POLNORECO Polsko-norweska współpraca na rzecz
innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska w MŚP

Od stycznia 2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z partnerem norweskim International Development Norway AS zrealizowała projekt polsko-norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochrony środowiska w MŚP – POLNORECO.

Projekt miał formułę projektu parasolowego realizowanego wraz z regionalnymi izbami: Regionalną Izbą Gospodarcza w Lublinie oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku. Realizacja projektu potrwa do końca kwietnia 2017 roku.

Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami polskimi z grupy MSP z terenu 2-ch województw Polski Wschodniej, a ich partnerami norweskimi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk, prowadzącej do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu. Działania przewidziane w projekcie były kierowane głównie do przedsiębiorców istotnie korzystających ze środowiska w zakresie energii, emisji, ścieków i odpadów.

Projekt dofinansowany był w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Kwota dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynosi 1 292 289 PLN. Darczyńcą jest Królestwo Norwegii.

Cele projektu:

 • nawiązanie współpracy w zakresie wdrażania innowacji środowiskowych między Krajową Izbą Gospodarczą a International Development Norway AS oraz klastrami ochrony środowiska i przedsiębiorcami z Polski i Norwegii;
 • wzmocnienie współpracy bilateralnej między Polską a Norwegią w zakresie : technologii, pozwalających na zwiększenie efektywność energetycznej MŚP oraz prowadzenie bardziej efektywnej gospodarki zasobami ( produkcja RES i ograniczenie wytwarzania odpadów), jak i też systemowych rozwiązań dotyczących organizacji form wsparcia dla MŚP w regionach;
 • zbudowanie platformy wymiany informacji.

Cele projektu zostały osiągnięte poprzez:

 • wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk;
 • wspólną realizację zadań projektowych.

Do kogo był skierowany Projekt?

Przedsiębiorstwa:

• działające na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego
• prowadzące działalność w ramach branż: przemysł spożywczy, budownictwo, przemysł drzewny, meblarstwo, motoryzacja.

Projekt realizowany był poprzez następujące działania:

 • kampanię informacyjną i rekrutacją uczestników Projektu, w tym: bazy danych,  platforma wymiany informacji.
 • realizację dwóch pilotażowych projektów innowacyjnych, w tym:
  • audyt w MŚP;
  • wypracowanie przez zespół ekspertów z Polski i Norwegii rozwiązania na potrzeby firmy dotyczącego ograniczenia wytwarzania odpadami lub redukcji emisji;
  • przygotowanie dokumentacji wdrożeniowo – technologicznej;
  • analiza potencjalnych źródeł finansowania rozwiązania i przygotowanie kompletu dokumentacji o dofinansowanie.
 • realizację projektów sieciowych – preinkubację innowacji środowiskowych, w tym:
  • bilateralne spotkania warsztatowe;
  • wizyty studyjne w Norwegii dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie sieciowym
   (m.in. w Norwegian Environment Agency, Innovation Norway, ENOVA, OREEC, Norsk Energi).
 • realizację konferencji i spotkań na terenie województw: lubelskiego i podlaskiego promujących rezultaty i doświadczenia projektu.

Realizator Projektu:

Krajowa Izba Gospodarcza
Kierownik Projektu: Jacek Prześlakowski (22) 630 96 87
Koordynator ds. promocji: Monika Szulc, (22) 630 96 66
email: polnoreco@kig.pl

Więcej informacji na oficjalnej stronie Projektu: www.polnoreco.kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.