PROJEKT CHANGE

Projekt „Izby Promotorami Inteligentnej Energii wśród Małych i Średnich Firm” (Chambers Promoting Intelligent Energy for SMEs) – CHANGE

Projekt „Izby Promotorami Inteligentnej Energii wśród Małych i Średnich Firm” (Chambers Promoting Intelligent Energy for SMEs) – CHANGE change.kig.pl

Projekt realizowany jest w terminie od września 2008 do września 2010 przez 61 izb z 12 krajów UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Malta, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy i Szwecja), którym przewodzi Eurochambres Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych. Projekt dofinansowywany jest z Programu Komisji Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy.

Obok Krajowej Izby Gospodarczej, która pełni rolę krajowego koordynatora tego projektu, partnerami z Polski są następujące izby regionalne: Dolnośląska Izba Gospodarcza z Wrocławia, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa z Poznania, Północna Izba Gospodarcza ze Szczecina oraz Regionalna Izba Handlu i Przemysłu z Bielska Białej.

Celem generalnym projektu CHANGE jest budowanie świadomości wśród małych i średnich firm o potrzebie oszczędnego gospodarowania energią i optymalnego jej zużycia poprzez rozwój europejskiej izbowej sieci doradców w tematyce tzw. inteligentnej energii, gdzie izby pełnić będą rolę najbliższych przedsiębiorcy punktów kontaktowych.

Dwa cele szczegółowe to:

1) Zdobycie przez Izby potencjału w tematyce inteligentnej energii
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez szkolenia i dzielenie się doświadczeniami, w wyniku czego izba biorąca udział w projekcie będzie miała doradcę w tematyce „inteligentna energia”, czyli osobę która posiadać będzie podstawową wiedzę w trzech obszarach : efektywność energetyczna, stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie szans wynikających z liberalizacji rynku energii w UE. Taki doradca będzie miał komplet informacji na temat tego, co oferuje rynek. W efekcie, doradzając przedsiębiorcy Izba wypełniać będzie istniejącą lukę pomiędzy sektorem biznesu a istniejącymi informacjami, usługami oraz wyspecjalizowanym doradztwem w regionie i kraju jej działania.

2) Konkretna pomoc firmom w zakresie optymalizacji zużycia energii
Cel będzie realizowany przez izbowych doradców, którzy będą aktywnie promować inteligentną energię i oferować firmom pomoc w efektywnym gospodarowaniu energią. Działania izb będą polegały na organizacji spotkań informacyjnych i warsztatów dla firm, ułatwianiu przedsiębiorcom dostępu do źródeł informacji poprzez specjalnie dedykowaną tej tematyce internetową stronę izbową, angażowaniu firm z sektora MSP w poddawanie się wstępnemu audytowi, a ponadto izby będą reagować na wszelkie zapytania i potrzeby artykułowane przez MSP w tematyce energii.

W wyniku wykonanej w projekcie pracy zostaną osiągnięte bezpośrednie rezultaty w skali UE:
• Przeszkolone zostaną 64 osoby z kadr izbowych
• Powstanie 61 izbowych stron internetowych dedykowanych tematyce efektywności energetycznej
• 11600 firm z sektora MSP weźmie udział w spotkaniach i seminariach
• Przeprowadzonych zostanie 530 wstępnych audytów energetycznych
• Opublikowane zostaną 372 artykuły
• Opracowany i wydany podręcznik tematyczny z dobrymi praktykami
• Powstanie raport z przeprowadzonego w ramach projektu badania ankietowego przedsiębiorstw

Pośrednie rezultaty to:
Grupą docelową są małe i średnie przedsiębiorstwa, ale w wyniku wiedzy, kontaktów i współpracy nabytych w projekcie, efektem będzie również większe oddziaływanie izb na decydentów gospodarczych, aby poprawić warunki dla efektywniejszego użytkowania energii przez firmy.

W rezultacie projektu izby rozwiną bliską współpracę z podmiotami działającymi w ich kraju i regionach na rzecz efektywności energetycznej – agencjami ds. energii, ośrodkami akademickimi oraz naukowo-badawczymi czy podobnymi instytucjami dostarczającymi eksperckiej wiedzy w dziedzinie inteligentnej energii. Współpraca taka polegać ma na:

Izby będą udostępniać w swoich siedzibach publikacje, oferty usług, informacje o wydarzeniach z udziałem przedsiębiorstw oraz promować działalność tych instytucji np. poprzez linki do ich stron internetowych.
Izby będą kierować biznes ze specjalistycznymi problemami do odpowiednich ekspertów w tych instytucjach.
Eksperci będą angażowani jako prelegenci na seminaria dla przedsiębiorców organizowane przez Izby.
Jeśli to możliwe, to warsztaty dla firm będą organizowane wspólnie z takimi instytucjami.
Izby będą zbierać opinie tych instytucji i brać je pod uwagę w swojej działalności.
Ponadto regulatorzy rynku energii będą brać udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, aby zapoznać ich z przepisami prawnymi oraz praktykami umożliwiającymi przedsiębiorcy np. zmianę dostawcy energii.

Zadaniem izb w projekcie będzie również podjęcie się roli promowania wśród biznesu i ułatwiania kontaktów z przedsiębiorstwami lub ich stowarzyszeniami działającymi w branży inteligentnej energii ( przedsiębiorstwa oferujące produkty lub usługi związane z odnawialnymi źródłami energii – nowe technologie, urządzenia, zielona energia elektryczna, konsultacje, instalacje, np. firmy typu ESCO). Przedstawiciele takich firm lub ich stowarzyszeń mogą uzasadniać i wykazywać racjonalność podejmowania działań energooszczędnych w przedsiębiorstwie.

Więcej o projekcie i jego realizacji na stronie internetowej www.eurochambres.eu/change

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.