Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach w okresie I-XI 2021

04.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-XI 2021 roku

Najniższą stopą bezrobocia może pochwalić się województwo wielkopolskie (3,1%).

Województwo dolnośląskie jest regionem, w którym pracownicy zatrudnieni w przemyśle otrzymywali najwyższe wynagrodzenie (średnio 6 615 PLN w okresie I-XI 2021 roku). W budownictwie najwyższe płace odnotowano w województwie mazowieckim (7 318 PLN).

Największy wzrost produkcji przemysłowej w okresie styczeń-listopad 2021 roku zanotowano w województwie dolnośląskim (o 19,0%). Z kolei zachodniopomorskie jest województwem o największym wzroście produkcji sprzedanej w budownictwie (o 49,9%).

Bezrobocie
W listopadzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 898,8 tys. osób i była o 12,1 tys. osób niższa niż w końcu października oraz o 126,9 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu listopada 5,4% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w październiku. Jednocześnie okazała się o 0,7 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Jest to wynik lepszy niż w październiku kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,6 pkt proc.

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w listopadzie w województwie warmińsko-mazurskim (8,5%) najniższe zaś w wielkopolskim (3,1%).

Listopadowe dane z rynku pracy są o tyle ciekawe, że zazwyczaj w tym miesiącu notuje się lekkie pogorszenie statystykach bezrobocia, wynikające m.in. z zanikania popytu na pracowników sezonowych.

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie
Przeciętne uposażenie w okresie I-XI 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 838 PLN w przemyśle i 5 772 PLN w budownictwie. W porównaniu z ubiegłym rokiem płace w przemyśle wzrosły o 8,5% a w budownictwie o 7,3%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (6 615 PLN). Powyżej 6 tys. PLN wynagrodzenia przeciętnie w okresie I-XI 2021 roku otrzymywali również pracownicy przemysłu w województwie mazowieckim (6 511 PLN) oraz śląskim (6 173 PLN). Z kolei najniższy poziom płac odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (4 953 PLN).

W przypadku budownictwa, w okresie I-XI 2021 r najwięcej płacono przeciętnie w województwie mazowieckim (7 318 PLN). Najniższe wynagrodzenie w budownictwie otrzymywali w omawianym okresie pracownicy w województwie podkarpackim (średnio 4 534 PLN).

Przemysł – produkcja i wydajność
W okresie styczeń-listopad 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 15,0% r/r. Wszystkie regiony mogą pochwalić się wzrostami produkcji. Na czele znajduje się województwo dolnośląskie, w którym sprzedaż w okresie I-XI 2021 roku wzrosła o 19,0%. Za nim znalazły się m.in. województwa: podkarpackie (wzrost o 18,3%), małopolskie (wzrost o 16,1%), lubelskie (wzrost o 15,7%) oraz zachodniopomorskie (wzrost o 15,7%). Najniższe – poniżej 10 proc. – wzrosty sprzedaży zaobserwowano w województwie lubuskim (wzrost o 8,1%) oraz podlaskim (wzrost o 9,5%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-XI 2021 roku wzrosła przeciętnie o 14,4% w skali całego kraju. W tym przypadku również wszystkie województwa osiągnęły lepsze wyniki niż przed rokiem. Największy wzrost wydajności zanotowano w województwach: dolnośląskim (o 17,6%) oraz podkarpackim (o 17,1%). Najniżej wzrosła wydajność w województwach: podlaskim (wzrost o 7,0%), lubuskim (wzrost o 8,2%) oraz wielkopolskim (wzrost o 9,1%).

Budownictwo – produkcja i wydajność
Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-XI 2021 roku wzrosła o 13,2% r/r. Spadki produkcji w ujęciu rocznym zanotowały tylko dwa regiony: województwo świętokrzyskie (spadek o 10,3%) oraz podlaskie (spadek o 0,1%). W pozostałych województwach produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła. Najlepszy wynik osiągnięto w województwie zachodniopomorskim, gdzie sprzedaż wzrosła o 49,9%. Dobrymi wynikami mogą pochwalić się również województwa: opolskie (wzrost o 23,6%), kujawsko-pomorskie (wzrost o 21,8%) czy łódzkie (wzrost o 21,7%).

Wydajność w budownictwie okresie I-XI 2021 roku wzrosła o 13,8% r/r. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 45,3%). Z kolei największy spadek zauważalny był w województwie świętokrzyskim (o 5,4%).

Rynek mieszkaniowy
Od stycznia do listopada 2021 roku oddano do użytku 208 365 mieszkań (o 5,3% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku). W województwie opolskim zanotowano najwyższy wzrost r/r (o 27,2%) a w województwie warmińsko-mazurskim największy spadek – o 9,5%.

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 31.12.2021

Monthly review of the economic situation in voivodships 31.12.2021

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.