Komitet KIG ds. ESG wydał stanowisko w sprawie projektu VSME - Dobrowolnych Wytycznych dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie

04.06.2024

Komitet ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej

wydał stanowisko w sprawie projektu VSME –

Dobrowolnych Wytycznych dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie

 

 

Jak czytamy w Stanowisku: „Komitet ds. ESG zdecydowanie wspiera ideę, aby VSME stał się jednolitym systemem sprawozdawczości dla małych i średnich (oraz mikro) przedsiębiorstw, agregującym dane z różnych obszarów zrównoważonego rozwoju, które to dane organizacje takie, jak EMAS, czy instytucje krajowe mogłyby pozyskiwać na swoje potrzeby bez konieczności przygotowywania dla tychże instytucji oddzielnych raportów, czy sprawozdań. W naszej opinii, na dzień dzisiejszy, VSME może pokryć 100% informacji wymaganych w ramach innych stosowanych na polskim rynku kwestionariuszach ESG lub innych żądaniach informacji ESG, które są wykorzystywane do gromadzenia danych od MŚP. Zastąpienie wielu różnych kwestionariuszy używanych przez kredytodawców, inwestorów i klientów korporacyjnych jednym, wiarygodnym i uniwersalnym kwestionariuszem będzie stanowiło ogromne ułatwienie dla wszystkich stron: dane różnych podmiotów będą łatwo porównywalne, skróci się czas oraz ograniczy zaangażowanie zasobów (w tym ludzkich) niezbędnych do dopełnienia formalności związanych z wypełnianiem zbyt wielu kwestionariuszy. Będzie to również bardzo duża zachęta dla MŚP (oraz ewentualnie mikroprzedsiębiorstw) do zwrócenia większej uwagi na kwestie zrównoważonego rozwoju i wdrożenie działań ESG w przedsiębiorstwie.”

Komitet ds. ESG KIG docenił ogromną pracę, jaką wykonał EFRAG przygotowując, wspólnie z instytucjami finansowymi oraz dużymi podmiotami, zestaw uproszczonych standardów VSME, jednak w Projekcie zauważył elementy, które mogą stanowić bardzo duże wyzwanie dla MŚP.

Komitet zwraca uwagę na konieczność doprecyzowania niektórych definicji i wskaźników w projekcie VSME, opisanych szczegółowo w Stanowisku skierowanym do Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów >>> Stanowisko KIG

 


 

Zapoznaj się z polskim tłumaczeniem unijnego dokumentu, tzw. VSME ESRS, które zostało zweryfikowane przez ekspertów Komitetu KIG ds. ESG

TUTAJ >>> https://kig.pl/zrownowazony-rozwoj/dobrowolne-esrs-dla-msp-nienotowanych-na-gieldzie-po-polsku-vsme-esrs/

*Tłumaczenie ma charakter roboczy i nie jest oficjalnie zatwierdzonym dokumentem

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.