Konsultacje nt. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ma ona na celu wskazanie kierunków rozwojowych Polski w perspektywie średniookresowej.

Z uwagi na znaczenie projektu Krajowa Izba Gospodarcza zbiera uwagi i opinie organizacji członkowskich do dnia 12 września 2016 r. na adres adurlik@kig.pl

Państwa stanowiska pozwolą nam skonstruować ocenę, uwzględniającą zdanie środowiska przedsiębiorców zrzeszonych w organizacjach członkowskich Krajowej Izby Gospodarczej.

Link do projektu: http://www.mr.gov.pl/media/24032/ProjektSOR_2016_D.pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.