• A A A

Młody biznes - wsparcie na nową firmę

19.05.2021

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie unijnym dla młodych osób chcących zdobyć dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Młody biznes - wsparcie na nową firmę

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18 – 29 lat zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego (lub uczące się na terenie woj. łódzkiego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i chcą otworzyć własny biznes.

Uczestnikami mogą być również studenci i uczniowie pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikowalności (wiek, miejsce zamieszkania, utrata zatrudnienia w związku z COVID po 1 marca 2020). Wówczas takie osoby kwalifikowane są jako bierne zawodowo.

Cel/efekt: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 45 osób z grupy docelowej poprzez przygotowanie do rozpoczęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum 12 miesięcy do 30.11.2022 roku.

Nabór do projektu trwa do 26 maja (środa)

W ramach projektu beneficjent otrzymuje oferowane wsparcie:

  • Jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł;
  • Wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy – 2600,00 zł netto;
  • Szkolenie z zakresu: zakładania firmy, księgowości, podatków, ZUS, reklamy i promocji, sporządzania i realizacji biznesplanu;
  • Stypendium szkoleniowe – 992,80 zł brutto na osobę za pełne uczestnictwo w szkoleniu (80  godzin);
  • Wsparcie w projekcie przewidziano dla 45 osób (23K/22M) z w/w grup docelowej.

Chcesz zdobyć dofinansowanie na własny biznes? Zobacz więcej informacji

Może Cię zainteresować: Webinar – pakiet VAT e-commerce

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.