• A A A

Informacje prasowe

 • Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu 2018 wyniósł 17 046 mln EUR. Wzrósł więc w stosunku do wartości notowanych dla grudnia o 11,9% oraz o 11,7% w stosunku do danych sprzed dwunastu miesięcy.  W lutym wielkość eksportu może okazać się zbliżona do notowanej w styczniu.

  Wzrost eksportu o 11,9% nie jest dla stycznia typowy. Zazwyczaj bowiem obserwowane są wyniki zbliżone do notowanych w grudniu (jedynie z małymi wzrostami lub spadkami). Przełom roku to okres wyciszenia w obrotach handlu zagranicznego. Dostawy dóbr na zaopatrzenie świąt realizowane są w głównie okresie wrzesień-listopad, a większy popyt zaś związany z otwarciem roku pojawia się w okolicach lutego. Tegoroczny styczeń okazuje się jednak inny. Sprzedaż eksportowa istotnie wyższa od grudniowej jest po części odreagowaniem głębszej korekty z poprzedniego miesiąca (być może cześć dostaw oczekiwanych w grudniu uległa przesunięciu na styczeń). Prawdopodobnie jednak widać w niej też efekty postępującego ożywienia u naszych głównych partnerów handlowych, kontraktujących u polskich producentów więc dóbr konsumpcyjnych oraz tych o charakterze zaopatrzeniowym (niezbędnych do dalszej produkcji).

  Oczekiwane zmiany eksportu 2018 2019
  Eksport ogółem 7,5% 7,2%
  Niemcy 8,2% 7,9%
  Reszta strefy euro 6,0% 6,3%
  Kraje UE spoza Euro 7,5% 7,2%
  Pozostałe kraje rozwinięte 9,0% 8,0%
  Kraje Europy Środkowo – Wschodniej 15,0% 10,0%
  Kraje rozwijające się 4,0% 5,0%

   

  Główną walutą rozliczeniową dla polskiego eksportu pozostaje euro. W styczniu złoty wzmocnił się do euro o 0,9% do 4,1636 i okazał się równocześnie o 4,7% mocniejszy niż przed rokiem. Wzmocnienie styczniowe było mniejsze od typowo obserwowanego w początku roku. Dzięki  temu sytuacja finansowa eksporterów nie uległą nadmiernej komplikacji ze względu na kurs. Jako umiarkowaną należy też traktować skalę wzmocnienia złotego w stosunku do notowanej przed rokiem. Eksporterzy rozliczający sprzedaż w dolarach mieli trudniejszą sytuację. W styczniu złoty wzmocnił się do dolara o 3,8% do 3,4141 i jednocześnie okazał się 17,1% mocniejszy niż przed dwunastoma miesiącami.

  Postępujące na światowych rynkach osłabienie dolara względem euro ma dla polskich przedsiębiorców dwie przeciwstawne konsekwencje. Z jednej strony powoduje, że tracą oni nieco pozycję konkurencyjną wobec dostawców rozliczających swoją sprzedaż w dolarach (zwłaszcza dotyczy to dostawców z dalekiego wschodu), których oferta jest teraz korzystniejsza cenowo. Z drugiej jednak strony relatywnie tanieje import zaopatrzeniowy. Surowce i komponenty sprowadzane dla dalszego przetworzenia przez polskich przedsiębiorców w znacznej mierze rozliczane są w dolarach.

  Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2018 – 2019 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży ze 197,8 mld EUR w roku 2017 do odpowiednio 212,7 mld EUR (o 7,5%) w roku 2018 oraz 228,0 mld EUR (o 7,2%) w roku 2019.

   

  Kontakt
  Piotr Soroczyński
  Główny Ekonomista
  tel. 22 630 97 24
  e-mail: psoroczynski@kig.pl

 • Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało w dniu 23 marca 2017 roku Komitet ds. Ochrony Danych Osobowych.  Komitet jest doradczą, wyspecjalizowaną formą wspierającą działania Kierownictwa i podmiotów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej. KIG jest największą i najskuteczniejszą strukturą samorządu gospodarczego w Polsce. Kierownictwo KIG w pełni rozumie wagę problemu ochrony danych osobowych i niezwykle ważne zadania oraz obowiązki, jakie spoczywają na podmiotach gospodarczych przetwarzających dane osobowe. W szczególności wynikające z przepisów nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych.

  Te nowe, obowiązujące w całej Unii Europejskiej, przepisy wprowadzają wiele nieznanych do tej pory w działalności podmiotów gospodarczych obowiązków i zadań. W szczególności dotyczy to nowych działań podejmowanych w świecie informatycznym. Nowoczesne formy gospodarki wymagają nowych technologii, co zobowiązuje firmy do stosowania nowych i skutecznych form zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

  Nowe przepisy zostały już uchwalone przez Parlament Europejski i Radę, wejdą w życie z dniem 25 maja 2018 roku, ale już dzisiaj należy niezwłocznie przygotowywać się do wprowadzenia ich w życie. Ochrona danych osobowych w świetle szybko postępującego postępu technicznego i globalizacji musi być zapewniona poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest jednym z praw zapisanych w Traktatach UE. Wolność prowadzenia gospodarki  należy do praw podstawowych zapisanych w traktatach UE.

  Nowe przepisy wprowadzają możliwość stosowania wielu udogodnień szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego Kierownictwo KIG powołując Komitet zamierza czynnie uczestniczyć w fazie wdrażania tych przepisów a także w rządowych i europejskich  procesach legislacyjnych. Wspomagać będzie też wdrożenie tych przepisów w codziennej działalności firm i instytucji zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

  Mając na uwadze te niezwykle ważne dla funkcjonowania gospodarki zadania, kierowanie tym Komitetem powierzono Andrzejowi Lewińskiemu doświadczonemu w działaniach KIG ( w latach poprzednich członkowi Prezydium KIG i kierującemu Komitetowi ds. Handlu), a także specjaliście w zakresie ochrony danych osobowych, pełniącemu w latach 2006 – 2016 Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia/warsztaty dotyczące eksportu.

  Szkolenia/warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców MŚP i stanowią kompendium wiedzy o zagadnieniach eksportu począwszy od planowania, budowania strategii, poprzez informacje praktyczne i wykorzystanie środków finansowych.

  Celem szkoleń jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynaradawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 – 2020.

  Wszystkie spotkania odbędą się w Hotelu Grand w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72.

  Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeń, podpisanie, zrobienie skanu i przesłanie e-mailem na szkolenia@efszkolenia.pl

  Terminy i tematy szkoleń:
  15-16 września 2016 r. (czwartek, piątek) Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa.
  26-27 września 2016 r. (poniedziałek, wtorek) Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.
  13-14 października 2016 r. (czwartek, piątek) Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.
  29-30 listopada 2016 r. (wtorek, środa) Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym.

  Kontakt
  Ewa Choińska
  tel. 42 291 98 50
  fax: 42 291 98 41
  e-mail: ewa.choinska@lodzkie.pl

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Departament ds. Przedsiębiorczości
  Regionalne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

 • W dniach 25-26 sierpnia 2016 r. z inicjatywy i pod patronatem Prezydent Chorwacji, Kolindy Grabar Kitarović oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się w Dubrowniku Forum Gospodarcze krajów regionu Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne. Przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyjęli w Dubrowniku podczas forum państw Trójmorza wspólną deklarację dotyczącą współpracy w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Forum otworzył prezydent Andrzej Duda wspólnie z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović.

  W dokumencie wyrażono przekonanie, że dzięki poszerzeniu współpracy w dziedzinie energii, transportu, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki Europa Środkowa i Wschodnia staną się bardziej bezpieczne i bardziej konkurencyjne oraz przyczynią się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej jako całości.

  W ramach Forum państw Trójmorza odbywało się również oficjalne spotkanie przedstawicieli izb gospodarczych z regionu ABC (Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne). Karajową Izbę Gospodarczą reprezentował podczas Forum w Dubrowniku Wiceprezes, Dyrektor Generalny Marek Kłoczko.

  Forum w Dubrowniku było okazją do wyznaczenia wspólnych interesów izb w krajach regionu Bałtyk-Adriatyk, Morze Czarne. Przedstawiciele Izb Handlowych uznali za niezbędne zacieśnienie współpracy środowisk biznesowych we wszystkich krajach wspomnianego regionu na rzecz wzmocnienia konkurencyjnosci gospodarek krajów poprzez realizacje wspólnych projktów zgodnie z zasadami i celami Unii Europejskiej i strategii Europa 2020.

  Spotkanie oraz panel w Dubrowniku stanowią pierwszy krok w kierunku rozszerzenia współpracy izb regionu ABC i stworzenia „wspólnej platformy” oraz grup roboczych, które będą koordynować działania w ramach głównych priorytetów Komisji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących czterech:
  Infrasturktura
  Zatrudnienie, wzrost, inwestycje,
  ednolity rynek cyfrowy oraz
  Unia energetyczna i sparwy klimatyczne.
  Przedstawiciele izb gospodarczych na zakończenie Forum podpisali wspólne oświadczenie dotyczące promocji współpracy gospodarczej w ramach inicjatywy Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne: JOINT STATEMENT CHAMBERS OF COMMERCE OF THE „INITIATIVE BALTIC- ADRIATIC- BLACK SEA” ON PROMOTION OF BUSINESS COOPERATION
  Izby zadeklarowały podjecie niezbędnych działań w celu koordyncji i reazliazcji programów UE, które są dostępne dla państw członkowskich, jak i programów odnoszących się do konkretnych obszarów w regionie Bałtyk Adriatyk- Morze Czarne.

  Następne Forum Gospodarcze w ramach inicjatywy Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne ma się odbyc w czerwcu 2017 r. we Wrocławiu.

  Kontakt:
  Elżbieta Wojtas
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 52
  e-mil: ewojtas@kig.pl

 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Budapeszcie zaprasza polskie firmy z sektora zdrowej żywności do udziału w spotkaniu z partnerami węgierskimi (przedstawiciele sieci handlowych, hurtowni oraz sklepów ze zdrową żywnością), które obędzie się w dniu 29 września br. w siedzibie WPHI w Budapeszcie ( Városligeti fasor 16, 1068 Budapeszt).

  W programie przewidziano prezentacje polskich firm i ich produktów, a także indywidualne spotkania biznesowe (B2B).
  WPHI zapewnia tłumaczenie podczas spotkania i rozmów B2B.

  W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z WPHI w Budapeszcie budapest@trade.gov.pl lub telefonicznie +361 2514537.

 • Krajowa Izba Gospodarcza przyjęła do wiadomości Pakiet Klimatyczno-Energetyczny z października 2014 roku wraz z zapewnieniem rządu, że ceny energii elektrycznej z powodu Pakietu nie wzrosną. Dziś, po kilku rozstrzygnięciach szczegółowych zauważamy, że ze względu na specyficzne warunki energetyki w Polsce nie będzie to możliwe. Co więcej, wprowadzany mechanizm stabilizacyjny MSR i zaostrzenie kolejnych norm środowiskowych tworzą nową kategorię zagrożeń – dla ciągłości dostaw z powodu eliminacji części generacji. Brak wystarczających połączeń transgranicznych i nadmierne ryzyko inwestycyjne spowoduje, że zbilansowanie ubytków mocy staje się nierealne. Załamanie Krajowego Systemu Energetycznego w pierwszej dekadzie sierpnia odsłoniło słabości i wady systemu. Sytuacja ta może się już powtórzyć zimą i dotknąć również odbiorców indywidualnych. Świadczą o tym kolejne sygnały wysyłane przez Operatora Sieci Przesyłowej.

  Wiele procesów technologicznych wymaga ciągłości produkcyjnej, a jej przerwanie z powodu braku energii elektrycznej generuje znaczne straty. Wiele podmiotów gospodarczych, często średnich i małych, funkcjonuje w skali globalnej na zasadzie dziś zamówienie, jutro produkcja, pojutrze dostawa w odległe rejony świata. Dla nich przerwa w produkcji znaczy często „wypadnięcie” z rynku. Formuła administracyjnego trybu wprowadzania Pakietu Klimatycznego już dziś uniemożliwia przygotowanie projektów inwestycyjnych w nowe, wysokosprawne bloki energetyczne które miałyby zastąpić stare, zużyte i nierentowne. W zakładanym czasie nie uda się także w pełni dostosować do zaostrzonych i nowych norm środowiskowych.

  Wyniki finansowe elektroenergetyki, w tym przede wszystkim wytwórców energii, nie generują zysków w skali umożliwiającej rozwój. Naszym zdaniem to tendencja, która potrwa dłużej. Energetyce w Polsce potrzebne są dziś, bardziej niż kiedykolwiek, rozstrzygnięcia strategiczne o właściwym dla branży horyzoncie czasu oraz konkretne działania przywracające pewność i konkurencyjność dostaw energii. Niezbędne jest stabilne podejście do problemu – uniezależnione od zmian politycznych.

  WZYWAMY POLITYKÓW, ABY WSPÓLNIE POCHYLIĆ SIĘ NAD RYCHŁYM PRZYGOTOWANIEM TAKICH ROZSTRZYGNIĘĆ. DOTYCZY TO BOWIEM SZEROKO ROZUMIANEJ GOSPODARKI, ALE TAKŻE NIE ZAPOMINAJMY, KAŻDEGO Z NAS.

  Warszawa, 21 października 2015