Inflacja w październiku 2019

14.11.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe we wrześniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,5% (we wrześniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Ceny towarów okazały się o 0,3% wyższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 1,7% wyższe niż przed rokiem (w sierpniu przeciętnie nie uległy zmianie i były o 1,8% wyższe niż przed rokiem). W przypadku usług ceny we wrześniu wzrosły o 0,2%, w skali roku zaś wzrosły o 4,8% (we wrześniu obniżyły się o 0,2%, w skali roku zaś wzrosły o 4,8%).

Zmiana cen tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazała się taka sama jak prognozowana i wcześniej prezentowana w tzw. szybkim szacunku inflacji udostępnionym przed dwoma tygodniami. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni tego roku zwiększała się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,9% w lipcu i sierpniu a następnie spadła do 2,6% we wrześniu i do 2,5% październiku. Wrzesień był czwartym miesiącem, w którym poziom inflacji przekraczał cel inflacyjny wskazywany przez NBP (2,5%), a w październiku wrócił ona do celu. Ddwunastomiesięczny wskaźnik inflacji ósmy miesiąc pozostaje w dopuszczalnym paśmie wahań.

W ujęciu miesięcznym najbardziej widoczne były wzrosty cen w kategorii odzież i obuwie (3,5%). Zwracają też uwagę wzrosty cen w grupie: edukacja (0,9%). Niewielkie wzrosty cen widoczne były w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (0,3%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,3%), restauracje i hotele (0,3%), inne towary i usługi (0,3%), użytkowanie mieszkania (0,2%). Na tym samym poziomie pozostały ceny w grupach: łączność oraz alkohol i tytoń. Skalę inflacji spłycały natomiast spadki cen w grupach: transport (-0,7%), rekreacja i kultura (-0,4%), zdrowie (-0,1%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (6,1%), restauracje i hotele (5,3%), edukacja (4,7%) i zdrowie (4,0%). Zwracają też uwagę wzrosty cen w grupach: rekreacja i kultura (2,6%), użytkowaniu mieszkania (1,9%), inne towary i usługi (1,7%), alkohol i tytoń (1,3%). Skalę inflacji spłycały natomiast spadki cen w grupach: transport (-3,0%), odzież i obuwie (-1,7%). Niewielkie wzrosty cen notowano w przypadku grup: łączność (1,0%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,8%).
Wciąż artykułami najmocniej podnoszącymi inflację w skali roku są cukier, warzywa i mięso wieprzowe.

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 6,2% i stomatologiczne – 4,3%), rekreacja i kultura (gdzie przykładowo w ujęciu rocznym ceny usług związanych z rekreacją i sportem wrosły o 3,8% a książek 6,7%). Sporo drożała też turystyka zagraniczna 8,2%. Do tego zestawu wypada też dodać koszt wywozu śmieci, który w październiku był o 31,3% wyższy niż przed rokiem.

Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji będzie stopniowo rósł. Zakładamy, że w grudniu br. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosić będzie 2,7%, średnioroczny zaś poziom wzrostu cen w roku 2019 wyniesie 2,3%, wobec 1,7% w roku 2018. Kolejną falę narastania inflacji może przynieść pierwszy kwartał roku 2020 kiedy to roczny jej wskaźnik zbliży się do 3,5% czyli górnych widełek dopuszczalnego przez NBP pasma wahań. Średnioroczny wskaźnik inflacji dla całego roku 2020 szacujemy na 2,9%.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.