Opinie aktów prawnych

 • Opinia KIG do tzw. Nowego Ładu

  Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do tzw. Nowego Ładu w tym do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 26 lipca 2021 r.) Zmiany legislacyjne, które zaproponowano w tzw.... Czytaj więcej >
 • KIG i przedsiębiorcy murem za sprzedażą alkoholu przez Internet

  Krajowa Izba Gospodarcza stanęła na czele multibranżowej koalicji, na rzecz legalizacji sprzedaży alkoholu przez Internet, tworzonej przez przedstawicieli sektorów e-commerce, handlu, logistyki regionalnych producentów oraz związki branżowe. Celem naszych działań jest umożliwienie przetrwania światowego kryzysu regionalnym polskim producentom alkoholowych wyrobów spożywczych. W związku z... Czytaj więcej >
 • Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

  KIG negatywnie zaopiniowała projekt ustawy w części dotyczącej zawieszenia biegu terminu przedawnienia przestępstw   Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 867 z 8 stycznia 2021 r.) (dalej: Projekt) w części dotyczącej zmian... Czytaj więcej >
 • Stanowisko KIG w sprawie Polityki Przemysłowej Polski

  Krajowa Izba Gospodarcza z zadowoleniem przyjęła informacje o pracach nad nową „Polityką Przemysłową Polski”. Dynamiczne zmiany w obszarze techniki i technologii, zmiana podejścia do kwestii ochrony klimatu, zmiany społeczne, a przede wszystkim zmiany w modelu globalnej gospodarki, wymagają stworzenia nowych ram dla rozwoju polskiego... Czytaj więcej >
 • List otwarty prezesa KIG do Prezesa Rady Ministrów

  Niezbędne jest jak najszybsze zniesienie obecnych zakazów prowadzenia działalności   W imieniu przedsiębiorców, w szczególności sektora MMŚP, apeluję o jak najszybsze zniesienie obecnych zakazów prowadzenia działalności i powrócenie do zasad obowiązujących w wakacje 2020 r. – działać może każda branża, pod warunkiem zachowania stosowanych... Czytaj więcej >
 • Prezes KIG o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

  KIG przeciwko nieuwzględnieniu organizacji samorządu gospodarczego oraz sfery NGO’s w ustawie o „Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”   Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej określony w ustawie skład Rady nie odzwierciedla struktury interesariuszy mających istotny wpływ na realizację celów powołania Rady. Zawężanie grona... Czytaj więcej >
 • KIG przeciwko planom zablokowania budżetu UE

  Oświadczenie KIG w sprawie działań rządu wokół budżetu UE i Funduszu Odbudowy   Krajowa Izba Gospodarcza, podpisując się pod apelem Rady Przedsiębiorczości z 29 listopada br. przeciwko planom zablokowania budżetu UE, miała nadzieję, że rząd gruntownie przemyśli swoje stanowisko i wycofa deklarację weta. Niestety,... Czytaj więcej >
 • Jak pomóc branży lotniczej? KIG proponuje rozwiązania!

  Prezes KIG o sytuacji polskich regionalnych portów lotniczych spowodowanej pandemią COVID-19 i jej skutkami. W związku z tym, że polskie lotniska regionalne mierzą się obecnie z największym kryzysem w historii KIG, apeluje o podjęcie inicjatyw ustawodawczych mających na celu racjonalizację i zmniejszenie kosztów ponoszonych... Czytaj więcej >
 • Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące sytuacji branży fitness

  Prezes KIG w liście do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego pisze o tragicznej sytuacji branży fitness, będącej konsekwencją zbyt rygorystycznego i uznaniowego podejścia władz do kwestii wprowadzania obostrzeń przy prowadzeniu działalności, w związku z COVID-19. Należy pamiętać, że restrykcje uderzają w podstawy polskich firm, stawiają pod znakiem zapytania ich... Czytaj więcej >
 • Pismo od Prezesa KIG do Premiera Jarosława Gowina

  Prezes KIG o konieczności wsparcia wszystkich przedsiębiorców, w tym zwłaszcza tych, którzy mieli znaczny udział w łańcuchu dostaw dla branż objętych ograniczeniami, a których PKD nie zostało wskazane jako otrzymujące pomoc finansową Państwa. Proponowane przez KIG rozwiązania, to m.in.: Odejście od konieczności utrzymania zatrudnienia,... Czytaj więcej >
 • Przedstawiciel KIG w zespole doradczym Ministra Klimatu i Środowiska

  KIG poprzez Komitet Ochrony Środowiska od lat bierze czynny udział w procesach legislacyjnych i monitorowaniu sytuacji w sektorze gospodarki odpadami. Naszym celem jest tworzenie dobrych warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorców oraz rozwój uczciwego i konkurencyjnego rynku. Działania i propozycje KIG są doceniane zarówno... Czytaj więcej >
 • Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej do Strategii Produktywności 2030

  Krajowa Izba Gospodarcza przygotowała uwagi do Strategii Produktywności 2030. Dokument został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W opinii KIG przedstawiony do dyskusji dokument, jak i diagnoza gospodarki uległy w dużym stopniu dezaktualizacji ze względu na bardzo szybkie zmiany w sferze funkcjonowania przedsiębiorstw,... Czytaj więcej >
 • Apel KIG i PIH o wyjaśnienie zapisów ustawy dot. prozdrowotnych wyborów konsumentów

  Krajowa Izba Gospodarcza i Polska Izba Handlu apelują do ministra Kościńskiego o wyjaśnienie zapisów ustawy dotyczącej promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów w zakresie alkoholu i cukru. Przeczytaj Apel Czytaj więcej >
 • KIG apeluje do ministra Kościńskiego o modyfikację mechanizmów pomocy przyznanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej

  Krajowa Izba Gospodarcza apeluje do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Tadeusza Kościńskiego, o modyfikację mechanizmów pomocy przyznanej przedsiębiorcom przez Państwowy Fundusz Rozwoju przy realizacji Tarczy Finansowej w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym kwot umorzonej pomocy. Rozwiązania Tarczy Finansowej były projektowane w założeniu, że wiosenny... Czytaj więcej >
 • Opinia KIG do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

  Opinia Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; wersja z 21 września 2020 roku Art. 1 pkt 1 – zmiana art. 8... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.