• A A A

Opinia KIG: Nie bójmy się CETA

13.10.2016

Polska nie jest samotną wyspą na gospodarczej mapie świata, a dalszy rozwój naszej gospodarki w dużym stopniu będzie zależał od tego, w jakim stopniu będzie ona otwarta na świat. Polscy przedsiębiorcy powinni w jak największym stopniu wykorzystywać szanse, jakie daje międzynarodowa wymiana handlowa i przepływ inwestycji. Dlatego też, Krajowa Izba Gospodarcza popiera realizowane na zasadach partnerstwa i równowagi interesów inicjatywy, których celem jest zwiększenie swobody przepływu towarów i inwestycji. W opinii KIG, do takich inicjatyw należy umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i Kanadą (CETA).

Podpisanie umowy może przynieść polskiej gospodarce wiele wymiernych korzyści. Daje ona szanse na polepszenie warunków współpracy polskich podmiotów z firmami kanadyjskimi i rozwój eksportu. Większa obecność na rynku kanadyjskim może także służyć do budowania pomostu dla wprowadzenia naszych towarów na rynek USA.

Efektem umowy będzie m.in. uproszczenie procedur eksportowych oraz wzajemne uznawanie certyfikatów potwierdzających możliwość wprowadzenia towarów do obrotu. Istotną korzyścią wynikającą z umowy bez wątpienia będzie większe zainteresowanie polskim rynkiem ze strony kanadyjskich inwestorów.

W swojej pozytywnej ocenie umowy CETA, Krajowa Izba Gospodarcze wzięła pod uwagę wątpliwości i potencjalne zagrożenia wynikające z wprowadzenia systemu arbitrażowego rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo.  Należy podkreślić, że ten sposób rozstrzygania sporów będzie także korzystny dla polskich firm działających na kanadyjskim rynku, których – mamy nadzieję – po podpisaniu umowy będzie coraz więcej.  Warto także pamiętać o tym, że w wielu obszarach związanych m.in. gospodarką, życiem społecznym, funkcjonowaniem administracji, ochroną środowiska, wartości Kanadyjskie są zbliżone do standardów europejskich.

Krajowa Izba Gospodarcza jest świadoma związanych z CETA obaw, pojawiających się wśród szeregu grup społecznych. W naszej ocenie wynikają one jednak głównie z nieznajomości szczegółowych zapisów umowy. Uważamy, że tak istotne dla polskiej gospodarki decyzje, powinny być w dużo większym stopniu komunikowane i wyjaśniane społeczeństwu.