Wyzwanie 3: Dostępne i adekwatne rozwiązania finansowe

Skomplikowanie systemów rodzi wykluczenia

Panuje powszechne przekonanie, że dostęp do nowoczesnych usług finansowych jest szeroko dostępny dla wszystkich. Tymczasem MŚP ten dostęp mają jedynie teoretycznie. Dla nich poruszanie się w gąszczu ofert i dostępnych narzędzi bywa trudne, zwłaszcza jeśli mają wybrać najwłaściwsze rozwiązanie. Co istotne, system finansowy niejednokrotnie wyklucza część podmiotów gospodarczych z obsługi (np. w zakresie kredytowania), często nawet nie informując, jakie są faktyczne tego powody. Dostęp do nowoczesnych instrumentów nie jest łatwy, podobnie jak obsługa klientów nowymi kanałami. Zbyt słaba jest wciąż dostępność zdigitalizownych usług finansowych. Przeciwdziałać temu powinno systematyczne poszerzanie wiedzy, ale również znoszenie barier w dostarczaniu usług i przepływu kapitału.

Niezrozumienie instrumentów przynosi ogromne straty

Ze względu na rosnącą złożoność narzędzi finansowych i modeli biznesowych, istnieje silna potrzeba edukacji europejskich przedsiębiorstw. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest dobór odpowiednich narzędzi finansowych dla danego podmiotu gospodarczego oraz rezygnacja z instrumentów mogących nadmiernie zwiększyć ryzyko. Należy bardzo starannie rozważyć, czy wszystkie instrumenty finansowe istniejące na rynku powinny być dostępne bez ograniczeń. Korzystanie z części z nich powinno być możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez dany podmiot osób odpowiednio przeszkolonych lub wręcz mających odpowiednie uprawnienia (np. kwestia sprzedaży opcji). Ponadto powinien być wprowadzony powszechnie dostępny program edukacyjny dla obecnych i potencjalnych przedsiębiorców.

Zatory płatnicze

Opóźnienia w płatnościach stanowią istotną przeszkodę dla funkcjonowania firm. Stanowią też najpoważniejszą przyczynę bankructw. Te zaś w sposób zrozumiały niosą poważne skutki społeczno-ekonomiczne, tym mocniejsze, im częściej towarzyszy im tzw. efekt domina. Mniej produktu krajowego, niższe zatrudnienie, awersja do inwestycji, spadek przychodów budżetowych – to wszystko oczywiste skutki zatorów płatniczych. Problemy z płatnościami są szczególnie dotkliwe w kontaktach transgranicznych i stanowią przeszkodę dla funkcjonowania jednolitego rynku. Przedsiębiorstwa zbyt często nie spełniają warunków płatności uzgodnionych z innymi przedsiębiorstwami. Jednym z powodów jest zróżnicowanie praktyk płatniczych w poszczególnych krajach Unii.

 

 

Tekst jest częścią serii artykułów „Gospodarcze wyzwania EU”, poświęconej 10 najważniejszym wyzwaniom gospodarczym, jakie czekają Unię Europejską.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.