Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2023

23.11.2023

Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia pozostają jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w 6 analizowanych branżach. Największy wzrost (z minus 4,8 do minus 0,9) zanotowano w handlu hurtowym. Wskaźniki miesięczne pogorszyły się w 2 branżach: transporcie i gospodarce magazynowej oraz zakwaterowaniu i gastronomii.

Porównując obecne wskaźniki do analogicznego okresu ubiegłego roku, we wszystkich branżach widoczna jest poprawa. Największy wzrost (z minus 22,6 w listopadzie ubiegłego roku do minus 10,2 obecnie) widoczny jest w przypadku budownictwa.

Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia pozostają jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury. Blisko dołączenia do tej grupy jest obecnie handel detaliczny ze wskaźnikiem na poziomie minus 0,2.

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

W listopadzie 2023 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 12,1) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 12,9) i lepszy niż przed rokiem (minus 20,6).
  • budownictwo – wskaźnik (minus 10,2) jest nieznacznie lepszy niż przed miesiącem (minus 10,4) i lepszy niż przed rokiem (minus 22,6).
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 0,9) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 4,8) i lepszy niż przed rokiem (minus 10,1).
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 0,2) jest lepszy niż w ubiegłym miesiącu (minus 3,3) i lepszy niż rok temu (minus 9,1).
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 3,7) jest gorszy niż w październiku (minus 1,4) i lepszy niż przed rokiem (minus 7,4)
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (minus 9,4) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 7,8) ale lepszy niż przed rokiem (minus 19,3).
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (13,5) jest lepszy niż przed miesiącem (12,1) i lepszy niż przed rokiem (8,9)
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (17,8) jest lepszy niż przed miesiącem (16,4) i lepszy niż przed rokiem (10,5)

 

Inwestycje oraz wpływ wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w listopadzie br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących inwestycji oraz wpływu wojny na Ukrainie na działalność.

Inwestycje

W listopadowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące poziomu tegorocznych inwestycji (w stosunku do poziomu z ubiegłego roku). We wszystkich branżach największy odsetek firm deklarował utrzymanie poziomu inwestycji (w tym m.in. 59,3% firm zajmujących się handlem hurtowym, 56,0% handlem detalicznym). Spadek inwestycji (znaczny lub nieznaczny) zapowiada m.in. 35,6% firm z branży zakwaterowania i gastronomii, 35,5% firm budowlanych, 32,6% firm przetwórczych. W gronie przedsiębiorców deklarujących wzrost inwestycji (nieznaczny lub znaczący) najwięcej ankietowanych reprezentowało przetwórstwo przemysłowe (22,9%).

Najczęściej wskazywanym przedmiotem inwestycji we wszystkich branżach (poza transportową, inwestującą przede wszystkim w środki transportu) są maszyny, urządzenia i narzędzia. W niektórych branżach znaczący jest odsetek przedsiębiorców, którzy deklarują brak planów inwestycyjnych (w tym m.in. 49,0% firm z branży zakwaterowania i gastronomii, 39,8% firm budowlanych, 39,1% firm zajmujących się handlem hurtowym.

Wśród największych barier inwestycyjnych najczęściej wskazywana jest inflacja, wysokie koszty realizacji oraz niepewna sytuacja makroekonomiczna.

Wpływ wojny na Ukrainie

Ankieta GUS dotyczy również wpływu wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorców. Największy odsetek ankietowanych we wszystkich 6 obszarach deklaruje, że skutki te są nieznaczne (m.in. 63,9% firm z przetwórstwa przemysłowego, 61,6% z transportu i gospodarki magazynowej). Jako poważne lub zagrażające stabilności firmy, skutki te określa m.in. 14,9% firm z branży transportowej i magazynowej i 12,4% firm budowlanych). Brak negatywnych skutków sygnalizuje m.in. 34,0% firm z handlu detalicznego, 33,4% firm zajmujących się handlem hurtowym, 33,1% firm budowlanych.We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem sytuacji na Ukrainie jest wzrost kosztów oraz zakłócenie łańcucha dostaw.W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). W listopadowej ankiecie GUS branżami, w których największy odsetek firm deklarował odpływ pracowników (poważny albo nieznaczny) były: transport i gospodarka magazynowa (30,3%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (29,6%). Z kolei napływ (głównie nieznaczny) pracowników z Ukrainy deklarują najczęściej m.in. przedstawiciele transportu i gospodarki magazynowej (29,1%) czy zakwaterowania i gastronomii (28,6%).

koniunktura gospodarcza


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w październiku 2023

Pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.