• A A A

Odpowiedzialność kontraktowa. Kto może wystąpić o zaświadczenie o działaniu "siły wyższej"?

27.04.2020

Zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności stanowiących „siłę wyższą” – stanowiące podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności  kontaktowej – jest wystawiane przez Krajową  Izbę Gospodarcza w ściśle określonych sytuacjach dotyczącej obrotu gospodarczego.

W celu uzyskania zaświadczenia niezbędne jest złożenie wniosku w formie mailowej wraz z dokładnym opisem konkretnego stanu faktycznego, którego to zaświadczenie ma dotyczyć. Do tego należy załączyć skany dokumentów potwierdzających opisane okoliczności tj. umowa, aneks,  załączniki, protokoły,  korespondencja z klientami i dostawcami, itp. Korespondencję należy kierować na adres mailowy legalizacja@kig.pl. 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz przesłanych dokumentów zostaną Państwu przekazane dalsze instrukcje dot. dostarczenia dokumentacji papierowej oraz kosztów wystawienia zaświadczenia.

Zobacz także: Eksport a koronawirus. Uniknij kar i utrzymaj kontrahentów

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.