Opracowania i analizy

2013 rok

Zestawienie najważniejszych argumentów uzasadniających negatywną ocenę unijnej polityki klimatycznej oraz potrzebę jej gruntownej modyfikacji.  Pobierz PDF

RAPORT 1: Ocena propozycji zmian strukturalnych EU ETS zawartych w sprawozdaniu KE z dn. 14.11.2012 pt.: Stan europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2012 r. Pobierz PDF

RAPORT 2: Wstępna ocena zawartości merytorycznej Zielonej Księgi oraz opinie i rekomendacje dotyczące kluczowych zagadnień poruczonych w części konsultacyjnej Pobierz PDF

RAPORT 3: Koncepcja zmian w unijnej polityce energetyczno –klimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków.

RAPORT 4: Wpływ unijnej polityki klimatycznej na światowe emisje gazów cieplarnianych na podstawie przeglądowej analizy wyników opracowań badawczych. Pobierz PDF

RAPORT 5: Uwagi do założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz do kluczowych opracowań Społecznej Rady Programu. Pobierz PDF

2012 rok

RAPORT: Ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050 na sektor energetyczny, rozwój gospodarczy, przemysł i gospodarstwa domowe w Polsce do roku 2050.  Pobierz PDF

SYNTEZA: Ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050 na sektor energetyczny, rozwój gospodarczy, przemysł i gospodarstwa domowe w Polsce do roku 2050. Pobierz PDF

RAPORT 1: Opracowanie analiz dotyczących kluczowych aspektów oceny oddziaływania unijnej polityki klimatycznej na gospodarkę, aspekty społeczne i system energetyczny w Polsce. Część 1 i Część 2.

RAPORT 2: Kompleksowa ocena unijnej polityki klimatycznej i jej skutków dla Polski wraz z uzasadnieniem potrzeby zmiany tej polityki, 2012 rok. Pobierz PDF

SYNTEZA: Ocena unijnej polityki klimatyczno –energetycznej oraz propozycje jej modyfikacji, 2012 rok. Pobierz PDF

Problemy z Pakietem Klimatyczno – Energetycznym, Marian Miłek, Warszawa 2012. Pobierz PDF

 

2009 rok

Przedsiębiorczość Intelektualna i Technologiczna XXI wieku, Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Bąka i Przemysława Kulawczuka, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009. Pobierz PDF

 

2008 rok

Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji- Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, 2008. Pobierz PDF

 

2007 rok

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce- Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007. Pobierz PDF

 

2006 rok

Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych, 2006. Pobierz PDF

Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej – podejście interdyscyplinarne, 2006. Pobierz PDF

Badanie Regulacje dotyczące zatrudnienia w ocenie przedsiębiorców, 2006. Pobierz PDF

Badanie warunków dla funkcjonowania firm z sektora MSP, 2006. Pobierz PDF

2005 rok

Zapotrzebowanie na pracę obcokrajowców w Polsce, 2005. Pobierz PDF

 

2003 rok

Finansowanie biznesu technologicznego, 2003. Pobierz PDF

 

2002 rok

Wpływ wymiaru sprawiedliwości na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, 2002. Pobierz PDF

Capital Investment Funding in Poland, 2002. Pobierz PDF

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o zaawansowanych technologiach. Rozwiązania światowe i polskie programy regionalne, 2002. Pobierz PDF

2001 rok

Polska gospodarka w obliczu szybkiej restrukturyzacji, 2001.Pobierz PDF

Strategia polskiego biznesu wobec korupcji, 2001. Pobierz PDF

2000 rok

Program rozwoju MSP w województwie lubuskim.Pobierz PDF

Polski biznes wobec korupcji. Pobierz PDF

Wykorzystanie internetu w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Pobierz PDF

Wzmocnienie organizacji przedsiębiorców w Polsce. Pobierz PDF

Kultura prawna polskich przedsiębiorców. Pobierz PDF

Pomoc dla kobiet wiejskich w Polsce. Analiza wybranych programów i rekomendacje. Pobierz PDF

 

1999 rok

Strategie regionalne województw w świetle doświadczeń RFN i USA. Pobierz PDF

Zagrożenia stabilności ekonomicznej w Europie Centralnej i w Polsce. Pobierz PDF

Dostosowanie MSP do wymagań Unii Europejskiej. Pobierz PDF

Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu. Pobierz PDF

1998 rok

Kultura polityczna polskiej demokracji. Pobierz PDF

Deregulacja systemu koncesjonowania. Pobierz PDF

 

Kontakt:

Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Prezes: Mieczysław Bąk
tel. + 48 22 630 96 21
faks + 48 22 826 25 96
e-mail: mbak@kig.pl

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.