• A A A

Oferta zatrudnienia dla przedsiębiorców

08.06.2021

Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Aresztem Śledczym w Radomiu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności

Oferta zatrudnienia dla przedsiębiorców

Areszt Śledczy w Radomiu zaprasza do współpracy kontrahentów, którzy są zainteresowani zatrudnieniem osób pozbawionych wolności. Jednostka dysponuje pomieszczeniem dostosowanym do prowadzenia działalności gospodarczej o powierzchni 150 m2.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z realizacji Programu

 • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest  proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
 • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
 • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.
 • zapewnienie ciągłości zatrudnienia

Aktem prawnym, który zawiera katalog ulg przysługujących przedsiębiorcom z tytułu zatrudniania osób pozbawionych wolności, jest ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, która przewiduje:

 • wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności; jest to świadczenie przysługujące tym podmiotom obligatoryjnie, a w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej – wysokość ryczałtu to 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń.
 • udzielanie podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności dotacji bądź pożyczek na realizację zadań w zakresie resocjalizacji skazanych poprzez pracę.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy do kontaktowania się z przedstawicielami Administracji Aresztu Śledczego w Radomiu celem udzielenia informacji w przedmiotowym zakresie oraz  umówienia spotkania na terenie jednostki w ramach przestawienia możliwości lokalowych pomieszczeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (48) 61-31-169, 783-685-005

 

Zobacz
Przeglądy makro KIG
Analizy makro KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.