KAS ostrzega: Wietnamskie świadectwa EUR. 1 mogą być wadliwe

31.08.2020

Departament Ceł informuje, że Komisja Europejska przekazała administracjom celnym państw członkowskich UE komunikat, w którym informuje, że stwierdzono liczne przypadki wystawiania przez administrację Wietnamu świadectw EUR. 1 niespełniających wymogów określonych w załączniku VII do Protokołu 1 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (Dz. Urz. UE L 207 z 30.6.2020 r.).

Wzór gilosza (tła) na tych świadectwach jest niezgodny ze specyfikacją techniczną określoną w ww. załączniku VII, a mianowicie tło jest niebieskie, a powinno być zielone.

Komisja Europejska wyjaśniła sprawę ze stroną wietnamską. Zgodnie z nowym komunikatem Komisji, Wietnam zobowiązał się do wydrukowania formularzy świadectw EUR.1 spełniających wymogi techniczne określone w ww. załączniku VII Protokołu 1 do Umowy.

Jednakże do czasu wyczerpania się nakładu już wydrukowanych 100 000 egzemplarzy świadectw EUR.1 (niebieski gilosz, numery seryjne od AA000001 do AA100000), zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej takie świadectwa mogą być akceptowane w okresie przejściowym, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wietnamskie świadectwa EUR.1 niespełniające wymogów technicznych przedstawiane po 31 grudnia 2020 r. nie będą już akceptowane przez organy celne z przyczyn technicznych.

Źródło: Newsletter Krajowej Administracji Skarbowej nr Z/59/2020 oraz nr Z/61/2020

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.