• A A A

IX Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego, 9-10 października 2019 r.

13.09.2019

Serdecznie zapraszamy na IX Konferencję Bezpieczeństwa Narodowego, wpisaną do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

REJESTRACJA

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw:
– zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej,
– operatorów usług kluczowych,
– dostawców usług cyfrowych,
– podlegających obowiązkowej ochronie,
– szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli,
– o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym
oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, porządku publicznego i obrony cywilnej.
Zapraszamy pełnomocników ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów/kierowników działów IT, osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, pracowników pionów bezpieczeństwa, ochrony fizycznej i technicznej, osób i mienia, pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Cele konferencji
1. Pokazanie międzynarodowych i krajowych determinantów narodowego bezpieczeństwa.
2. Zdiagnozowanie zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.
3. Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji osób zarządzających bezpieczeństwem.
4. Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwem.
5. Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
6. Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
7. Zapoznanie z najlepszymi praktykami i procedurami mającymi na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
8. Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Tematyka konferencji
1. Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa.
2. Penetracje wywiadowcze i konkurencji zagranicznej gospodarki narodowej.
3. Parasol kontrwywiadowczy bezpieczeństwa narodowego.
4. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń.
5. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej – doświadczenia, uwagi i zalecenia.
6. Obszary, obiekty, urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów – ich ochrona w okresie kryzysu i wojny.
7. Opracowanie planów ochrony fizycznej i technicznej obiektów oraz planów obrony cywilnej.
8. Wojna w cyberprzestrzeni to mit, czy rzeczywistość?
9. Znane i spodziewane cyberzagrożenia wyzwaniem dla bezpieczeństwa narodowego.
10. Krajowy system cyberbezpieczeństwa – jego wdrożenie i funkcjonowanie.
11. Operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych – pierwsze doświadczenia.
12. Zadania i obowiązki wyznaczonych osób odpowiedzialnych w organizacji za cyberbepiczeństwo.
13. Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe.
14. Sporządzanie planów zagrożenia terrorystycznego zatwierdzanych przez ABW.
15. Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzania ryzykiem. Znaczenie ciągłości działania.
16. Ochrona danych osobowych i prywatności w cyfrowym świecie, a bezpieczeństwo narodowe.
17. Roczne doświadczenia wdrażania RODO.
18. Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro.
19. Sesja tematyczna „Cyberzagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bytu obywateli”.
20. Debata ekspertów nt. „Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsze dobro wszystkich Polaków”.

REJESTRACJA

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego,

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych,

Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ