• A A A

RODO

Ochrona danych osobowych w Krajowej Izbie Gospodarczej
________________________________________
Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych
1.    rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz.Urz. UE L 119, s.1); tekst aktu dostępny tutaj.
2.    ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (opublikowana w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000); tekst aktu jest dostępny tutaj.
________________________________________
Administrator
Krajowa Izba Gospodarcza
Dane kontaktowe administratora
e-mail: kig@kig.pl; adres:  00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
________________________________________
Inspektor ochrony danych
Dorota Konopko
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
e-mail: rodo@kig.pl; adres: Krajowa Izba Gospodarcza, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
________________________________________
Organ nadzorczy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowe organu nadzorczego
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.