Opinia KIG do projektu ustawy z 26 marca 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (druk sejmowy nr 3311)

26.03.2019

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie opiniuje przedstawiony projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (dalej Projekt).

Przede wszystkim należy zauważyć, że proponowane w Projekcie rozwiązanie w żaden sposób nie eliminuje problemu niewystarczającej wysokości świadczenia emerytalnego dla części osób uprawnionych. Propozycja jest niczym innym jak rozdawnictwem publicznych pieniędzy, które w żaden sposób nie przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

Ponadto krajowa Izba Gospodarcza zdecydowanie sprzeciwia się finansowaniu omawianego świadczenia (którego koszt jest szacowany na 11 mld zł) z Funduszu Pracy.

Fundusz Pracy jest funduszem celowym. Zgromadzone tam środki są przeznaczane na zasiłki dla bezrobotnych, szkolenia i przekwalifikowanie bezrobotnych, rozwój pośrednictwa zawodowego, informatyzację, badania rynku pracy, prace interwencyjne i roboty publiczne. Środki funduszu mają służyć pomocy bezrobotnym w znalezieniu pracy. Fakt, że obecne bezrobocie rejestrowane jest bardzo niskie w żaden sposób nie usprawiedliwia bezrefleksyjnego wydawania środków Funduszu. Powinny one być akumulowane na czas dekoniunktury, a nie wydawane na bieżąco, na cele całkowicie sprzeczne z ideą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Polski rynek pracy wymaga obecnie gruntownej analizy potrzeb pracodawców, aktywizacji trwale bezrobotnych oraz zbudowania narzędzi systemowych do popularyzacji migracji wewnętrznych, a także przyciągania do polski cudzoziemców. Bez wspomnianych rozwiązań polska gospodarka nie będzie w stanie nadal się rozwijać w takim tempie jak dotychczas.

Ponadto, należy zauważyć, że od 2015 r. występuje nadwyżka wpłat nad wydatkami Funduszu Pracy. W 2018 r. nadwyżka wyniosła 7 mld złotych. Przy ciągle niskim bezrobociu i rosnących wpływach do Funduszu powinien to być czytelny sygnał dla prawodawców, do obniżenia wpłat na ten Fundusz. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zmniejszyć klin podatkowy, a co za tym idzie uatrakcyjnić (zarówno dla pracowników jak i pracodawców) umowę o pracę, jako podstawową i preferowaną przez państwo formę zatrudnienia.

Równoczesnie zwracamy uwagę na fakt, że Projekt wpłynął do Sejmu 26 marca, a został uchwalony już 4 kwietnia (proces legislacyjny trwał 7 dni roboczych). W ocenie KIG projekt ten ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców (ponieważ to pieniądze pochodzące z daniny wpłacanej przez nich są rozdysponowywane na cel sprzeczny z założeniami ustawy o promocji zatrudnienia). Jako taki powinien zostać poddany analizie, o której mowa w ustawie Prawo przedsiębiorców.

W związku z powyższym apelujemy o zawetowanie ustawy przez Prezydenta RP.

Warszawa, 4 kwietnia 2019 roku

Opinia pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.