• A A A

Oferta zatrudnienia dla przedsiębiorców

08.06.2021

Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności

Oferta zatrudnienia dla przedsiębiorców

Służba Więzienna oferuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, które mogą podjąć pracę odpłatną, w ramach skierowania do pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

Korzyści dla przedsiębiorców wynikające z zatrudniania osadzonych:

 • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin
 • W obecnej chwili pracodawcy mogą uzyskać 35%  zwrotu w formie ryczałtu, kosztów poniesionych na wynagrodzenia skazanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ryczałt wypłaca się na wniosek pracodawcy.
  Z tego funduszu firmom zatrudniającym skazanych można przyznać pożyczki bądź dotacje.
  Jego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
 • brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
 • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
 • skazanemu zatrudnionemu odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, przysługuje po roku nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, urlop przez okres 14 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Przedsiębiorca „rozpoczynając” swoją działalność na terenie jednostki penitencjarnej zyskuje wymierne korzyści:

 • potencjał ludzki: skazany to zdyscyplinowany pracownik, który wykazuje
  się zaangażowaniem, dbałością o swoją pracę, często posiadający już odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przyuczony do zawodu może być stałym elementem załogi przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat,
 • pełna ochrona mienia: przedsiębiorcy nie martwią się o swój majątek, nie ponoszą kosztów na ochronę,
 • idealne warunki do uruchomienia działalności: istnieje już odpowiednia infrastruktura bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów, tj.: doprowadzone media, dojazd do jednostki i drogi transportowe wewnątrz zakładu,
 • przychylność władz samorządowych: ze względu na społeczny wymiar pracy samorządy stosują preferencyjne stawki opłat za trwały zarząd,
 • pożyczka lub bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na preferencyjnych warunkach z funduszu, którym dysponuje Służba Więzienna.

Hale i pomieszczenia którymi dysponuje Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie:

Areszt Śledczy w Radomiu – zaprasza do współpracy kontrahentów, którzy są zainteresowani zatrudnieniem osób pozbawionych wolności w pomieszczeniu dostosowanym do prowadzenia działalności gospodarczej o powierzchni 150 m2.

szczegółowe informacje: tel. 48 613 11 69, 783 685 005

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie – dysponuje halą o powierzchni 750 m2. W budynku znajdują się pomieszczenia przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z niezbędnym węzłem sanitarnym i pomieszczeniem socjalnym.

dzierżawa budynku/hali: tel. 22 512 65 70 lub 608 283 148;  zatrudnienie osadzonych: tel. 22 512 65 16

Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce – dysponuje halą o powierzchni 1200m2 która posiada zaplecze biurowo-socjalne i jest przystosowana do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto jednostka posiada lokal o powierzchni ok. 180m2 składający się z dwóch pomieszczeń oraz wydzielonego zaplecza socjalnego i toalety, który daje możliwość rozwinięcia mniejszej działalności – np. szwalni, magazynu, rękodzieła itp.

szczegółowe informacje: tel. 22 32 17 391, fax: 22 811 15 37 e-mail: olga.zurawinska@sw.gov.pl

 

Zobacz
Przeglądy makro KIG
Analizy makro KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.