cen, w dodatku znaczący, miał natomiast miejsce dwóch grupach: transport (-2,5%) oraz rekreacja i kultura (-0,9%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (8,0%), użytkowanie mieszkania (7,5%), restauracje i hotele (6,3%), edukacja (5,0%). Zwracają też uwagę wzrosty cen w grupach: alkohol i tytoń (4,3%), zdrowie (4,2%). Niewielki wzrost zanotowano w grupach: inne towary i usługi (2,6%), rekreacja i kultura (2,5%), łączność (2,4%), a także wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,6%). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach odzież i obuwie (-1,7%) oraz transport (-1,4%).

Towarami najmocniej podnoszącymi inflację w skali roku są owoce i mięso wieprzowe.

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 7,3% i stomatologiczne – 5,9%), rekreacja i kultura (gdzie przykładowo w ujęciu rocznym ceny usług związanych z rekreacją i sportem wrosły o 4,6% a gazet i czasopism 5,9%). Sporo drożały też usługi fryzjerskie 7,7%, opieka społeczna 8,2%. Do tego zestawu wypada też dodać koszt wywozu śmieci, który w marcu był o 52,9% wyższy niż przed rokiem.

Kolejne miesiące roku powinny przynieść stopniowy spadek rocznego wskaźnika inflacji w okolice 3,5% latem i wyraźniej jeszcze spaść w grudniu do około 3%. Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2020 wyniesie około 3,8% wobec 2,3% z roku 2019 i 1,7% z roku 2018. Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji dalszego osłabienia się złotego inflacja może wzrosnąć), sytuacja na rynkach surowców (obecnie inflację zbijają niskie ceny paliw), ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę kronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.