Kompas Konkurencyjności Eurochambres odpowiedzią na wyzwania przedsiębiorców

06.10.2022

Droga do Europy przyjaznej dla biznesu

wyzwania przedsiębiorców

Europa doświadcza drugiego poważnego wstrząsu gospodarczego w wyniku toczącej się wojny w Ukrainie, która nastąpiła tak szybko po głębokiej pandemii COVID.

W krótkim okresie zaledwie trzech lat, firmy odczuwają kolejny kryzys, tym razem przez znaczny wzrost cen gazu i ropy, wysoką inflację oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw. Wysiłki przedsiębiorstw na rzecz ożywienia ich działalności, a także przyczynienia się do cyfrowej i zielonej przemiany – są zakłócane.

Ścisły związek sieci izb z gospodarką nabiera większego znaczenia w tak trudnych czasach, a wsparcie jakie zapewniają środowisku biznesowemu, mają jeszcze większą wartość.

Tak jak izby krajowe omawiają wyzwania i identyfikują zagrożenia, Eurochambres współpracuje z instytucjami UE w celu złagodzenia negatywnego wpływu trudnych warunków ekonomicznych, dążąc jednocześnie do stworzenia Europy przyjaznej dla biznesu.


Wydarzenie, które odbędzie się 27 października, będzie koncentrować się wokół Kompasu Konkurencyjności Eurochambres, określającego cztery główne punkty, którymi powinni zająć się decydenci, aby wspierać konkurencyjność Europy: rynki, umiejętności, zasoby i zgodność.


Prelegenci instytucjonalni wysokiego szczebla i europejscy liderzy izb zostaną zaproszeni do omówienia kluczowych kwestii w celu określenia politycznych środków w każdym punkcie kompasu, które należy rozważyć do końca kadencji UE 2019-2024 i później. Przedstawiciele lokalnych, regionalnych i krajowych izb, mogą dołączyć do wydarzenia.

Dołącz do spotkania, zarejestruj się ➡ TUTAJ

Eurochambres – Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych, reprezentuje ponad 20 milionów przedsiębiorstw w Europie – 98% z nich to MŚP – poprzez 45 członków i europejską sieć 1700 izb regionalnych i lokalnych.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.